‘Cenjerani gopa munadzanyengererwa na anthu andzeru zapezi na zauthambi za pantsi pano.’​—AKOLOSE 2:8.

NYIMBO: 23, 26

1. Ninji pidalembera mpostolo Paulu Akristu a ku Kolose? (Onani cithundzithundzi cakutoma.)

MPOSTOLO Paulu alembera Akristu a ku Kolose mu ndzidzi ukhali iye n’kaidi ku Roma mu pyaka 60-61. Iye aafokotozera kuti thangwi yanji akhafunika ‘kubvesesa pinthu pyauzimu,’ peno kukhala na maluso akuona pinthu ninga munapiona Yahova. (Akolose 1:9) Paulu alonga: ‘Ine ndikulonga pyenepi gopa munadzanyengezwa na anthu analonga mafala akunyengerera. Cenjerani gopa munadzanyengererwa na anthu andzeru zapezi na zauthambi, zinabuluka mu mwambo wa anthu na m’mitemo yapantsi pano, tayu zakubuluka mu ndzeru za Kristu.’ (Akolose 2:4, 8) Buluka penepo Paulu afokotoza kuti thangwi yanji manyerezero a anthu anango ndi akuipa, pontho thangwi yanji anthu azinji asakomerwa nawo. Mwacitsandzo, anango mwa manyerezero anewa asacitisa anthu kuoneka ninga ndi andzeru peno akufunika kakamwe kupiringana anango. Natenepa Paulu alemba tsamba yace toera kuphedza abale kuti akhonde manyerezero a dziko na macitiro akuipa.​—Akolose 2:16, 17, 23.

2. Thangwi yanji tisafunika kudinga pitsandzo pya manyerezero a dziko?

 2 Anthu anakhala na manyerezero a dziko asapwaza midida ya Yahova, pontho tingakhonda kucita mphole-mphole, mwapang’ono-pang’ono manyerezero anewa anakwanisa kutikhuya mbitikhonda kunyindira udziwisi wa Mulungu. Tonsene tinakwanisa kukhuiwa na manyerezero a dziko kubulukira mu televizau, mu interneti, kubasa peno kuxikola. Mphapo tisafunika kucitanji toera kucalira kukhuiwa na manyerezero anewa? Mu nsolo uno, tinadzadinga pitsandzo pixanu pya manyerezero a dziko mbitiona kuti tinacalira tani manyerezero anewa.

TISAFUNIKA KUKHULUPIRA MULUNGU?

3. Ndi maonero api ali na anthu azinji, pontho thangwi yanji?

3 “Ndinakwanisa kukhala munthu wadidi, maseze nee ndisakhulupira Mulungu.” Manyerezero anewa asaoneka m’madziko mazinji lero. Anthu analonga pyenepi, panango nee anyerezera mwadidi khala Mulungu alipodi peno nkhabe, mbwenye basi ene asafuna kukhala na ufulu wakucita pyonsene pinafuna iwo. (Lerini Masalmo 10:4.) Anango asanyerezera kuti asakhala anthu audziwisi kakamwe angalonga kuti: “Ndinakwanisa kukhala munthu wadidi maseze nee ndisakhulupira Mulungu.”

4. Tinaphedza tani munthu anakhulupira kuti Nciti nee alipo?

4 Kodi mphyandzeru kukhulupira kuti Nciti nee alipo? Anthu anango asadzudzumika angafufudza siyensiya toera kugumana ntawiro. Mbwenye ntawiro ndi wakukhonda nentsa. Kodi nyumba isamangika yokha? Mwandimomwene nkhabe! Pasafunika munthu toera kuimanga. Mbwenye toera kucita pinthu pya umaso pisaphemba udziwisi kakamwe kupiringana nyumba. Mwacitsandzo, selula isakwanisa kubala maselula anango, mbwenye nyumba nkhabe kwanisa kucita pyenepi. Natenepa pisabveka kuti selula isakwanisa kukoya mphangwa mbipereka mphangwa zenezi kuna maselula mapswa toera akwanisembo kubala maselula anango. Mbani adacita maselula anewa? Bhibhlya isalonga: ‘Nyumba yonsene isamangwa na munthu, mbwenye adamanga pyonsene ndi Mulungu.’​—Ahebere 3:4.

