Onani kuti kukola mwauzimu kusatiphedza tani toera kudzindikira kukwaniriswa kwa profesiya na kukulisa cikhulupiro.