ONANI
Text
Image

(Masalmo 86:5)

 1. 1. Yahova atuma

  Mwanace ninga ntsembe.

  Toera atibuluse

  Mu madawo na kufa.

  Ife tingatcunyukadi

  Tinaphemba kwa iye

  Kuti atilekerere

  Bulukira mwa Yezu.

 2. 2. Tinabverwa ntsisi

  Tingafuna andzathu,

  Mbatialekererambo

  Ninga Mulungu wathu.

  Ndzathu angatidawira

  Tikhonde kumbwezera.

  Mwaufuni tilemedze

  Abale na alongo.

 3. 3. Tingabvera ntsisi

  Tinadzacalirambo

  Kukoya pinthu muntima

  Na kuida andzathu.

  Tingatowezera M’lungu

  Mbatifuna andzathu,

  Tinadzalekererana

  Na ntimathu onsene.