Paulu na Sila asimba Mulungu na nyimbo pikhali iwo n’kaidi. (Mac. 16:25) Ku Alemanya nazista, abale athu adakwatwa mbaendeswa ku Sachsenhausen na ku Siberya toera kathabuswa, akhaimba nyimbo za Umambo. Pitsandzo pyenepi pisapangiza kuti nyimbo zisapasa cipapo Akristu angathimbana na mayesero.

Thimize pano, pilongero pizinji pinakhala na bukhu ya nyimbo ipswa ya nsolo wakuti Cante de Coração para Jeová. Tingatambira bukhu ineyi ya nyimbo, tisafunika kuwangisira kupfundza nyimbo zenezi pathu tekha peno pakucita kulambira kwa banja toera zikhale m’manyerezero mwathu. (Aef. 5:19) Tingacita pyenepi, nzimu wakucena unatiphedza toera kukumbuka nyimbo zenezi mu midzidzi ya nyatwa. Nyimbo za Umambo zinatiphedza toera tikhonde duwala cidikhiro cathu. Izo zinakwanisa kutipasa cipapo pakuthimbana na mayesero. Kusiyapo pyenepi, mu midzidzi yadidi, tinakwanisa kupangiza kukomerwa kwathu ‘mukuimba mwakutsandzaya.’ (1 Pya dziko. 15:16; Masal. 33:1-3) Natenepa, tendeni tonsene tiphatisire mwadidi nyimbo zathu za Umambo!

ONANI VIDYU NYIMBO IDAWANGISA CIKHULUPIRO CATHU. BULUKA PENEPO, TAWIRANI MIBVUNDZO IYI:

  • Ninji pidacitisa M’bale Erich Frost kulemba nyimbo?

  • Kodi nyimbo ineyi yaphedza tani abale adaendeswa ku Sachsenhausen toera kathabuswa?

  • Mu umaso wanu wa ntsiku na ntsiku, kodi nyimbo za Umambo zinakwanisa kukuphedzani munjira zipi?

  • Ndi nyimbo zipi za Umambo zinafuna imwe toera kuzikumbuka?