Pidacitikira aphale atatu Acihebheri pisathimizira cifuno cathu cakupitiriza kukhala akukhulupirika kwa Yahova

Dan. 3:16-20, 26-29

Mwakubverana na malemba ali pantsi apa, kukhala wakukhulupirika kwa Yahova kusaphatanizanji?