ONANI
Text
Image

(Apokalipse 21:1-5)

 1. 1. Pidzindikiro piri kupangiza

  Kutonga kwa Mwana wa Yahova.

  Kudzulu kwamala kuceneswa,

  Yezu anacenesambo dziko.

  (KORO)

  Tsandzayani na Mulungu,

  Thangwi munapaswa nkhombo.

  Kufa nkhabe kudzakhalapobve,

  Utenda unadzamaliswambo.

  ‘Pyonsene pinadzakhala pipswa.’

  Pinadzacitikadi.

 2. 2. Anthu anaona Yerusalemu,

  Mankhadzi wakucena wa Kristu.

  Abvala nguwo zakubalika,

  Asapaswa ceza na Yahova.

  (KORO)

  Tsandzayani na Mulungu,

  Thangwi munapaswa nkhombo.

  Kufa nkhabe kudzakhalapobve,

  Utenda unadzamaliswambo.

  ‘Pyonsene pinadzakhala pipswa.’

  Pinadzacitikadi.

 3. 3. Nzinda unadzatsandzayisa anthu.

  Misuwo nkhabebve kudzafungwa.

  Anthu anadzafamba mu ceza,

  Mbadzatsogolerwa na Yahova.

  (KORO)

  Tsandzayani na Mulungu,

  Thangwi munapaswa nkhombo.

  Kufa nkhabe kudzakhalapobve,

  Utenda unadzamaliswambo.

  ‘Pyonsene pinadzakhala pipswa.’

  Pinadzacitikadi.