Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

Masomphenya a Zakariya—Asakukhuyani Tani

Masomphenya a Zakariya—Asakukhuyani Tani

“Bwererani kuna ine, inembo ndinabwerera kuna imwe.”—ZAKARIYA 1:3.

NYIMBO: 6, 20

1-3. (a) Pidatoma Zakariya kutumikira ninga mprofeta, makhaliro akhali tani kwa atumiki a Yahova? (b) Thangwi yanji Yahova akhaphemba atumiki ace kubwerera kuna iye?

MPUKUTU ukuphepheruka, nkazi ali n’cikwa na akazi awiri ali na maphapido ninga a anyanswankhadzi mbakamburuka. Anewa ndi masomphenya mangasi akudzumatirisa adaona Zakariya. (Zakariya 5:1, 7-9) Thangwi yanji Yahova apangiza mprofeta wace masomphenya anewa akudzumatirisa? Aisraeli akhali m’makhaliro api mu ndzidzi unoyu? Pontho tinaphindula tani lero kubulukira m’masomphenya anewa?

2 Ceneci cikhali caka 537 Kristu mbadzati kubalwa, pontho atumiki a Yahova akhali akutsandzaya kakamwe. Iwo akhali mu ubitcu ku Bhabhilonya pyaka 70, mbwenye cincino iwo abuluswa! Iwo akhali akutsandzaya kakamwe kubwerera ku Yerusalemu toera kamanga templo na kulambira Yahova. Pakupita caka cibodzi, Aisraeli atoma kumanga templo.  Anthu akhali akutsandzaya kakamwe na ‘akakhuwa mwakugaluza mbabvekera kutali.’ (Esdra 3:10-13) Mbwenye basa ineyi yakumanga ikhapitiriza kutcingwa kakamwe. Aisraeli adzafewa kakamwe mbasiya kumanga templo. Natenepa, iwo akhadzudzumika na kumanga nyumba zawo na kulima minda yawo. Papita pyaka 16, templo ya Yahova mbidzati kumala. Atumiki a Mulungu akhafunika kukumbuswa toera abwerere kuna Yahova na kusiya kunyerezera pinthu pyawo basi. Yahova akhafuna kuti iwo amulambire mwaphinga na mwacipapo.

Yahova asatawira ulambiri wathu basi ene khala ife tingampasa pire pinakwanisa ife

3 Natenepa mu caka 520, Yahova atuma mprofeta wace Zakariya toera kuphedza anthu kukumbuka kuti thangwi yanji Yahova akhadaabulusa mu ubitcu ku Bhabhilonya. Ndi pyakutsandzayisa kakamwe kudziwa kuti dzina ya Zakariya isabveka “Yahova Akumbuka.” Maseze Aisraeli akhadaduwala pidaacitira Yahova, Iye akhapitiriza kuakumbuka. (Lerini Zakariya 1:3, 4.) Yahova akhadapikira kuaphedza toera kubwezeresa ulambiri wakucena. Mbwenye iye aacenjezambo kuti mbadatawira ulambiri wawo angapereka pinthu pyawo pyadidi kakamwe. Tendeni tidinge masomphenya acitanthatu na acinomwe a Zakariya. Tinadzapfundza kuti Yahova akulumiza tani Aisraeli na tinapfundzanji lero kubulukira m’masomphenya anewa.

MULUNGU ANADZATONGA MAMBAVA

4. Ninji pidaona Zakariya m’masomphenya acitanthatu? Thangwi yanji mpukutu ukhadalembwa makhundu mawiri ene? (Onani cithundzithundzi cakutoma 1.)

4 Kapitulu 5 ya bukhu ya Zakariya isatoma na masomphenya akudzumatirisa. (Lerini Zakariya 5:1, 2.) Zakariya aona mpukutu mbukaphepheruka na mphepo. Mpukutu unoyu ukhali wa mametru cifupi na 9 aulaphi na mametru 4,5 augugumi. Mpukutu ukhali wakufunguka na ukhadalembwa mphangwa. (Zakariya 5:3) Zikhali mphangwa zakufunika kakamwe zakutonga. Mu ndzidzi wakale, kazinji kene anthu akhalemba khundu ibodzi ya mpukutu. Mbwenye mphangwa zenezi zikhali zakufunika kakamwe thangwi zikhadalembwa makhundu mawiri ene a mpukutu.

