Cikumbuso cisatipasa mwai wadidi toera kunyerezera nkhombo zantsogolo zakuti zinakwanisika kubulukira mu ciomboli, ninga kulamuswa muli akufa. Yahova cipo akhafuna kuti anthu afe. Ndi thangwi yace kutsukwala kunakhala na ife tingaferwa na nyakufunika wathu ndi kukulu kakamwe. (1 Akor. 15:26) Yezu atsukwala pakuona anyakupfundzace mbakalira thangwi ya kufa kwa Lazaro. (Jwau 11:33-35) Nakuti Yezu ndi cithundzithundzi caungwiro ca Babace, ife tinakwanisa kukhala na cinyindiro cakuti Yahova asatsukwalambo angaona kuti tatsukwala thangwi yakuferwa na anyakufunika athu. (Jwau 14:7) Yahova asadikhira mwakufunisisa ndzidzi unafuna iye kulamusa atumiki ace muli akufa na ife tisafunikambo kudikhira.—Yobe 14:14, 15.

Nakuti Yahova ndi Mulungu waulinganiri, mphyakuthema kukhulupira kuti kulamuswa muli akufa kunadzacitwa munjira yakulinganira. (1 Akor. 14:33, 40, NM) Mbuto mwa kuenda kaikha anyakufa, unadzakhala ndzidzi wakutambira anyakulamuswa muli akufa. Kodi imwe musanyerezera mwacidikhodikho pya kulamuswa muli akufa, makamaka m’midzidzi yakutsukwala thangwi yakuferwa? (2 Akor. 4:17, 18) Kodi imwe musapereka takhuta kuna Yahova thangwi ya ciomboli na kupangiza m’Malemba kuti anyakufa anadzakhala pontho maso?—Akol. 3:15.

  • Mbani makamaka mwa axamwali anu na mwa acibale anu anadikhira imwe kuaona pontho?

  • Ndi anthu api analongwa m’Bhibhlya akuti imwe musafuna kakamwe kuonana nawo na kucedza nawo?