Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 MPFUMA ZA MAFALA A MULUNGU | MARKO 9-10

Masomphenya Akuti Asawangisa Cikhulupiro Cathu

Masomphenya Akuti Asawangisa Cikhulupiro Cathu

Mark. 9:1-7

Mu ndzidzi wa masomphenya akusanduzika, Yezu atsandzaya kakamwe pidabva iye fala ya Babace mbikalonga kuti iye ndi wakutawirika. Mwakukhonda penula mafala anewa aphedza Yezu toera akwanise kupirira nyatwa zikhafuna iye kuthimbana nazo ntsogolo. Pontho masomphenya anewa aphedza kakamwe Pedhru, Tiyago na Juwau toera kuona kuti Yezu akhalidi Mesiya, pontho iwo akhafunika kum’bvera. Pakupita pyaka 32 Pedhru akhakumbuka basi kuti cakucitika ceneci cawangisa tani cikhulupiro cace toera maprofesiya akhale andimomwene kwa iye.—2 Ped. 1:16-19.

Maseze ife nee taona masomphenya anewa akudzumatirisa, mbwenye tikuona kukwanirisika kwawo. Yezu ali kutonga ninga Mambo wamphambvu. Thimize pano, iye ‘anadzakunda anyamalwace toera kumalisa kuwina kwace,’ mbafungula njira toera anthu akulungama apite mu dziko ipswa.—Apok. 6:2.

Kodi kukwanirisika kwa maprofesiya a Bhibhlya kusawangisa tani cikhulupiro canu?