Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

Imbani Mwakutsandzaya!

Imbani Mwakutsandzaya!

“Mphyadidi kuimbira Mulungu wathu.”​—MASALMO 147:1.

NYIMBO: 9, 138

1. Thangwi yanji kuimba ndi kwakufunika kakamwe kwa ife?

NYAKULEMBA nyimbo wakudziwika kakamwe alonga: “Mafala asaticitisa kunyerezera. Nyimbo zamalimba zisakhuya mabvero athu. Tingabvungaza nyimbo zamalimba na mafala, pisakhuya manyerezero.” Nyimbo zathu zisapangiza ufuni na kusimba Babathu wakudzulu, Yahova. Zisaticitisa kupibva kukhala cifupi na iye. Ndi thangwi yace, kuimba ndi kwakufunika kakamwe pakulambira Yahova, mwakukhonda tsalakana khala tikuimba tekha peno pabodzi na abale na alongo athu.

2,3. (a) Anango asapibva tani angaimba mwakugaluza pa misonkhano? (b) Ndi mibvundzo ipi inafuna ife kudinga mu nsolo uno?

2 Kodi musakomerwa kuimba mwakugaluza pa misonkhano? Peno musakhala na manyadzo? M’mbuto zinango, amuna nee asapibva mwadidi angaimba pamwinji wa anthu. Maonero anewa anakwanisa kukhuya mpingo onsene, makamaka khala akulu a mpingo asanyinyirika kuimba peno khala asacita pinthu pinango mu ndzidzi wakuimba.​—Masalmo 30:12.

3 Kuimba kusacita khundu yakufunika kakamwe pakulambira kwathu Yahova. Ndi thangwi yace, nee tisafunika  kuluza khundu ineyi ya misonkhano peno kucita pinthu pinango mu ndzidzi wakuimba. Natenepa, tisafunika kubvundzika: ‘Kodi ndisakomerwa kuimba pa misonkhano? Ndisafunika kucitanji khala nee ndisapibva mwadidi ndingaimba pamwinji? Pontho ndinacitanji toera ndikwanise kuimba mwadidi?’

NYIMBO ZISACITA KHUNDU YAKUFUNIKA KAKAMWE PAKULAMBIRA YAHOVA

4, 5. Ninji pinapangiza kuti Aisraeli akhaphatisira nyimbo pakulambira Yahova?

4 Kutomera kale, atumiki a Yahova asaimba toera kunsimba. Mu ndzidzi wakuti Aisraeli akhali akukhulupirika kwa Yahova, nyimbo zikhacita khundu yakufunika kakamwe mu ulambiri wawo. Mwacitsandzo, mukhacita Dhavidhi masasanyiro a templo, iye akhunganya Alevi 4.000 toera kusimba Yahova na nyimbo. Mwa iwo, anthu akukwana 288 ‘akhadapfundziswa mwadidi toera kuimbira Yahova.’​—1 Pya dziko ya Israele 23:5; 25:7.

5 Nyimbo zikhali zakufunikambo kakamwe mu ndzidzi ukhazimulwa templo. Bhibhlya isalonga: ‘Anyakuimba na anyakuliza matuluka akhasimba na kupereka takhuta kuna Yahova mwakubverana, matuluka na pinthu pinango pyakuimba napyo pikhabveka na kutali, mbiri ya Yahova mbidzala n’nyumba ya Mulungu wandimomwene.’  Mwakukhonda penula, pyenepi pyawangisa kakamwe cikhulupiro ca Aisraeli!​—2 Pya dziko ya Israele 5:13, 14; 7:6.

6. Ndi masasanyiro api akuimba adacita Nehemiya mu ndzidzi ukhatonga iye Yerusalemu?

6 Nehemiya adagumanyiza Aisraeli toera kumanga papswa mipanda ya Yerusalemu, agumanyambo Alevi toera kuimba nyimbo. Kuimba kwawo kwacitisa ntsiku ineyi kukhala yakutsandzayisa kakamwe. Nehemiya akhazikisa ‘misoka miwiri mikulu yakuimba.’ Nsoka ubodzi waenda kunkono wamadyo, unango kunkono wabzwere mbakafamba padzulu pa mipanda ya nzinda mpaka kugumanikana pa mbuto ikhagumanika templo. Dzumbi yakuimba kwawo ikhabvekera kutali kakamwe. (Nehemiya 12:​27, 28, 31, 38, 40, 43) Mwakukhonda penula, Yahova akhakomerwa kubva alambiri ace mbakaimba mwakutsandzaya nyimbo zakunsimba.