Akristu asafunika kucalira ntundu onsene wa kuba (Onani ndima 5-7)

5, 6. Yahova asaona tani ntundu onsene wa kuba?

5 Lerini Zakariya 5:3, 4Anthu onsene anadzatawira okha kwa Mulungu thangwi ya macitiro awo. Unoyu ndi undimomwene makamaka kuna atumiki a Yahova, thangwi asadziwika na dzina yace. Iwo asanfuna na asadziwa kuti kuba kusatikanisa dzina yace. (Misangani 30:8, 9) Anthu anango asanyerezera kuti kuba nee ndi kwakudawika khala ali na mathangwi adidi. Mbwenye mwakukhonda tsalakana mathangwi onsene, munthu anaba asapangiza kuti asafuna kakamwe pinthu pyace kupiringana Yahova, dzina Yace na ntemo Wace.

6 Mwakwanisa kuona kuti lemba ya Zakariya 5:3, 4 isalonga kuti ukali mbudapita ‘panyumba ya mbava,’ pontho ‘mbukhala penepo mpaka kuifudza’? Natenepa Yahova anakwanisa kuona na kutonga makhaliro  onsene akuipa pakati pa atumiki ace. Maseze mbava anakwanisa kubisa pidacita iye kuna apolixa, mapatrau, akulu a mpingo, peno anyakubala, iye nee anakwanisa kubisira Yahova. Mulungu anacitisa kuti ntundu onsene wa kuba uoneke pakweca. (Ahebere 4:13) Mwandimomwene, tisatsandzaya kukhala na anthu akuti asacita pyonsene toera kukhala akukhulupirika ‘mu pinthu pyonsene’!—Ahebere 13:18.

7. Tinacalira tani ukali unagumanika mu mpukutu unaphepheruka?

7 Yahova asaida ntundu onsene wa kuba. Ndi mwai ukulu kakamwe kwa ife kudziwa na kubvera mitemo ya Yahova inalonga thangwi ya pinthu pyadidi na pyakuipa na kukhala na umaso wakukhonda tikanisa dzina yace. Tingacita pyenepi tinacalira ukali wa Yahova angadzatonga anthu akukhonda bvera.

KWANIRISANI MAFALA ANU “NTSIKU NA NTSIKU”

8-10. (a) Kodi kudumbira ninji? (b) Ndi dumbiro ipi idakhonda kukwanirisa Zedhekiya?

8 Buluka penepo, mpukutu unaphepheruka wapereka mphangwa za cenjezo kuna ale ‘anadumbira mwauthambi’ mu dzina ya Mulungu. (Zakariya 5:4) Kudumbira kusapangiza kuti pinalonga munthu ndi pyandimomwene, peno anacita pinalonga iye.

9 Kudumbira mu dzina ya Yahova nee ndi pinthu pyadzenda. Tisapfundza pyenepi kubulukira mu pinthu pidacitikira Zedhekiya, mambo wakumalisa adatonga mu Yerusalemu. Zedhekiya adumbira mu dzina ya Yahova kuti mbadangonjera mambo wa ku Bhabhilonya. Mbwenye iye nee akwanirisa pikiro yace. Na thangwi ineyi, Yahova alonga kuti Zedhekiya ‘anadzafa ku Bhabhilonya, thangwi nee akwanirisa mapikiro ace  na pikhadabverana iye na mambo wa ku Bhabhilonya, ule akhadan’khazikisa ninga mambo.’—Ezekyele 17:16.

10 Mambo Zedhekiya akhadadumbira mu dzina ya Mulungu, pontho Yahova akhadikhira kuti iye akwanirise pikiro yace. (2 Pya dziko ya Israele 36:13) Mbwenye Zedhekiya nee akwanirisa pikiro yace mbaphemba ciphedzo ca Ejito toera kubuluka ku Bhabhilonya. Ngakhale tenepo, Ejito nee amphedza.—Ezekyele 17:11-15, 17, 18.

