THANGWI YANJI MPHYAKUFUNIKA: Anyakupfundza angakhunganyika, anakwanisa kubvesesa na kukumbuka pinaapfundzisa ife. Kusiyapo pyenepi, iwo anakwanisa kuthambaruka mwakucimbiza kakamwe. Ngakhale angamala kubatizwa, iwo asafunika kukhunganyika misonkhano na utumiki toera ‘apitirize kukhala maso.’ (Mat. 25:13) Natenepa, aphedzeni toera adziwe kuti anapfundza tani, pontho angakhala na ndandanda yadidi ya pfundziro anaphedzeka kakamwe mu umaso wawo. Kusiyapo pyenepi, tinakwanisa kuphedza anyakupfundza athu toera akhale na nsambo wakukhunganyika pfundziro yawo ya Bhibhlya.

TINACITA TANI PYENEPI:

  • Pangizani citsandzo cadidi. (Arom. 2:21) Pakukhunganyika pfundziro, nyerezerani nyakupfundza wanu m’bodzi na m’bodzi. (km 11/15 7) Mpangizeni bukhu yanu yakuti mwaimala kuikhunganyika

  • Muwangiseni toera akhunganyike. Mungatoma kupfundza na munthu, mpangeni kuti kukhunganyika kusacita khundu ya masasanyiro a pfundziro ya Bhibhlya, pontho longani maphindu akucita pyenepi. Mpaseni maonero akuti anamphedza kukhala na ndzidzi toera kukhunganyika. Mu ndzidzi wa pfundziro, amwazi mphangwa anango asabwerekesa nyakupfundza wawo bukhu idakhunganyika iwo toera aone maphindu akucita pyenepi. Simbani nyakupfundza wanu angakhunganyika

  • Mpangizeni kuti anakhunganyika tani. Amwazi mphangwa anango, asaphatisira ulendo wakutoma wa pfundziro toera kupangiza nyakupfundza kuti anakhunganyika tani pfundziro