7. Ninji pinapangiza kuti Yezu akhaona nyimbo zakusimba Yahova ninga khundu yakufunika kakamwe?

7 Mu ntsiku za Yezu, nyimbo zikhapitiriza kucita khundu yakufunika kakamwe mu ulambiri wandimomwene. Tisadziwa pyenepi thangwi ya pinthu pidacitika pa Cakudya Cancidodo ca Mbuya. Bhibhlya isalonga kuti pa ntsiku ineyi, Yezu na apostolo ace aimba nyimbo zakusimba Yahova.​—Lerini Mateo 26:30.

8. Ndi citsandzo cipi cidakhazikisa Akristu akutoma thangwi ya nyimbo zakusimba Mulungu?

8 Akristu akutoma akhazikisa citsandzo cadidi kakamwe cakuimba nyimbo zakusimba Mulungu. Mwakusiyana na Aisraeli akuti akhaenda ku templo toera kalambira Yahova, Akristu anewa akhacita misonkhano yawo n’nyumba za abale. Maseze nyumba zenezi nee zikhali zakubalika ninga templo, abale akhapitiriza kuimba mwakutsandzaya. Mpostolo Paulu alonga kuna Akristu andzace: ‘Pitirizani kupfundzisa na kuwangisana unango na ndzace na ­masalmo, nyimbo zakusimba Mulungu, nyimbo zauzimu toera kupereka takhuta kuna Yahova na ntima onsene.’ (Akolose 3:​16) Mwakukhonda penula, nyimbo ziri m’bukhu yathu ya nyimbo, zisafunika kuimbwa toera kupereka takhuta kuna Yahova. Izo zisacita khundu ya cakudya cinapaswa ife ‘pa ndzidzi wakuthema’ na ‘m’bandazi wakukhulupirika na wandzeru.’​—Mateo 24:45.

MUNAIMBA TANI NA CINYINDIRO?

9. (a) Thangwi yanji anango asanyinyirika kuimba mwakutsandzaya pa misonkhano ya mpingo peno ya cisa? (b) Thangwi yanji tisafunika kuimba nyimbo toera kusimba Yahova, pontho mbani asafunika kupangiza citsandzo? (Onani cithundzithundzi cakutoma.)

9 Ndi mathangwi api anango anacitisa munthu kunyinyirika kuimba? Panango ndi thangwi nee adzolowera kucita pyenepi pabanja pawo. Peno angabvesera anyakuimba a maluso mu radyo peno TV mbalandanisa na njira inaimba iye, asakhala na manyadzo. Mbwenye tonsene tisafunika kuimba nyimbo toera kusimba Yahova. Natenepa, phatani bukhu yanu ya nyimbo, lamusani nsolo wanu mbamuimba mwakutsandzaya! (Esdra 3:11; lerini Masalmo 147:1.) Lero, Nyumba za Umambo zizinji ziri na matela anapangiza mafala a nyimbo zathu, natenepa pyenepi pisatiphedza toera kuimba mwakugaluza. Mphyakutsandzayisa kakamwe kudziwa kuti cincino nyimbo za Umambo zisaphatisirwambo pa Xikola ya Utumiki wa Umambo ya akulu a mpingo. Pyenepi pisapangiza kuti akulu a mpingo asafunika kupangiza citsandzo cakuimba nyimbo pa misonkhano.

10. Tisafunika kukumbukanji tinganyinyirika toera kuimba mwakugaluza?

10 Anango asacalira kuimba mwakugaluza thangwi asanyerezera kuti fala yawo inabvekera kakamwe peno nee ali na fala yadidi. Mbwenye nyerezerani ipi: ‘Tonsene tisadodoma kazinji kene’ pakulonga, mbwenye pyenepi nee pisaticitisa kusiya kulonga. (Tyago 3:2) Mphapo thangwi yanji nee  tisafunika kutawirisa kuti fala yathu yakusowa ungwiro itipingize kuimba nyimbo zakusimba Yahova?

11, 12. Ninji cinafuna kutiphedza toera kuimba mwadidi?

