●○○ ULENDO WAKUTOMA

Kampanya Yakugawira Micemerero ya Cikumbuso (Ntsiku 3-31 ya Março): Tabwera pano toera kudzakucemerani kuti mugumanike pa nsonkhano wakufunika kakamwe. Uyu ndi ncemerero wanu. Nsabudu ntsiku 31 ya Março, anthu azinji kakamwe pa dziko yonsene yapantsi anadzagumanyikana toera kukumbuka kufa kwa Yezu Kristu. Ncemerero unoyu usapangiza ndzidzi na mbuto inafuna kucitwa nsonkhano unoyu n’cisa cathu. Pontho tisakucemerani toera mudzabvesere nkhani yakupambulika ya nsolo wakuti “Yezu Kristu Mbani?” yakuti inadzacitwa sumana ya cikumbuso mbidzati fika

Munthu Angapangiza Cifuno Siyani Mbvundzo Uyu: Thangwi yanji Yezu afa?

○●○ ULENDO WAKUBWEREZA WAKUTOMA

Mbvundzo: Thangwi yanji Yezu afa?

Lemba: Mat. 20:28

Siyani mbvundzo uyu: Ndi nkhombo zipi zinafuna kukhala na ife thangwi ya ciomboli?

○○● ULENDO WAKUBWEREZA WACIWIRI

Mbvundzo: Ndi nkhombo zipi zinafuna kukhala na ife thangwi ya ciomboli?

Lemba: Arom. 6:23

Siyani mbvundzo uyu: Tinapangiza tani kupereka kwathu takhuta thangwi ya ciomboli?