ONANI
Text
Image

(Mateo 5:7)

 1. 1. Mulungu wathu ngwantsisi,

  Nkhabe cita kakamizwa.

  Asaticitira pinthu

  Pyadidi ntsiku zonsene.

  Kwa munthu anatcunyuka,

  Iye asambvera ntsisi.

  Mulungu asakumbuka

  Kuti tacitwa na pfumbi.

 2. 2. Tingadawa mbatifuna

  Kulekererwa na M’lungu,

  Tisafunika kucita

  Pidatipfundzisa Yezu.

  ‘Tilekerere andzathu

  Kuti tilekererwembo.’

  Tikhazikise ntendere,

  Tikhale akutsandzaya.

 3. 3. Tingabvera anthu ntsisi,

  Ndife anthu akupasa.

  Tisafuna kuti anthu

  Akhale akutsandzaya.

  Mulungu anatipasa

  Nkhombo thangwi ya pyenepi.

  Mulungu asakomerwa

  Tingabvera anthu ntsisi.

(Onanimbo Mat. 6:2-4, 12-14.)