Yobe akhadatonga kutowezera midida ya makhaliro adidi a Yahova

31:1

  • Iye akhatsidzikiza maso ace toera akhonde kusirira nkazi unango kusiyapo nkazace

Yobe akhali citsandzo cadidi munjira ikhatsalakanira iye anango

31:13-15

  • Iye akhali wakucepeseka, waulungami na wantsisi. Iye akhacita pinthu pyadidi kwa anthu onsene mwakukhonda tsalakana makhaliro awo na mpfuma zawo

Yobe nee akhali wakumana, mbwenye wakupasa mwakudzala manja

31:16-19

  • Iye akhapasa ale akhafuna ciphedzo