11 Panango tisanyinyirika kuimba thangwi nee tisadziwa kuti tinaimba tani. Mbwenye pana pinthu pinafunika ife kucita toera kuimba mwadidi. *​—Onani cidzindikiro capantsi.

12 Imwe munakwanisa kuimba mwakugaluza mungadziwa kupuma mwadidi. Ninga maluju asanyindira mphambvu ya magetsi toera agake, fala yathu isanyindirambo muya toera kuimba. Musafunika kuimba ninga munalonga imwe ntsiku na ntsiku peno mwakugaluza. (Onani maonero anango m’bukhu ya Beneficie-se da Escola do Ministério Teocrático, tsamba 181-184, pa nsolo wakuti “Controle correto da respiração”.) Kazinji kene Bhibhya isakulumiza atumiki a Yahova kuti aimbe ‘mwakutsandzaya’ toera kunsimba.​—Masalmo 33:1-3.

13. Fokotozani kuti munaimba tani mwacinyindiro.

13 Pakulambira kwanu kwa banja peno pa pfundziro ya munthu paekha, yeserani kucita ipi: Sankhulani nyimbo zinakomerwa na imwe m’bukhu yathu ya nyimbo. Lerini mafala a nyimbo mwakugaluza na mwacinyindiro. Buluka penepo, mukuphatisira fala ibodzi ene, longani mafala onsene a fraze ibodzi mu ndzidzi unapuma imwe. Mungamala kucita pyenepi, imbani fraze ineyi mukuphatisira fala ibodzi ene. (Izaiya 24:​14) Natenepa munadzaimba mwamphambvu kakamwe, pontho pyenepi ndi pyadidi. Lekani kugopa peno kukhala na manyadzo kuimba munjira ineyi!

14. (a) Thangwi yanji ndi pyakufunika kakamwe kufungula mulomo pakuimba? (Onani bokosi “ Munakwanisa Tani Kuimba Mwadidi.”) (b) Ndi maonero api adidi adakomerwa na imwe toera kumalisa nkandzo wa fala?

14 Toera kuimba mwadidi, musafunika kufungula mulomo wanu. Natenepa mu ndzidzi unaimba imwe, fungulani mulomo wanu mwakusiyana na mu ndzidzi unalonga imwe. Mphapo munacita tani khala musapibva kuti muli na fala ing’ono? Panango pinakhala pyadidi kuona maonero anagumanika pa bokosi Como superar problemas específicosm’bukhu ya Beneficie-se da Escola do Ministério Teocrático, tsamba 184.

 IMBANI NA NTIMA ONSENE

15. (a) Ndi cidziwiso cipi cidacitwa mu 2016 pa nsonkhano wa caka? (b) Ndi mathangwi api mangasi adacitisa kusasanyira paswa bukhu ya nyimbo?

15 Onsene adagumanika pa nsonkhano wa caka 2016, atsandzaya kakamwe mudadziwisa M’bale Stephen Lett wa Mathubo Akutonga bukhu ipswa ya nyimbo ya nsolo wakuti ‘Imbirani Yahova Mwakutsandzaya.Ninga mudafokotoza M’bale Lett, thangwi ibodzi idacitisa kubuluswa bukhu ipswa ndi kusasanyirwa papswa kwa Bhibhlya. Mafala anango a bukhu ineyi ipswa ya nyimbo acinjwa toera akhale akubverana na Bhibhlya yakusasanyirwa papswa. Pontho zathimizirwa nyimbo zipswa zinalonga pya basa yakumwaza mphangwa na ciomboli. Kusiyapo pyenepi, nakuti kuimba kusacita khundu yakufunika kakamwe mu ulambiri wathu, Mathubo Akutonga akhafuna kuti bukhu ya nyimbo ikhale yadidi kakamwe. Kore ya bukhu ineyi ndi yakulandana na ya Bhibhlya ya Tradução do Novo Mundo yakusasanyirwa paswa.

16, 17. Ndi macinjo api adacitwa m’bukhu yathu ipswa ya nyimbo?

