Yer. 7:1-4, 8-10, 15

  • Yeremiya alonga mwacipapo madawo na ufakafaka ukhacita Aisraeli

  • Aisraeli akhaona templo ninga cinthu ­cakuti mbicidakwanisa kuatsidzikiza

  • Yahova alonga kuti kupereka ntsembe buluka penepo mbucita pyakuipa kukhacitisa kuti ntsembe zenezi zikhale ­zakusowa basa

Bvundzikani: Ndinakhala tani na cinyindiro cakuti ulambiri wanga usabverana na cifuno ca Yahova, pontho si waciphamaso tayu?

Yeremiya akudziwisa mphangwa za Yahova pa nsuwo wa templo