Atumiki akukhulupirika anakwanisa kunyindira ciphedzo ca Yahova angathimbana na ntundu onsene wa nyatwa

41:1-4

  • Dhavidhi aduwala kakamwe

  • Dhavidhi apangiza citsalakano kuna anyakutcerenga

  • Dhavidhi nee akhadikhira kuwangiswa mwacirengo, mbwenye iye anyindira Yahova toera kugumana cibalangazo, udziwisi na ciphedzo

  • Yahova aona Dhavidhi ninga munthu wakukhulupirika