Yahova athema kunyindirwa na ife. Mabvekero a dzina yace asatiwangisa toera kunyindira luso yace yakukwanirisa mapikiro ace onsene. Phembero ndi khundu yakufunika kakamwe toera kuwangisa cinyindiro cathu kuna iye. Lemba ya Misangani kapitulu 3 isatiwangisa toera kunyindira Yahova na ntima onsene. Tingacita pyenepi iye asapikira kuti anadzalungamisa njira zathu.

Munthu anakhonda kunyindira Yahova . . .

Mis. 3:5-7

  • asacita pisankhulo mbakhonda kuphemba mwanyapantsi citsogolero ca Yahova

  • asanyindira manyerezero ace peno kucita pinafuna dziko

Munthu ananyindira Yahova . . .

  • asawangisa uxamwali wace na iye kubulukira mukupfundza Bhibhlya, kunyerezera mwacidikhodikho na kucita phembero

  • asasaka citsogolero ca Yahova kubulukira mu kufufudza midida ya Bhibhlya angafuna kucita cisankhulo

NDI NJIRA IPI INAPHATISIRA INE TOERA KUCITA PISANKHULO?

PAKUTOMA: ndisasankhula pire pinaona ine kukhala pyadidi

PAKUTOMA: ndisasaka citsogolero ca Yahova kubulukira mu kucita phembero na kupfundza mwacidikhodikho

KACIWIRI: ndisaphemba Yahova toera apase nkhombo cisankhulo canga

KACIWIRI: ndisacita cisankhulo mwakubverana na midida ya Bhibhlya