5. Kodi munthu anakwanisa kusiyanisa cadidi na cakuipa angakhonda kukhulupira Mulungu?

5 Ndiye tani pya maonero akuti tinakwanisa kudziwa pyadidi maseze nee tisakhulupira Mulungu? Ndimomwene kuti Mafala a Mulungu asalonga kuti ngakhale anthu anakhonda kunkhulupira anakwanisa kukhala na makhaliro adidi. (Aroma 2:14, 15) Mwacitsandzo, munthu anakwanisa kulemedza na kufuna anyakubalace. Mbwenye angakhonda kubvera midida ya Yahova, nee anakwanisa kucita pisankhulo pyadidi. (Izaiya 33:22) Lero, anthu andzeru ali na cinyindiro cakuti tisafunika ciphedzo ca Mulungu toera kumalisa nyatwa za dziko. (Lerini Yeremiya 10:23.) Natenepa, cipo tisafunika kunyerezera kuti tinakwanisa kudziwa pyadidi mbatikhonda kukhulupira Mulungu na kukhonda bvera midida yace.​—Masalmo 146:3.

TISAFUNIKA KUKHALA NA UPHEMBERI?

6. Anthu azinji asanyerezeranji thangwi ya uphemberi?

6 “Munthu nee asafunika kukhala na uphemberi toera kutsandzaya.” Anthu azinji asanyerezera kuti uphemberi ndi wakunetesa, pontho nkhabe basa. Pontho mauphemberi mazinji asapfundzisa infernu ya moto, asakulumiza anthu toera kupereka kobiri  na asaphedzera pyandale. Ndi thangwi yace anthu azinji asalonga kuti ali akutsandzaya maseze nee asacita khundu ya uphemberi. Pisakhala ninga akulonga: “Ndisafuna Mulungu, mbwenye nee ndisafuna kucita khundu ya uphemberi.”

7. Kodi uphemberi wandimomwene usatiphedza tani toera kukhala akutsandzaya?

7 Kodi tinakwanisadi kukhala akutsandzaya tingakhonda kucita khundu ya uphemberi? Inde, munthu anakwanisa kukhala wakutsandzaya maseze nee asacita khundu ya uphemberi wauthambi. Mbwenye toera kukhala akutsandzaya kakamwe tisafunika kukhala na uxamwali na Yahova, ‘Mulungu wakutsandzaya.’ (1 Timoti 1:11) Pinthu pyonsene pinacita Yahova pisaphedza anango. Ninga atumiki ace, tisatsandzaya thangwi tisasaka njira toera kuphedza anango. (Machitiro 20:35) Mwacitsandzo, ulambiri wandimomwene usatipfundzisa toera kukhala na banja yakutsandzaya. Tisapfundza kulemedza anango, kukhala akukhulupirika kuna ndzathu wa m’banja, kukuza mwadidi anathu na kufuna mwandimomwene banja yathu. Ulambiri wandimomwene usaphedza atumiki a Yahova toera kuphata basa pabodzi mwantendere mu mpingo na kufuna abale awo.​—Lerini Izaiya 65:​13, 14.

8. Mwakubverana na Mateo 5:3, ninji cinacitisa anthu kukhala akutsandzaya?

8 Kodi munthu anakwanisadi kukhala wakutsandzaya maseze nee asatumikira Mulungu? Ninji cinacitisa anthu kukhala akutsandzaya? Anango asatsandzaya thangwi ya basa yawo, masendzekero peno ubalangazi. Anango asapibva mwadidi angatsalakana banja yawo na axamwali awo. Maseze pyenepi pisatitsandzayisa, mbwenye pana pinthu pizinji toera kucita kupiringana pyenepi. Ife tasiyana na pinyama, thangwi tisakwanisa kudziwa Nciti wathu na kumulambira. Iye aticita munjira yakuti tisakhala akutsandzaya tingacita pyenepi. (Lerini Mateo 5:3.) Mwacitsandzo, tisatsandzaya na kuwangiswa tingagumanyikana na abale na alongo athu toera kulambira Yahova. (Masalmo 133:1) Tisatsandzayambo thangwi yakucita khundu ya nsoka wa abale onsene, kukhala na umaso wadidi na cidikhiro cadidi ca ntsogolo.

TISAFUNIKA KUKHALA NA MAKHALIRO ADIDI?

9. (a) Kodi anthu azinji asalonganji thangwi yakupita m’mabonde? (b) Thangwi yanji Mafala a Mulungu asakhondesa anthu kupita m’mabonde mbadzati kumanga banja?

9 “Ndi pyakuipa kupita m’mabonde mbatidzati kumanga banja?” Anthu panango analonga: “Bandza mwai mbuciri na umaso. Nee ndi pyakuipa kupita m’mabonde mbudzati kumanga banja.” Mbwenye Mafala a Mulungu asakhondesa kucita ulukwali. * (Onani cidzindikiro capantsi.) (Lerini 1 Atesalonika 4:​3-⁠8.) Yahova athema kukhazikisa mitemo kuna ife thangwi ndiye adaticita. Bhibhlya isalonga kuti basi ene mamuna na nkazi asatawiriswa kupita m’mabonde na ule adamanga na iye banja. Yahova asatipasa mitemo ineyi thangwi asatifuna. Iye asadziwa kuti tingaibvera, tinakhala na umaso wadidi. Banja inabvera mitemo ya Mulungu, isakhala yakufunana kakamwe, yakulemedzana na yakutsidzikizika. Mbwenye  Mulungu anadzatcunyusa ale anadziwa mitemo yace mbakhonda kuibvera.​—Ahebere 13:4.

10. Nkristu asafunika kucitanji toera kucalira ulukwali?

10 Bhibhlya isatipfundzisa kuti tisafunika kucita pyonsene pinakwanisa ife toera kucalira ulukwali. Tisafunika kucita gaxugaxu na pinaona ife. Yezu alonga: ‘Munthu onsene anayang’anisa nkazi mbansirira, acita naye kale upombo muntima mwace. Diso yako ya nkono wamadyo ingafuna kukucitisa madawo uikolole mbuitaya kutali.’ (Mateo 5:28, 29) Natenepa tisafunika kucalira kuona ucipezipezi na kubvesera nyimbo zinalonga pyaulukwali. Paulu alemba: ‘Pipheni mphapo pya m’manungo mwanu ku macitiro a pantsi pano, ninga ulukwali.’ (Akolose 3:⁠5) Tisafunika kucita gaxugaxu na pinthu pinanyerezera ife na pinalonga ife.​—Aefesi 5:3-5.

TISAFUNIKA KUSAKA BASA YAKUPAMBULIKA N’DZIKO?

11. Thangwi yanji anthu azinji asasaka basa yakupambulika?

11 “Basa yakupambulika inakucitisani kukhala wakutsandzaya.” Anthu azinji asakhulupira kuti angasaka basa yakupambulika n’dziko, anakhala akubvekera na akupfuma. Nakuti azinji asanyerezera kuti basa yakupambulika inacitisa munthu kukhala wakutsandzaya, manyerezero anewa anakwanisa kutikhuyambo.

