ONANI
Text
Image

(Apokalipse 7:9, 10)

 1. 1. Ndife nsoka wa abale,

  Wa pikwi na pikwi.

  Tonsene ndife Mboni

  Zakunyindirika.

  Ife tabulukira

  M’madzindza onsene

  M’makhaliro na pilongero,

  Mbatisimba M’lungu.

 2. 2. Ndife nsoka wa abale,

  Tisamwaza mphangwa

  Zadidi za ntendere

  Kwa anthu onsene.

  Ngakhale mu pinentso

  Tisamwaza mphangwa.

  Yezu asatipasa mphambvu,

  Pontho na ntendere.

 3. 3. Ndife nsoka wa abale,

  Tisatsidzikizwa,

  Ndife akuphatana

  M’basa ya Mulungu.

  Ife tiri na mwai

  Wakuphata basa

  Pabodzi na Mulungu wathu

  Pa kumwaza mphangwa.