Thangwi yanji Yezu akhondesa nsambo wa kudumbira?

MWAMBO wa Mose ukhatawirisa anthu kudumbira mukulonga mafala ninga awa, “Ndikudumbira pamaso pa Mulungu,” peno “Ndikudumbira mu dzina ya Yahova.” Mbwenye mu ndzidzi wa Yezu, anthu akhali na nsambo wa kudumbira mu pinthu pyonsene pikhalonga iwo. Iwo akhacita pyenepi toera anthu akhulupire mafala awo. Mbwenye Yezu akhondesa nsambo unoyu maulendo mawiri. Iye apfundzisa kuti m’mbuto mwa kudumbira ndzidzi onsene, anthu akhafunika kucita pyonsene toera “Ande” wawo akhale ande, “Nkhabe” akhale nkhabe.—Mateo 5:33-37; 23:16-22.

Dicionário Teológico do Novo Testamento, isalonga kuti Ayuda akhali na nsambo wa kudumbira mu pinthu pyonsene pikhalonga iwo. Pyenepi pikhaoneka pakweca thangwi Talmude akhalonga munjira yakubveka kuti ndi madumbiro api akhafunika kubverwa, pontho ndi api akhafunika kupwazwa.

Nee akhali Yezu basi ene akhakhondesa nsambo unoyu wa kudumbira. Mwacitsandzo, Flávio Josefo alemba thangwi ya nsoka wa uphemberi wa mu ndzidzi wa Yezu: “Iwo nkhabe kudumbira, mbwenye asakhulupira kuti kucita pyenepi ndi pyakuipa kakamwe kupiringana kulonga uthambi. Kwa iwo, khala munthu asacemera Mulungu mukudumbira toera anango akhulupire pinalonga iye, munthu unoyu akhathema kutongwa.” Bukhu ya apócrifo inadziwika ninga Eclesiástico (23:12) isalongambo munjira ibodzi ene: “Munthu anadumbira kakamwe asathimizira madawo ace.” Mbwenye Yezu akhondesa nsambo wa kudumbira mu pinthu pyonsene. Natenepa, khala tisalonga undimomwene ndzidzi onsene, nee tisafunika kudumbira toera anthu akhulupire mafala athu.