Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

Akugawira ncemerero wa Cikumbuso ku Esloveniya

UMASO WATHU WACIKRISTU NA UTUMIKI–PROGRAMU YA MISONKHANO Março 2018

Mafala Akukhonda Nentsa Toera Kutomesa Makani

Kutomesa makani mukuphatisira ncemerero wa kampanya ya Cikumbuso na mibvundzo iyi: Thangwi yanji Yezu afa? Ndi nkhombo zipi zinafuna kukhala na ife thangwi ya ciomboli?

MPFUMA ZA MAFALA A MULUNGU

‘Ule Anafuna Kukhala Nkulu Pakati Panu Asafunika Kukhala Ntumiki Wanu’

Ife nkhabe funika kucita pinthu mu mpingo basi ene toera kuoniwa peno kusimbwa na anango. Munthu wakucepeseka kazinji kene asacita basa yakuti isaoniwa basi ene na Yahova Mulungu.

MPFUMA ZA MAFALA A MULUNGU

Bverani Matongero Mawiri Makulu Kakamwe

Kodi Yezu alonganji thangwi ya matongero mawiri makulu kakamwe analongwa m’Bhibhlya? Tinapangiza tani kuti tisabvera matongero anewa?

KUKHALA MASO NINGA AKRISTU

Tinakulisa Tani Ufuni Wathu Kwa Mulungu na Kwa Anthu

Ife tisafunika kufuna Mulungu na anthu. Njira ibodzi yakukulisa ufuni unoyu ndi kuleri Bhibhlya ntsiku zonsene.

MPFUMA ZA MAFALA A MULUNGU

Pitirizani Kukhala Maso Mwauzimu mu Ntsiku Zino Zakumalisa

Anthu azinji lero asaikha pinthu pyakumanungo pa mbuto yakutoma, mbaikha pinthu pyauzimu pa mbuto yaciwiri. Kodi Akristu akuti ali maso mwauzimu asapangiza tani kuti ndi akusiyana na anthu a dziko?

KUKHALA MASO NINGA AKRISTU

Tiri Dhuzi Kakamwe na Kumala Kwa Makhaliro a Dziko

Kodi mafala a Yezu asapangiza tani kuti ife tiri kunkhomo kwa ntsiku zakumalisa? Mbvundzo unoyu na inango isatawirwa mu vidhyu ‘Perto do fim deste sistema de coisas.’

MPFUMA ZA MAFALA A MULUNGU

‘Pitirizani Kukhala Maso’

Mu nsangani wa amiyali khumi, mbani anaimirirwa na mankhadzi, amiyali andzeru na amiyali aupswiru? Pontho nsangani unoyu usatipfundzisanji?

KUKHALA MASO NINGA AKRISTU

Kuthimizira Maluso Athu mu Utumiki—Kupfundzisa Anyakupfundza Athu Toera Akhunganyike

Mu ndzidzi unatomesa ife kwene pfundziro, tisafunika kupfundzisa anyakupfundza athu toera akhale na nsambo wakukhunganyika pfundziro yawo. Tinacita tani pyenepi?