Mat. 28:18-19

Thangwi yanji? Nakuti Yezu apaswa mphambvu zonsene na Yahova, tisafunika kubvera utongi wace

Kupi? Yezu atuma atowereri ace toera kacita anyakupfundza kuna ‘anthu a madzindza onsene’

Ndzidzi onsene tisafunika kupfundzisa anango pyonsene pidatipanga Yezu

  • Pontho tinapfundzisa tani anango pidatipanga Yezu?

  • Tinaphedza tani anyakupfundza athu toera aphatisire pidatipfundzisa Yezu?

  • Tinaphedza tani anyakupfundza athu toera atowezere citsandzo ca Yezu?