Kutomera mu uwana wace, Yezu apangiza citsandzo cadidi kakamwe cakutumikira Yahova na kulemedza anyakubalace

Aphale na atsikana, munatowezera tani citsandzo ca Yezu m’makhundu awa?