Yezu alonga: “Mwatambira pezi, pasanimbo pezi.” (Mat. 10:8) Ife tisatoweza ntemo unoyu mukukhonda kugulisira anthu mabhibhlya peno mabukhu athu akubuluswa m’Bhibhlya. (2 Akor. 2:17) Mbwenye mabukhu anewa ndi akufunika kakamwe, thangwi ali na undimomwene wa Mafala a Mulungu. Kusiyapo pyenepi, ndi basa ikulu kakamwe, pontho isaphatisirwa kobiri izinji toera kudhinda na kutumiza mabukhu anewa m’mipingo yonsene pa dziko yapantsi. Na thangwi ineyi, tisafunika kukwata basi ene mabukhu anafuna ife.

Pontho, tisafunika kuphatisira luso yakudzindikira pakupasa anango mabukhu athu, ngakhale pakupereka umboni m’mbuto zinagumanika anthu azinji. (Mat. 7:6) M’mbuto mwakugawira kwene basi mabukhu kwa anthu anapita na n’njira, tisafunika kucedza nawo toera kudziwa khala asafunadi. Kodi imwe munakwanisa kutawira inde ubodzi mwa mibvundzo inagumanika m’bokosi pakhundu apa? Khala nee mwakwanisa kudzindikira cifuno ca munthu, mphyadidi kumpasa tratado. Mbwenye, khala munthu aphemba revista peno bukhu inango, tisafunika kumpasa.—Mis. 3:27, 28.