ONANI
Text
Image

(Masalmo 95:2)

 1. 1. Yahova M’lungu tikukusimbani,

  Mbatilonga na imwe m’phembero.

  Tinatumikira imwe Yahova

  Thangwi tisanyindira kwa imwe.

  Ntsiku zonsene ife tisadawa.

  Ife tisasaka lekererwa.

  Takhuta thangwi yakutiombola,

  Musadziwambo kufewa kwathu.

 2. 2. Takhuta thangwi ya ufuni wanu

  Na kukhala axamwali anu.

  Tipfundziseni na tiphedzenimbo

  Tikhale akukhulupirika.

  Musatipasa nzimu wakucena

  Na cipapo pakumwaza mphangwa.

  Tinacepeseka pamaso panu

  Kuti titsandzaye m’basa yanu.