• Nyimbo 37 na Phembero

  • Mafala Akutoma (mph. 3 peno zakucepa)

MPFUMA ZA MAFALA A MULUNGU

WANGISIRANI KUPEREKA UMBONI WAKUPHATA NTIMA MU UTUMIKI

  • Khunganyikani Maperekero Aumboni a Nthanda Ino: (mph. 15) Nkhani yakucedza. Pangizani vidyu ya Maperekero Aumboni akutoma a Ncenjezi buluka penepo cedzani ntsonga zikulu. Gomezerani kuti m’mwazi mphangwa anacita tani masasanyiro a ulendo wakubwereza. Citani pibodzi pyene na maperekero aumboni aciwiri a Ncenjezi na bruxura Mphangwa Zadidi. Longani pinagumanika mu nsolo “Tinacitisa Tani Pfundziro Ya Bhibhlya Mukuphatisira Bruxura Mphangwa Zadidi.Wangisani amwazi mphangwa toera kulemba maperekero awo aumboni.

KUKHALA MASO NINGA AKRISTU

  • Nyimbo 13

  • Mwai Wathu Wakumanga na Kutsalakana Mbuto Zaulambiri”: (mph. 15) Nkhani yakucedza. Phembani adacita khundu m’basa yakumanga Nyumba za Umambo toera kulonga kutsandzaya kudakhala na iwo. Bvundzani mwacigwagwa m’bale anatsalakana pya unyai na kusasanyira Nyumba ya Umambo toera kulonga pya masasanyiro akucenesa a mpingo.

  • Pfundziro Ya Bhibhlya Ya Mpingo: bh nsolo 4 ¶15-22 (mph. 30)

  • Kubwerezera Pidapfundzwa na Kulonga Pinafuna Kudzadingwa Sumana Inatowera (mph. 3)

  • Nyimbo 142 na Phembero

    Kumbukani: Taphata miyendo, bveserani nyimbo yamalimba yonsene kabodzi, buluka penepo mpingo usafunikambo kuimba nyimbo ineyi ipswa.