Anyakubala Acikristu, asakomerwa angaona anawo mbakatumikira Yahova mwakukhulupirika. Anapiana anakulisa cifuno cakutumikira Yahova angapfundziswa pinalonga Bhibhlya kutomera uwana wawo. (Deut. 6:7; Mis. 22:6) Pyenepi pisaphemba kuwangisira kakamwe. Mbwenye kuwangisira kweneku kusabweresa nkhombo zizinji.—3 Jwau 4.

Anyakubala anakwanisa kupfundza pizinji kubulukira kwa Zuze na Mariya. ‘Pyaka pyonsene iwo akhali na nsambo wakuenda ku Yerusalemu kacita phwando ya Paskwa,’ maseze pikhaphemba kobiri na kuwangisira. (Luk. 2:41) Kucita kwawo pyenepi kukhapangiza kuti iwo akhafuna kakamwe kukhala na uxamwali wakuwanga na Yahova. Munjira ibodzi ene, anyakubala lero asafunika kutsogolera anawo toera afambe munjira yadidi mu kubandza miyai yonsene toera kuapfundzisa kubulukira mu pinalonga iwo na pinacita iwo.—Masal. 127:3-5.

ONANI VIDHYU YAKUTI ELES APROVEITARAM TODAS AS OPORTUNIDADES, BULUKA PENEPO TAWIRANI MIBVUNDZO IYI:

  • Kodi banja ya m’bale Schiller yaikha tani basa ya Yahova pa mbuto yakutoma mu ndzidzi ukhakuza iwo anawo?

  • Thangwi yanji anyakubala asafunika kupfundzisa na kusandika anawo mwakubverana na mathunga awo?

  • Kodi anyakubala anaphedza tani anawo toera akwanise kukunda mayesero?

  • Ndi api maferamentu a gulu ya Yahova adaphatisira imwe toera kuphedza ananu kuti akhale axamwali a Yahova?

Phedzani banja yanu toera iikhe basa ya Yahova pa mbuto yakutoma