Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 MPFUMA ZA MAFALA A MULUNGU

‘Ndiri Pano! Nditumeni!’

‘Ndiri Pano! Nditumeni!’

Izaiya akhali dzololo toera kutumwa, ifembo tisafunika kuntowezera. Iye apangiza cikhulupiro na mwakukhonda dembuka aperekeka, maseze nee akhadziwa unyomonyomo onsene. (Iza. 6:8) Kodi imwe, munakwanisa kusasanyira makhaliro anu toera kuenda ku mbuto yakuti iri na kufuna kukulu kwa amwazi mphangwa a Umambo? (Masal. 110:3) Ndimomwene kuti tisafunika ‘kukhala pantsi’ toera kudinga pinafunika toera kufuluka. (Luka 14:27, 28) Mbwenye tisafunika kukhala dzololo toera kucita macinjo thangwi ya basa yakumwaza mphangwa. (Mat. 8:20; Mark. 10:28-30) Ninga taona mu vidyu yakuti Eles se mudaram para servir onde há mais necessidade, nkhombo zinatipasa Yahova m’basa yace ndi zizinji kakamwe kupiringana macinjo onsene anacita ife.

PAKUMALA KUONA VIDYU, TAWIRANI MIBVUNDZO IYI:

  • Ndi macinjo api adacita banja ya Williams toera kuenda katumikira ku Ekuador?

  • Ninji pidadinga iwo pakusankhula mbuto ya kuenda katumikira?

  • Ndi nkhombo zipi zidakhala na iwo?

  • Kodi imwe munagumana kupi mphangwa zinalonga pya mbuto zakuti ziri na kufuna kukulu kwa amwazi mphangwa?

PAKULAMBIRA KWANU KWA BANJA KUNAFUNA KUDZA, DINGANI MIBVUNDZO IYI:

  • Tinathimizira tani basa yathu yakumwaza mphangwa ninga banja? (km 8/11 4-6)

  • Khala ife nkhabe kwanisa kuenda ku mbuto yakuti iri na kufuna kukulu kwa amwazi mphangwa, ndi munjira zipi zakuti tinakwanisa kuphedza mpingo wathu? (w16.03 23-25)