‘Iye apwazwa na kupasirwa nkhodolo na anthu. Ife tikhanyerezera kuti ndi Mulungu akhamuonesa nyatwa’

Iza. 53:3-5

  • Yezu akhapwazwa na kupambizirwa na anthu akuipa kuti iye nee akhalemedza Mulungu. Na thangwi ineyi, anango akhaona nyatwa zace ninga akutcunyuswa na Mulungu

‘Yahova akhafuna kuti iye athabuswe, thangwi kubulukira mwa iye pinacitika pinafuna Yahova’

Iza. 53:10

  • Ndimomwene kuti Yahova atsukwala kakamwe pikhaona iye Mwanace mbakaphiwa. Mbwenye iye akomerwa pidaona iye kuti Yezu akhala wakukhulupirika mpaka kunkhomo. Kufa kwa Yezu kwapereka ntawiro ku uthambi udalonga Sathani thangwi yakukhulupirika kwa atumiki a Mulungu na kusabweresa maphindu kwa anthu akutcunyuka. Pontho kufa kwace kusaphedzera toera ‘cifuno ca Yahova cikwanirisike’