ONANI
Text
Image

Pyaka pizinji Yezu mbadzati kubalwa, Izaiya alonga mwanyapantsi kuti Mesiya mbadamwaza mphangwa ku ‘cisa ca Yordane, Galileya wa anthu a kunja.’ Yezu akwanirisa profesiya ineyi mukhacita iye ulendo mu Galileya onsene mbakamwaza na kupfundzisa mphangwa zadidi.—Iza. 9:1, 2.

Aonekera kwa anyakupfundza akupiringana 500 pidamala iye kulamuswa muli akufa—1 Akor. 15:6 (Galileya)