11, 12. (a) Ndi pikiro ipi yakufunika kakamwe yakuti tinakwanisa kuicita? (b) Kuperekeka kwathu kusakhuya tani umaso wathu wa ntsiku na ntsiku?

11 Kubulukira mu pinthu pidacitikira Zedhekiya, tisapfundza kuti Yahova asabva mapikiro anacita ife. Toera kunkomeresa, tisafunika kukwanirisa mapikiro athu. (Masalmo 76:11) Pikiro yakufunika kakamwe yakuti tinakwanisa kuicita ndi kuperekeka kwathu kwa Yahova. Tingaperekeka kwa iye, ttisapikira kuti tinadzantumikira mwakukhonda tsalakana pyonsene pinafuna kucitika mu umaso wathu.

12 Tinakwanirisa tani mapikiro athu kwa Yahova? “Ntsiku na ntsiku” tisathimbana na mayesero akusiyana-siyana. Tisapangiza kuti uxamwali wathu na Yahova ndi wakuwanga kubulukira munjira inathimbana ife na mayesero anewa. (Masalmo 61:8) Mwacitsandzo, munacitanji khala munthu unango ku basa peno kuxikola asakupfinyirani diso? Munadzakhonda mayesero anewa mbamupangiza kuti musafuna kubvera Yahova? (Misangani 23:26) Ndiye tani khala ndimwe basi anatumikira Yahova m’banja mwanu? Musaphemba Yahova toera akuphedzeni kupitiriza kupangiza makhaliro Acikristu? Mwakukhonda tsalakana mayesero onsene, musapereka takhuta kuna Yahova thangwi ya ufuni na citsogolero cace? Musakhala na ndzidzi wakuleri Bhibhlya ntsiku zonsene? Pidaperekeka ife kuna Yahova, tapikira toera kucita pyenepi. Tingabvera Yahova na kumpasa pinthu pyathu pyadidi, tisapangiza kuti tisanfuna na ndife anthu ace. Ulambiri wathu ndi umaso. Thangwi yakukhala akukhulupirika kwa Yahova, iye asatipikira tsogolo yadidi kakamwe.—Deuteronomyo 10:12, 13.

Kubulukira ku citsandzo cace, Yahova asatipfundzisa kuti tisafunika kupitiriza kukwanisirisa mapikiro athu

13. Tisapfundzanji m’masomphenya acitanthatu a Zakariya?

13 Masomphenya acitanthatu a Zakariya asatiphedza toera kubvesesa kuti khala tisafuna Yahova, nee tinaba peno kukhonda kwanirisa mapikiro athu. Tisapfundzambo kuti maseze Aisraeli akhadawa kazinji kene, Yahova akwanirisa pikiro yace, pontho nee akhonda atumiki ace. Iye abvesesa kuti iwo akhali m’makhaliro akunentsa kakamwe thangwi yakuzungulirwa na anyamalwa awo. Kubulukira mu citsandzo cace, Yahova asatipfundzisa kuti tisafunika kukwanirisa mapikiro athu. Pontho tinakwanisa kunyindira kuti iye anadzatiphedza toera kucita pyenepi. Njira inatiphedza Yahova toera kucita pyenepi ndi kutipasa cidikhiro  ca ntsogolo. Mwakukhonda dembuka, iye anadzamalisa uipi onsene pa dziko yapantsi. Tinakwanisa kubvesesa mwadidi cidikhiro ceneci m’masomphenya anatowera a Zakariya.

YAHOVA ABULUSA UIPI

14, 15. (a) Ninji pidaona Zakariya m’masomphenya acinomwe? (Onani cithundzithundzi cakutoma 2.) (b) Kodi nkazi akhali n’cikwa mbani? Thangwi yanji anju afunga cikwa?

14 Pidamala Zakariya kuona mpukutu ukaphepheruka, anju ampanga: ‘Yang’ana.’ Natenepa Zakariya aona cikwa cinacemerwa ‘efa.’ (Lerini Zakariya 5:5-8.) Cikwa ceneci cikhali na mphampha ya ntobve. Mudafungulwa cikwa, Zakariya aona ‘nkazi mwenemo.’ Anju afokotozera Zakariya kuti nkazi adaona iye n’cikwa ukhali ‘Uipi.’ Nyerezerani kugopa kudakhala na Zakariya pidaona iye nkazi mbakayesera kubuluka! Mbwenye anju afungira nkazi unoyu mwakucimbiza na mphampha ya ntobve. Kodi pyenepi pisabvekanji?

