Yer. 45:2-5

Panango Bharuki akhali munthu wakupfundza wakuti akhatumikira pa nyumba ya mambo. Maseze iye akhalambira Yahova na akhaphedza Yeremiya, mbwenye mukupita kwa ndzidzi asiya kukhala na maonero auzimu mbatoma ‘kusaka pinthu pizinji.’ Panango iye akhafuna kakamwe cidzo cinango panyumba ya mambo peno mpfuma. Natenepa, iye akhafunika kucinja manyerezero ace toera apulumuke pa kufudzwa kwa Yerusalemu.