Kodi musafuna kukhala wakukhulupirika pakuthimbana na mayesero ninga pidacita Dhanyeli? Dhanyeli akhala wakukhulupirika thangwi akhapfundza mwacidikhodikho Mafala a Mulungu, kuphatanizambo maprofesiya akunentsa. (Dan. 9:2) Mungakhalambo na nsambo ubodzi ene munakhala wakukhulupirika. Thangwi yanji? Thangwi cinyindiro canu cakuti mapikiro onsene a Yahova anakwanirisika cinathimizirika. (Yos. 23:14) Pontho kupfundza kunakuphedzani toera kuthimizira ufuni wanu kwa Mulungu, na ufuni unoyu unakuphedzani toera kucita pinthu pyadidi. (Masal. 97:10) Mphapo munacitanji toera mukhale nyakupfundza wadidi wa Bhibhlya? Dingani maonero mangasi.

  • Ndinapfundzanji? Ndandanda yadidi yakupfundza isaphataniza kukhunganyika misonkhano ya mpingo. Kuleri Bhibhlya kwa sumana kunadzakuphedzani mungafufudza ntsonga zakuti nee mwazibvesesa. Kusiyapo pyenepi, anango asapfundza maprofesiya a Bhibhlya, makhaliro akusiyana-siyana a misapo ya nzimu wa Mulungu, maulendo aumisionaryo akhacita mpostolo Paulu, peno kupfundza pyakucitwa pya Yahova. Khala pana lemba inango yakuti nee musaibvesesa mwadidi, ifufudzeni pa pfundziro yanu.

  • Ndinagumana kupi mphangwa? Onani vidyu yakuti Ferramentas de Pesquisa para Procurar Tesouros Espirituais toera kukupasani maonero mangasi. Kodi musadziwa kuti pikala pinalongwa m’bukhu ya Danyele kapitulu 7 pisaimiriranji? Mukuona tani kupfundza thangwi ya pikala pyenepi?

  • Ndisafunika kumala ndzidzi ungasi pakupfundza? Toera kukula mwauzimu tisafunika kukhala na nsambo wakupfundza Bhibhlya. Ntsiku zakutoma, panango munaphatisira ndzidzi wakucepa, mbwenye mukupita kwa ndzidzi musafunika kuthimizira ndzidzi wanu wakupfundza. Kupfundza Bhibhlya kwakhala ninga kusaka mpfuma zakubisika; ntsiku inaigumana imwe, musakhala na mphambvu yakusaka zinango! (Mis. 2:3-6) Mukupita kwa ndzidzi nsambo unoyu unacitisa kuti cifuno canu cakupfundza Bhibhlya cithimizirike.—1 Ped. 2:2.

KODI PIKALA PINALONGWA M’BUKHU YA DANYELE KAPITULU 7 PISAIMIRIRANJI?

MBVUNDZO UNANGO:

Kodi lemba ya Danyele 7:8, 24 yakwanirisika tani?

TOERA KUPFUNDZA:

Kodi pikala pinalongwa m’bukhu ya Apokalipse kapitulu 13 pisaimiriranji?