‘Leka kucitira bibvu anyakuipa’

37:1, 2

  • Lekani kutawirisa kuti kuthambaruka kwa anyakuipa mu ndzidzi uno kukudzudzumiseni kutumikira Yahova. Pitirizani kunyerezera nkhombo na pifuno pyauzimu

‘Nyindira Yahova mbucita pinthu pyadidi’

37:3

  • Nyindirani kuti Yahova anakuphedzani mungathimbana na kupenula peno kupswipa ntima. Iye anakuphedzani toera kupitiriza kukhala wakukhulupirika

  • Pitirizani kucita pizinji mu kumwaza mphangwa zadidi za Umambo wa Mulungu

‘Saka kusekera kwako muna Yahova’

37:4

  • Khazikisani ndzidzi toera kuleri Bhibhlya na kunyerezera mwacidikhodikho pinaleri imwe na cifuno ca kudziwa mwadidi Yahova

‘Tawirisa kuti Yahova akutsogolere munjira yako’

37:5, 6NM

  • Khalani na cinyindiro cakukwana cakuti Yahova anakuphedzani toera kuthimbana na nyatwa yonsene

  • Pitirizani kupangiza makhaliro adidi pakuthimbana na mipingizo, mitcingo peno kupambizirwa pyakuipa

‘Khala wakupfulika pamaso pa Yahova, mbudikhira pinthu pinacita iye’

37:7-9

  • Calirani pinthu pyakuti pinakuberani kutsandzaya kwanu na citsidzikizo canu cauzimu

‘Anyakupfulika anadzakhala pa dziko’

37:10

  • Khalani wakupfulika na wakucepeseka, mbamudikhira kuti Yahova anadzamalisa uipi onsene unathimbana na imwe

  • Phedzani Akristu andzanu, balangazani anyakutsukwala mu kuadziwisa pya cidikhiro ca dziko ipswa yakuti iri cifupi kakamwe

Umambo Waumesiya unadzabweresa nkhombo zadidi kakamwe