Salomoni alonga pinentso pinabwera thangwi yakugwesera

Koel. 12:1, 13

 • Aphale na atsikana azinji ali na ungumi wadidi na mphambvu toera kucita mabasa akuwanga

 • Aphale na atsikana asafunika kuphatisira ndzidzi na mphambvu toera kutumikira Mulungu mbadzati kugwesera

Kumbukani Nciti wanu wankulu mukuphatisira maluso anu toera kuntumikira mbamuciri mphale peno ntsikana

Koel. 12:2-7

 • Vesi 3: ‘Akazi akuyang’ana na pajanela mbaona cidima’

  Kukhonda kuona mwadidi

 • Vesi 4: ‘Atsikana anadzaimba mwakukhonda galuza’

  Kukhonda kubva mwadidi

 • Vesi 5: ‘Kugadzika kwa nsapo unacitisa munthu kukhala na cifuno cakudya’

  Kusowa cifuno cakudya