Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

Akupanga anthu toera aenda ku misonkhano yathu ku ntsuwa za Cook

UMASO WATHU WACIKRISTU NA UTUMIKI–PROGRAMU YA MISONKHANO Setembro 2017

Maperekero Aumboni

Maperekero aumboni a revista ya A Sentinela na a pfundzisani undimomwene unalonga pya Bhibhlya na siyensiya. Phatisirani pitsandzo toera kulemba maperekero anu aumboni.

MPFUMA ZA MAFALA A MULUNGU

Wakhazikiswa Pontho Ulambiri Wandimomwene!

Masomphenya a Ezekyeli a Templo apereka cinyindiro kwa Ayuda akukhulupirika adaendeswa ku Bhabhilonya kuti ulambiri wandimomwene unakhazikiswa pontho.

KUKHALA MASO NINGA AKRISTU

Thangwi Yanji Musalemedza Ulambiri Wandimomwene?

Ulambiri wandimomwene wakhazikiswa. Kodi ndzidzi onsene musalemedza mwai wakudziwa na kutumikira Yahova Mulungu?

MPFUMA ZA MAFALA A MULUNGU

Pakubwerera ku Dziko Yawo, Dzindza ya Israeli mbidatambira Nkhombo zizinji

Masomphenya a Ezekyeli a templo alonga kuti ulambiri wandimomwene mbudasasanyirwa papswa, pontho nkhombo zace zinadzakhala gulu, kubverana na citsidzikizo.

MPFUMA ZA MAFALA A MULUNGU

Yahova Anatipasa Nkhombo Tingakhala Akukhulupirika Kwa Iye

Pidacitikira aphale atatu Acihebheri pisawangisa cifuno cathu cakupitiriza kukhala akukhulupirika kwa Yahova Mulungu.

KUKHALA MASO NINGA AKRISTU

Khalani Wakukhulupirika Pakuyeserwa

Yezu Kristu akhala wakukhulupirika kwa Mulungu pikhayeserwa iye. Kodi anthu akusowa ungwiro angathimbana na mayesero anakwanisambo kukhala akukhulupirika kwa Mulungu?

KUKHALA MASO NINGA AKRISTU

Khalani Wakukhulupirika Wacibale Wanu Angabuluswa mu Mpingo

Wacibale wathu angabuluswa mu mpingo, kukhulupirika kwathu kwa Yahova Mulungu kusayeserwa. Ninji pinafuna kutiphedza toera kukhala akukhulupirika?

MPFUMA ZA MAFALA A MULUNGU

Kodi Ndzidzi Onsene Imwe Munatumikira Yahova?

Ndzidzi onsene Dhanyeli akhatumikira Mulungu. Iye nee atawirisa kuti cinthu, peno ntemo wa mambo uncimwanise kucita mabasa ace auzimu.

KUKHALA MASO NINGA AKRISTU

Apfundziseni Toera Ndzidzi Onsene Atumikire Yahova

Kutomera pakutoma, pfundzisani amwazi mphangwa apswa toera akhale aphinga m’basa yakumwaza mphangwa. Phedzani nyakupfundzanu toera akhale m’mwazi mphangwa waluso.