Bhibhlya yalonga mwanyapantsi kuti Sathani mbadatitcinga toera kupingiza basa yathu yakumwaza mphangwa. (Jwau 15:20; Apok. 12:17) Tinaphedza tani Akristu andzathu akuti akutcingwa m’madziko anango? Tinakwanisa kuphembera thangwi ya iwo. ‘Phembero inacitwa mwaphinga na munthu wakulungama iri na mphambvu kakamwe.’Tya. 5:16.

Tinalonganji m’maphembero athu? Tinakwanisa kuphemba Yahova toera apase abale na alongo anewa cipapo na kuaphedza toera akhonde kugopa. (Iza. 41:10-13) Tinakwanisambo kuphembera toera Atongi akhonde kupingiza basa yathu yakumwaza mphangwa, pontho ‘toera tikhale na umaso wantendere na wakukhurudzika.’1 Tim. 2:1, 2.

Mu ndzidzi ukhatcingwa Paulu na Pedhru, Akristu a pyaka dzana yakutoma aacitira phembero mbalonga madzina awo. (Mac. 12:5; Aroma 15:30, 31) Maseze nee tisadziwa madzina a abale na alongo onsene anatcingwa lero, kodi tinakwanisa kucita phembero mukulonga dziko yawo, cisa cawo peno mpingo wawo?

Ndisafuna kucitira phembero abale na alongo anatcingwa m’madziko awa: