• Nyimbo 76 na Phembero

 • Mafala Akutoma (mph. 3 peno zakucepa)

MPFUMA ZA MAFALA A MULUNGU

 • Ule Anafuna Kukhala Nkulu Pakati Panu Asafunika Kukhala Ntumiki Wanu”: (mph. 10)

  • Mat. 20:3—Apfundzisi a mwambo na Afarisi akhali akudzikuza, pontho akhafuna kakamwe kupaswa mbiri na kumwanyikwa pa nsika (“Nsika” Mat. 20:3, nwtsty pidzindikiro pya pfundziro)

  • Mat. 20:20, 21—Apostolo awiri aphemba utongi thangwi akhafuna kakamwe kulemedzwa (“nkazi wa Zebhedheu,” “m’bodzi kunkono wanu wamadyo unango kunkono wanu wabzwere” Mat. 20:20, 21, nwtsty pidzindikiro pya pfundziro)

  • Mat. 20:25-28—Yezu alonga kuti atowereri ace asafunika kukhala dzololo toera kuphedza anango (“ntumiki, nee abwera toera kutumikirwa, mbwenye toera kutumikira” Mat. 20:25-28, nwtsty pidzindikiro pya pfundziro)

 • Kusaka Mpfuma Zauzimu: (mph. 8)

  • Mat. 21:9—Kodi mwinji wa anthu ukhafuna kulonganji pidakhuwa iwo mbuphemba Mulungu kuti apulumuse ‘Mwana wa Dhavidhi’? (“Tisakuphembani, pulumusani, Mwana wa Dhavidhi” Mat. 21:9, nwtsty cidzindikiro ca pfundziro)

  • Mat. 21:18, 19—Thangwi yanji Yezu aumisa muti wa nsambvu? (jy 244 ¶4-6)

  • Mwapfundzanji thangwi ya Yahova pakuleri kwanu Bhibhlya sumana ino?

  • Ndi mpfuma zipi zinango zauzimu zidagumana imwe pakuleri kwanu Bhibhlya sumana ino?

 • Kuleri Bhibhlya: (mph. 4 peno zakucepa) Mat. 20:1-19

PFUNDZISANI MWALUSO MU UTUMIKI

 • Vidhyu Toera Kupangiza Ulendo Wakutoma: (mph. 4) Pangizani vidhyu, buluka penepo, phembani anyakubvesera toera alonge ntsonga zidapfundza iwo.

 • Ulendo Wakubwereza Wakutoma: (mph. 3 peno zakucepa) Phatisirani khundu yakuti mafala akukhonda nentsa toera kutomesa makani.

 • Pfundziro ya Bhibhlya: (mph. 6 peno zakucepa) lv 36-37 ¶3-4

KUKHALA MASO NINGA AKRISTU

 • Nyimbo 99

 • Pyakufuna Pyapampingo: (mph. 5)

 • Pinacita Gulu Yathu: (mph. 10) Pangizani vidhyu yakuti Pinacita Gulu Yathu ya Março.

 • Pfundziro ya Bhibhlya ya Mpingo: (mph. 30) jy nsolo 11

 • Kugomezera Ntsonga Zikulu Zidapfundzwa na Kulonga Zinafuna Kupfundzwa Sumana Inafuna Kudza (mph. 3)

 • Nyimbo 53 na Phembero