Onani kuti Ezekiya akunda tani mikakamizo mukhacita iye pisankhulo mwakubverana na cikhulupiro pontho cinyindiro, mbakhazikisa citsandzo cadidi kuna mbumba yace yonsene, pontho kuna atumiki onsene a Yahova lero.