Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 KUKHALA MASO NINGA AKRISTU

Tsandzayani na Basa Yakumwaza Mphangwa Zadidi

Tsandzayani na Basa Yakumwaza Mphangwa Zadidi

Kodi mphyakunentsa kwa imwe kumwaza mphangwa? Kwa azinji a ife ntawiro wa mbvundzo unoyu ndi inde. Thangwi yanji? Panango thangwi yakuti kazinji kene tisagumana anthu akuti nkhabe funa kubva mafala a Mulungu, tisaidiwa mu cisa cathu, peno ife ene tisagopa kulonga na anthu akuti nkhabe kuadziwa. Mwandimomwene, pinthu pyenepi pinapungula kutsandzaya kwathu. Mbwenye ife tisalambira Mulungu wakutsandzaya wakuti asafuna kuti tintumikire mwakutsandzaya. (Masal. 100:2; 1 Tim. 1:11) Ndi api mathangwi matatu anafuna kutiphedza toera kutsandzaya na basa yathu yakumwaza mphangwa?

Yakutoma, ife tisamwaza mphangwa za cidikhiro. Maseze anthu azinji lero nkhabe cidikhiro, mbwenye ife tinakwanisa kuaphedza toera kubva “mphangwa zadidi” za pinthu pyadidi. (Iza. 52:7) Mbwenye mphangwa zadidi za Umambo wa Mulungu zinatiphedzambo toera kukhala akutsandzaya. Mbatidzati kuenda kamwaza mphangwa, tisafunika kunyerezera mwacidikhodikho nkhombo zinafuna kubweresa Umambo wa Mulungu pa dziko yapantsi.

Yaciwiri, mphangwa zadidi zinamwaza ife zisaphedza anthu mwakumanungo na mwauzimu. Mwacitsandzo, kubulukira mwa pinapfundza iwo, asasiya macitiro akuipa mbakhala na cidikhiro ca umaso wakukhonda mala. (Iza. 48:17, 18; Arom. 1:16) Ndzidzi onsene tisafunika kunyerezera kuti tikucita basa yakusaka na kupulumusa anthu. Maseze anthu anango nkhabe funa kubvesera mphangwa zadidi, mbwenye ife tisapitiriza kusaka ale anafuna.—Mat. 10:11-14.

Yacitatu, na yakufunika kakamwe, basa yathu yakumwaza mphangwa isapasa mbiri Yahova. Iye asalemedza kakamwe basa yathu yakumwaza mphangwa. (Iza. 43:10; Aheb. 6:10) Kusiyapo pyenepi, mwakudzala manja iye asatipasa nzimu wace wakucena toera tikwanise kucita basa ineyi. Natenepa, phembani Yahova kuti akupaseni kutsandzaya kwakuti ndi nsapo wa nzimu wakucena. (Agal. 5:22) Na ciphedzo cace, ife tinakwanisa kumalisa kupswipa ntima konsene na kumwaza mphangwa mwacipapo. (Mac. 4:31) Natenepa, mwakukhonda tsalakana pinafuna kucita anthu mu cisa cathu, tinakhala akutsandzaya m’basa yakumwaza mphangwa idapaswa ife.—Ezek. 3:3.

Ndi n’khaliro upi unafunika imwe kukulisa toera kukomerwa na basa yakumwaza mphangwa?

Munapangiza tani kutsandzaya kwanu?

ONANI VIDYU RECUPERE A ALEGRIA POR MEIO DO ESTUDO E DA MEDITAÇÃO, BULUKA PENEPO, TAWIRANI MIBVUNDZO IYI:

  • Thangwi yanji nsambo wakupfundza Bhibhlya usafunika kukhala pa mbuto yakutoma mu umaso wathu, maseze miyezi yonsene tiphatisire midzidzi mizinji m’basa yakumwaza mphangwa?

  • Ndi munjira ipi tisafunika kutowezera Mariya?

  • Ndi ndzidzi upi unanyerezera imwe mwacidikhodikho Mafala a Mulungu?

  • Ninji cinakuphedzani toera kukhala wakutsandzaya pakumwaza mphangwa zadidi?