Bukhu Isatipfundzisanji na bukhu Bhibhlya Isapfundzisanji ndi akulandana. Maferamentu anewa onsene anagumanika mu bokosi ya maferamentu akupfundzisa ali undimomwene na ndandanda ibodzi ene. Mbwenye bukhu Isatipfundzisanji iri na mafala akukhonda nentsa kubvesesa. Iyo yacitirwa anthu akuti asanentseka kubvesesa bukhu Bhibhlya Isapfundzisanji. M’mbuto mwakukhala na n’thimiziro, bukhu Isatipfundzisanji iri na pidzindikiro pyakumalisa pyakuti pisapereka mafokotozero akukhonda nentsa a mafala anango na makhundu anango anagumanika mu ndima. Misolo nee iri na mibvundzo yakutoma peno bokosi yakubwereza. M’mbuto mwace, nsolo ubodzi na ubodzi usamalisira na cigwagwa ca undimomwene wa bhibhlya udafokotozwa mu ndima. Ninga bukhu Bhibhlya Isapfundzisanji, bukhu Isatipfundzisanji inakwanisa kugawirwa ndzidzi onsene, maseze nee yapangizwa mu ndandanda ya mabukhu anafuna kugawirwa pa nthanda. Tinaphatisira tani bukhu Isatipfundzisanji pakucitisa pfundziro ya Bhibhlya?

CIGWAGWA: Kwa anthu azinji, njira inaphatisira ife kazinji kene pakucitisa pfundziro ya Bhibhlya ndi kuleri ndima m’bukhu Bhibhlya Isapfundzisanji, buluka penepo mbaticita mbvundzo wakuti usaphedza mwadidi. Mbwenye nyerezerani kuti nyakupfundza nee asadziwa mwadidi cilongero peno nee asakwanisa kuleri mwadidi. Munjira ineyi, munasankhula kucitisa pfundziro ya Bhibhlya mukuphatisira bukhu Isatipfundzisanji. Buluka penepo, pigwagwa pya nsolo panango munapiphatisira pakucitisa pfundziro toera kuwangisa nyakupfundza kuleri ekhene ndima zinagumanika mu nsolo. Khundu ibodzi na ibodzi ya undimomwene wa Bhibhlya kazinji kene inakwanisa kupfundzwa m’mphindi 15. Nakuti pigwagwa nee piri na mphangwa zonsene za mu ndima, mpfundzisi asafunika kukhunganyika mwadidi toera kuikha m’manyerezero pyakufuna pya nyakupfundza. Khala mpfundzisi akucitisa pfundziro kubulukira mu ndima, pigwagwa pinakwanisa kuphatisirwa toera kubwerezera pidapfundzwa.

PIDZINDIKIRO PYAKUMALISA: Ntsonga na mafala anagumanika mu pidzindikiro pyakumalisa pyaikhwa mwakubverana na ndandanda ya misolo. Mpfundzisi anakwanisa kusankhula khala asafuna kudinga pidzindikiro pyakumalisa m’bukhu Isatipfundzisanji nkati mwa pfundziro.