15 Masomphenya anewa asatipasa cinyindiro cakuti Yahova nee anadzatawirisa ntundu onsene wa uipi pakati pa atumiki ace. Yahova angaona cinthu cakuipa, anadzacita pinthu mwakucimbiza toera kucibulusa. (1 Akorinto 5:13) Anju apangiza pyenepi pidafunga iye cikwa mwakucimbiza.

Yahova apikira toera kutsidzikiza ulambiri wace wakucena (Onani ndima 16-18)

16. (a) Ninji pidacitika na cikwa? (Onani cithundzithundzi cakutoma 3.) (b) Kodi akazi a maphapido akhaenda naco kupi cikwa?

16 Buluka penepo, Zakariya aona akazi awiri akuti akhali na maphapido ninga a anyanswankhadzi. (Lerini Zakariya 5:9-11.) Akazi anewa akhali akusiyana  kakamwe na nkazi akhali n’cikwa. Thangwi ya maphapido awo amphambvu, athukula cikwa cakudzala na ‘Uipi’ mbaenda naco kutali. Kodi uipi unoyu akhaenda nawo kupi? Iwo akwata cikwa mbaenda naco ku ‘dziko ya Senare’ yakuti ikhali Bhabhilonya. Thangwi yanji akwata uipi mbaenda nawo kweneku?

17, 18. (a) Thangwi yanji Bhabhilonya ikhali ‘mbuto yakuthema’ toera kasiya ‘Uipi’? (b) Kodi muli akutonga toera kucitanji?

17 Aisraeli a mu ndzidzi wa Zakariya abvesesa kuti thangwi yanji Bhabhilonya ikhali mbuto yakuthema toera kasiya ‘Uipi.’ Iwo akhadziwa kuti ukhali nzinda wakuipa wakuti ukhadadzala na makhaliro aulukwali na ulambiri wauthambi. Zakariya na Ayuda anango akakhala kweneko akhawangisira ntsiku zonsene toera kucalira mikakamizo ya mauphemberi authambi. Natenepa, masomphenya anewa aapasa cinyindiro cakuti Yahova mbadapitiriza kucenesa ulambiri wace.

18 Masomphenya anewa akumbusa Ayuda kuti akhafunikambo kuwangisira toera apitirize mu ulambiri wawo wakucena. Uipi nee unadzatawiriswa pakati pa atumiki a Mulungu. Lero, Yahova atibweresa mu gulu yace yakucena, mwakuti tisaona ufuni wace na citsidzikizo. Tonsene tiri na basa yakuphedzera toera ikhale yakucena. Uipi nee usafunika kuoneka pakati pa atumiki a Yahova.

MBUMBA YAKUCENA ISALEMEDZA YAHOVA

19. Masomphenya akudzumatirisa a Zakariya asatipfundzisanji lero?

19 Masomphenya acitanthatu na acinomwe adaona Zakariya ndi cenjezo yamphambvu kuna ale anacita pinthu pyakuipa. Yahova nee anadzatawirisa kuti uipi upitirize. Ninga atumiki ace, tisafunika kuida uipi. Masomphenya anewa asatipasambo cinyindiro cakuti tingacita pyonsene toera kukomeresa Babathu waufuni, iye nee anadzabweresa ukali wace kuna ife, mbwenye anadzatitsidzikiza na kutipasa nkhombo. Maseze panango pinanentsa toera kupitiriza kukhala akucena n’dziko ino yakuipa, mbwenye na ciphedzo ca Yahova tinakwanisa kupembera! Mphapo tinakhala tani na cinyindiro cakuti ulambiri wandimomwene unadzapembera? Pontho, mu ndzidzi unafendedzera nyatwa ikulu, tinadziwa tani kuti Yahova anadzatsidzikiza gulu yace? Tinadzadinga mibvundzo ineyi mu nsolo unatowera.