12. Kodi basa yakupambulika inakucitisani kukhala akutsandzaya?

12 Kodi toera kukhala akutsandzaya na akubvekera tisafunika kukhala na basa yakupambulika? Nkhabe. Nyerezerani pidacitikira Sathani. Iye akhafuna kakamwe kulemedzwa na kubvekera. Ndimomwene kuti iye akwanisa pikhafuna iye, mbwenye nee ndi wakutsandzaya. (Mateo 4:8, 9; Apokalipse 12:12) M’mbuto mwace, nyerezerani kutsandzaya kusakhala na ife tingaphedza anango kupfundza pya Mulungu na mapikiro ace. Nkhabepo basa ku dziko yakuti inakwanisa kukutsandzayisani munjira ineyi. Kusiyapo pyenepi, toera kukhala na basa yakupambulika, kazinji kene anthu asacita mapika, kuthimbana na kuzondana. Mbwenye nee asakhala akutsandzaya. Bhibhlya isalonga kuti iwo ‘akuthamangira mphepo.’​—Koelete 4:4.

13. (a) Tisafunika kuona tani basa yathu? (b) Ninji cidacitisa Paulu kukhala wakutsandzaya kakamwe?

13 Ndimomwene kuti tisafunika kuphata basa, pontho nee ndi pyakuipa kusankhula basa inakomerwa na ife. Mbwenye basa yathu nee isafunika kukhala cinthu cakufunika  kakamwe mu umaso wathu. Yezu alonga: ‘Nkhabepo munthu anakwanisa kuphatira basa ambuya awiri, thangwi anadzatcinga m’bodzi mbafuna unango, peno anadzabvera m’bodzi mbanyoza unango. Munacimwana kutumikira Mulungu na Mpfuma mu ndzidzi ubodzi ene.’ (Mateo 6:24) Kutumikira Yahova na kupfundzisa Bhibhlya anango kusaticitisa kukhala akutsandzaya kakamwe. Mpostolo Paulu aona undimomwene unoyu. Pikhali iye m’phale, akhasaka basa yakupambulika. Mbwenye adzakhala wakutsandzaya kakamwe pidaona iye mphangwa za Mulungu mbizicinja umaso wa anthu akhamwazira iye mphangwa. (Lerini 1 Atesalonika 2:​13, 19, 20.) Nkhabe basa yakupambulika n’dziko yakuti inatitsandzayisa kakamwe kupiringana kutumikira Yahova na kupfundzisa anango pya iye!

Tisatsandzaya kakamwe tingaphedza anango kupfundza pya Mulungu (Onani ndima 12, 13)

TINAMALISA TANI NYATWA ZA DZIKO?

14. Thangwi yanji azinji asakomerwa na maonero akuti anthu anakwanisa kumalisa nyatwa za dziko?

14 “Ife tinakwanisa kumalisa nyatwa za dziko.” Anthu azinji asakomerwa na maonero anewa. Thangwi yanji? Thangwi maonero anewa ndi sawasawa na kulonga kuti ife nee tisafuna kutsogolerwa na Mulungu, pontho tinacita pyonsene pinafuna ife. Panango mwabva anango mbalonga kuti nkhondo, uphanga, utenda na utcerengi pikupunguka. Lipoti ibodzi yalonga: “Anthu akuthambaruka kakamwe ndi thangwi yakuti atonga kucinja makhaliro a dziko toera akhale adidi.” Kodi unoyu ndi undimomwene? Anthu  asakwanisa kugumana njira toera kumalisa nyatwa za dziko? Tendeni tidinge pinthu pingasi pinabweresa nyatwa zenezi.