16 Toera kuphatisira mwakukhonda nentsa bukhu ineyi, nyimbo zaikhwa mwakubvera na mphangwa. Mwacitsandzo, nyimbo 12 zakutoma zisalonga pya Yahova, 8 zisalonga pya Yezu na ciomboli na pinango. Ndandanda ya misolo yonsene ­isagumanika  pa tsamba yakutoma ya bukhu yathu ya nyimbo. Pyenepi pinaphedza kakamwe, mwacitsandzo khala m’bale asafuna kusankhula nyimbo ya nkhani ya pakweca.

17 Toera kuphedza anthu kuimba na ntima onsene, nyimbo zinango zacinjwa toera mphangwa zibveke mwadidi. Mafala akuti kazinji kene nkhabe phatisirwa na anthu azinji acinjwa. Mwacitsandzo, nyimbo ya nsolo wakuti “Longanimidade,” yacinjwa mbikhala Seja paciente,” na mafala a nyimbo ineyi acinjwambo. Pontho pyaonekambo kuti pikhali pyakufunika kucinja nsolo wa nyimbo “Ore a Deus sem cessar,” mbikhala Sempre a Deus vou orar.Thangwi yanji? Thangwi kale munthu angaimba nyimbo ineyi, pikhali ninga akupanga anango pinthu pinafunika iwo kucita. Pyenepi pikhabweresa maonero akuphonyeka kwa ale anatoma kwene kugumanyikana na ife pa misonkhano yathu ya mpingo, ya cisa na ya gawo, kuphatanizambo aphale, atsikana na alongo. Natenepa nsolo na mafala a nyimbo ineyi, pyacinjwa.

Yeserani kuimba nyimbo mu ndzidzi wakulambira kwanu kwa banja (Onani ndima 18)

18. Thangwi yanji tisafunika kupfundza nyimbo zathu zipswa? (Onani cidzindikiro capantsi.)

18 Nyimbo zizinji zinagumanika m’bukhu yathu ipswa ya nyimbo ‘Imbirani Yahova Mwakutsandzaya’ zacitwa ninga maphembero. Nyimbo zenezi zinakwanisa kukuphedzani toera kulonga kuna Yahova pinthu pinabva imwe. Nyimbo zinango zinatiphedza toera kupangiza ‘ufuni na kucita mabasa adidi.’ (Ahebere 10:​24) Natenepa mphyadidi kakamwe kudziwa nyimbo za malimba na mafala a nyimbo zenezi. Njira ibodzi yakucita pyenepi ndi kubvesera gravação ya abale na alongo athu anabuluka mbakaimba. Nyimbo zenezi zisagumanika mu jw.org. Mungakhunganyika nyimbo zenezi kunyumba, munakwanisa kuziimba mwacinyindiro na mabvero. *​—Onani cidzindikiro capantsi.

19. Kodi onsene mu mpingo anacitanji toera kulambira Yahova?

19 Kumbukani kuti kuimba kusacita khundu yakufunika kakamwe mu ulambiri wathu. Pontho ndi njira yakufunika toera kupangiza Yahova kuti tisanfuna na tisapereka takhuta ku pinthu pyonsene pinaticitira iye. (Lerini Izaiya 12:5.) Mu ndzidzi unaimba imwe mwakutsandzaya, musawangisa anango toera kucitambo pyenepi. Abale na alongo onsene mu mpingo, mwakukhonda tsalakana khala ndife aphale na atsikana, akugwesera peno khala tadziwa kwene cincino undimomwene, tonsene tinakwanisa kulambira Yahova munjira ineyi. Natenepa lekani kunyinyirika kuimba na ntima onsene. M’mbuto mwace, bverani mafala a nyamasalmo adalonga kuti: ‘Imbani nyimbo zakusimba Yahova.’ Pontho citani pyenepi mwakutsandzaya!​—Masalmo 96:1.

^ ndima 11 Toera kudziwa kuti munaimba tani mwadidi, onani programu ya JW Broadcasting wa mwezi wa Dezembro wa 2014 (Pitani pa categoria de vídeos DE NOSSO ESTÚDIO).

^ ndima 18 Makhundu onsene akumacibese na akumaulo a programu ya nsonkhano wa gawo na wa cisa asatoma na mphindi khumi na nyimbo za audiyo-vidyu. Nyimbo zenezi zinatiphedza toera kuimba mwakutsandzaya na kukhunganyika toera kubvesera programu. Natenepa, tonsene tisafunika kukhala m’mipando mwathu toera kubvesera mu ndzidzi unatoma nyimbo.