Mu phembero yace yacitsandzo, Yezu apangiza kuti pinthu pinalonga thangwi ya cifuniro ca Yahova na Umambo wace pisafunika kukhala pa mbuto yakutoma mu umaso wathu.

Mat. 6:9-13

 • Dzina ya Mulungu

  Umambo wa Mulungu

  Cifuno ca Mulungu

 • Cakudya ca ntsiku na ntsiku

  Kulekererwa kwa madawo

  Kusudzulwa m’mayesero

Pinthu pinango pyakuti pisacita khundu ya Umambo pyakuti ndisafunika kupilonga mu phembero yanga:

 • Kuthambaruka kwa basa yakumwaza mphangwa

 • Nzimu wakucena wa Mulungu uphedze ale anatcingwa

 • Mulungu apase nkhombo mabasa akumanga na kampanya yakumwaza mphangwa

 • Mulungu apase udziwisi na mphambvu ale anatsogolera

 • Pinthu pinango