Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

Akutambira mulongo ndzace na manja mawiri pa Nyumba ya Umambo

UMASO WATHU WACIKRISTU NA UTUMIKI–PROGRAMU YA MISONKHANO Bwinja 2017

Maperekero Aumboni

Maperekero aumboni a revista ya Despertai! na a pfundzisani undimomwene unalonga pya Umambo wa Mulungu. Phatisirani pitsandzo toera kulemba maperekero anu aumboni.

MPFUMA ZA MAFALA A MULUNGU

Tawirisani Kuti Yahova Aumbe Makhaliro na Manyerezero Anu

Maseze Nyakuumba Wankulu asatiphedza toera tikhale na makhaliro adidi auzimu, mbwenye ife tisafunikambo kucita khundu yathu.

KUKHALA MASO NINGA AKRISTU

Atambireni na Manja Mawiri

Anthu onsene anabwera pa misonkhano yathu asafunika kuona kuti tisapangiza ufuni Wacikristu kwa unango na ndzace. Kodi imwe munaphedzera tani toera anabwera pa Nyumba ya Umambo agumane makhaliro anewa adidi?

MPFUMA ZA MAFALA A MULUNGU

Kodi ‘Ntimanu Usafuna Kudziwa’ Yahova?

Pa lemba ya Yeremiya kapitulu 24, Yahova Mulungu alandanisa anthu na masambvu. Mbani adalandaniswa na masambvu adidi, ifembo tinatowezera tani citsandzo cawo lero?

KUKHALA MASO NINGA AKRISTU

Imwe Munakwanisa Kuphedza Akristu Adasiya Kutumikira Yahova

Ale adasiya kutumikira Yahova Mulungu aciri akufunika kakamwe kwa iye. Tinacitanji toera kuaphedza kuti abwerere kuna Yahova?

MPFUMA ZA MAFALA A MULUNGU

Khalani Wacipapo Ninga Yeremiya

Yeremiya alonga mwanyapantsi kuti Yerusalemu anadzafudzwa. Akwanisa tani kupitiriza na cipapo cace?

KUKHALA MASO NINGA AKRISTU

Nyimbo za Umambo Zisatipasa Cipapo

Kuimba nyimbo za Umambo kwawangisa abale na alongo adaendeswa ku Sachsenhausen toera kathabuswa. Nyimbo zenezi zinakwanisa kutiwangisa pakuthimbana na nyatwa.

MPFUMA ZA MAFALA A MULUNGU

Yahova Alonga Mwanyapantsi Pya Cibverano Cipswa

Kodi cibverano cipswa casiyana tani na cibverano ca Mwambo, pontho nkhombo zace ndi zakukhonda mala munjira ipi?