Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

Akucita Cikumbuso ca kufa kwa Kristu ku Alemanya

UMASO WATHU WACIKRISTU NA UTUMIKI–PROGRAMU YA MISONKHANO Murope 2016

Maperekero Aumboni

Maonero toera kugawira revista ya Ncenjezi na ncemerero wa Cikumbuso wa 2016. Phatisirani pitsandzo toera kulemba maperekero anu aumboni.

MPFUMA ZA MAFALA A MULUNGU

Estere Acita Pinthu Mwakukhonda Cenama Kuna Yahova na Kuna Mbumba Yace

Mwacipapo, iye aikha umaso wace pangozwi na aphedza Mordekai kucita mwambo toera kutsidzikiza Ayuda akhonde phiwa. (Estere 6-10)

WANGISIRANI KUPEREKA UMBONI WAKUPHATA NTIMA MU UTUMIKI

Kuthimizira Maluso Athu Mu Utumiki—Kulemba Maperekero Anu Aumboni a Marevista

Phatisirani maonero toera kukhunganya maperekero anu aumboni a Ncenjezi na Despertai!

KUKHALA MASO NINGA AKRISTU

Titambire Mwadidi Alendo Athu

Tinaphedza tani alendo na adasiya kusonkhana toera apibve kuti atambirwa mwadidi pa Cikumbuso?

MPFUMA ZA MAFALA A MULUNGU

Yobe Apitiriza Na Umumphu Pa Mayesero

Iye apangiza pakweca kuti Yahova akhali Munthu wakufunika kakamwe mu umaso. (Yobe 1-5)

MPFUMA ZA MAFALA A MULUNGU

Mamuna Wakukhulupirika Yobe Alonga Pya Kutsukwala Kwace

Kutsukwala kukulu kwa Yobe na kusowa cibalangazo kwakhuya maonero ace, mbwenye ufuni wace kuna Mulungu nee ukhamala. (Yobe 6-10)

MPFUMA ZA MAFALA A MULUNGU

Yobe Akhakhulupira Pya Kulamuswa Muli Akufa

Iye akhakhulupira kuti Mulungu ali na mphambvu yakumulamusa muli akufa ninga kuphukira kwa pfuli ya muti kubulukira ku mitcitci yace. (Yobe 11-15)

KUKHALA MASO NINGA AKRISTU

Kulamuswa Muli Akufa—Kusakwanisika Kubulukira Mu Ciomboli

Muoni wa Yahova wa ciomboli usacitisa kuti kulamuswa muli akufa kukwanisike. Mbuto mwa kuenda kaikha anyakufa, unadzakhala ndzidzi wakutambira anyakulamuswa muli akufa.