15. Ninji pinapangiza kuti nyatwa za dziko zikuthimizirika kakamwe?

15 Kodi anthu akwanisa kumalisa nkhondo? Mu ndzidzi wa Nkhondo Yakutoma na Yaciwiri ya Dziko Yonsene Yapantsi, afa anthu akupiringana 60.000.000. Mu caka 2015, anthu 65.000.000 asiya nyumba zawo thangwi ya nkhondo na kutcingwa. Ndiye tani uphanga? Mbuto zinango, mitundu inango ya uphanga yapunguka. Mbwenye uphanga unacitwa mukuphatisira interneti, uphanga wa m’mabanja, upandu na umbava pikuthimizirika kakamwe. Utenda? Ndimomwene kuti anthu asakwanisa kukondza mautenda anango. Mbwenye mu caka 2013, lipoti inango yalonga kuti pyaka pyonsene anthu 9.000.000 a pyaka 60 pyakubalwa asafa thangwi ya utenda wa ntima, derrame, câncer, utenda wakupuma na dhiabheti. Utcerengi? Mwakubverana na Bhanku ya Dziko Yonsene, numero ya anthu akutcerenga ku Africa yathimizirika buluka 280.000.000 mu caka 1990 mpaka 330.000.000 mu caka 2012.

16. (a) Thangwi yanji basi ene ndi Umambo wa Mulungu unakwanisa kumalisa nyatwa za dziko? (b) Mwakubverana na lemba ya Izaiya na Masalmo, ndi nkhombo zipi zinafuna kubweresa Umambo?

16 Pinthu pyenepi nee pisatidzumatirisa. Lero, mpfuma na ndale za dziko pisatsogolerwa na anthu akusowa ufuni. Anthu anewa nkhabe kwanisa kumalisa nkhondo, uphanga, utenda na utcerengi. Basi ene ndi Umambo wa Mulungu unakwanisa kucita pyenepi. Nyerezerani pinafuna kucita Yahova kuna anthu. Umambo wace unadzamalisa pyonsene pinacitisa nkhondo, kusowa ufuni, kuba, kusankhulana, uphemberi wauthambi na Sathani. (Masalmo 46:8, 9) Umambo wa Mulungu unadzamalisa uphanga. Ngakhale lero, Umambo ukupfundzisa anthu azinji kakamwe toera kufunana na kunyindirana unango na ndzace. Nkhabe utongi unango unakwanisa kucita pyenepi. (Izaiya 11:9) Mwakukhonda dembuka, Yahova anadzamalisa utenda mbacitisa anthu onsene kukhala na ungumi wadidi. (Izaiya 35:​5, 6) Iye anadzamalisa utcerengi, kuphedza anthu onsene toera kukhala na umaso wakutsandzaya na uxamwali wakuwanga na iye. Pyenepi ndi pyakufunika kakamwe kupiringana kobiri izinji.​—Masalmo 72:​12, 13.

‘DZIWANI KUTI MUNATAWIRA TANI’

17. Munakhonda tani manyerezero a dziko?

17 Mungabva maonero a dziko akuti anafewesa cikhulupiro canu, fufudzani toera kudziwa kuti Bhibhlya isalonganji thangwi ya pyenepi. Cedzani na m’bale peno mulongo wakukola mwauzimu. Nyerezerani kuti thangwi yanji anthu ali na maonero anewa, pontho munaacalira tani. Ife tinakwanisa kucalira manyerezero a dziko mukucita pidalonga Paulu: ‘Pitirizani kufamba mwandzeru pakucita pinthu na anthu akunja, mbamudziwa kuti munatawira tani munthu onsene.’​—Akolose 4:5, 6.

^ ndima 9 Anango asaphatisira lemba ya Jwau 7:53–8:11 inagumanika m’Mabhibhlya anango toera kulonga kuti adathema kutonga munthu adacita upombo basi ene ndi ule adasowa madawo. Mbwenye anthu azinji nkhabe dziwa kuti mavesi anewa nee akhagumanika m’malemba akutoma a Bhibhlya. Kusiyapo pyenepi, maonero anewa nee asabverana na ntemo udapereka Yahova kuna Aisraeli: ‘Mamuna angagumanwa kuti akupita m’mabonde na nkazi wa ndzace, onsene asafunika kuphiwa.’​—Deuteronomyo 22:22.