Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

Ubatizo Ndi Cinthu Cakufunika Kakamwe Kwa Akristu Andimomwene

Ubatizo Ndi Cinthu Cakufunika Kakamwe Kwa Akristu Andimomwene

‘Ubatizo usakupulumusanimbo cincino.’—1 PEDRO 3:21.

NYIMBO: 52, 41

1, 2. (a) Anyakubala anango asapibva tani mwanawo angafuna kubatizwa? (b) Thangwi yanji ale anafuna kubatizwa asabvundziwa khala aperekeka kwa Yahova? (Onani cithundzithundzi cakutoma.)

ANYAKUBALA a Mariya akuyang’ana mwanawo wantsikana adalimira pabodzi na anango anafuna kubatizwa. Nyakucita nkhani acita mibvundzo miwiri. Mariya atawira mwakugaluza na mwakubveka mwadidi. Buluka penepo, iye abatizwa.

2 Anyakubala a Mariya akomerwa kakamwe mudaona iwo kuti mwanawo wantsikana aperekeka kwa Yahova mbabatizwa. Mbwenye mbadzati kubatizwa, mai wace Mariya akhadzudzumika pang’ono. Iye akhabvundzika: ‘Kodi Mariya ali na thunga yakukwana toera kubatizwa? Mwandimomwene iye asadziwa kuti pisabvekanji kuperekeka kwa Yahova? Kodi iye akhafunika kudikhira ndzidzi uzinji toera kubatizwa?’ Anyakubala azinji aufuni asacitambo mibvundzo mibodzi ene mu ndzidzi unalonga mwanawo kuti asafuna kubatizwa. (Koelete 5:5) Kusiyapo  pyenepi, cisankhulo cakufunika kakamwe cakuti munthu onsene anakwanisa kucicita ndi kuperekeka kwa Yahova na kubatizwa.—Onani bokosi “ Kodi Mwaperekeka Kwa Yahova?

3, 4. (a) Ndi munjira ipi mpostolo Pedhru apangiza kuti ubatizo ndi wakufunika kakamwe? (b) Thangwi yanji Pedhru alandanisa ubatizo na basa idacita Nowa yakumanga bote?

3 Mpostolo Pedhru alandanisa ubatizo na basa idacita Nowa yakumanga bote. Iye alonga: ‘Ubatizo wakuti usalandaniswa na bote usakupulumusanimbo cincino.’ (Lerini 1 Pedro 3:20, 21.) Bote ikhali cipangizo kwa anango cakuti Nowa akhafuna kucita cifuno ca Mulungu na ntima onsene. Nowa acita mwakukhulupirika basa idampasa Yahova. Nakuti Nowa akhali wakukhulupirika, Yahova apulumusa iye pabodzi na banjace pa Cigumula. Kodi Pedhru akhafuna kulonganji?

4 Mu ndzidzi ukhaona anthu bote, iwo akhadziwa kuti Nowa akhakhulupira Mulungu. Anthu angaona munthu akubatizwa, iwo asadziwa kuti iye akupereka umaso wace kwa Mulungu thangwi yakukhulupira kulamuswa kwa Kristu. Ninga Nowa, ale anabatizwa asabvera Mulungu mbacita basa idapaswa iwo. Pontho, ninga pidapulumuswa Nowa na Yahova pa Cigumula, iye anadzapulumusa atumiki ace akukhulupirika akuti ndi akubatizwa angadzafudza dziko ino yakuipa. (Marko 13:10; Apokalipse 7:9, 10) Natenepa, ndi pyakufunika kakamwe kuperekeka kwa Yahova na kubatizwa. Mwandimomwene, munthu angadembuka kubatizwa, anakwanisa kuluza mwai wakukhala maso kwenda na kwenda.

5. Ndi mibvundzo ipi inafuna ife kudinga mu nsolo uno?

 5 Nakuti cincino tisadziwa kuti ubatizo ndi cinthu cakufunika kakamwe, tisafunika kudziwa matawiro a mibvundzo iyi mitatu: Bhibhlya isalonganji thangwi ya ubatizo? Munthu asafunika kucitanji mbadzati kubatizwa? Thangwi yanji ndzidzi onsene tisafunika kukumbuka kufunika kwa ubatizo tingapfundzisa anathu peno nyakupfundza Bhibhlya?

BHIBHLYA ISAPFUNDZISANJI THANGWI YA UBATIZO

6, 7. (a) Kodi ubatizo wa Juwau ukhabvekanji? (b) Ndi ubatizo upi wakuti ukhali wakusiyana na onsene, pontho thangwi yanji?

6 Munthu wakutoma analongwa m’Bhibhlya wakuti akhabatiza anango akhali Juwau M’batizi. (Mateo 3:1-6) Thangwi yanji anthu akhaenda kuna iye toera kubatizwa? Iwo akhacita pyenepi toera kupangiza kuti atcunyuka madawo awo, peno adzindikira kuti nee akhabvera Mwambo wa Mose. Mbwenye ubatizo unango udacita Juwau ukhali na mabvekero akusiyana kakamwe. Juwau akhala na mwai ukulu kakamwe wakubatiza Yezu, Mwana waungwiro wa Mulungu. (Mateo 3:13-17) Yezu cipo akhadacita madawo. Iye nee akhafunika kutcunyuka. (1 Pedro 2:22) Mphapo thangwi yanji Yezu abatizwa? Toera kupangiza kuti akhali dzololo kuphatisira umaso wace toera kucita cifuno ca Mulungu.—Ahebere 10:7.

7 Pidatoma Yezu kumwaza mphangwa, anyakupfundzace atoma kubatiza anango. (Jwau 3:22; 4:1, 2) Anthu anewa akhabatizwambo thangwi akhatcunyuka madawo awo akukhonda bvera Mwambo wa Mose. Mbwenye pidafa Yezu mbalamuswa muli akufa, ale akhafuna kukhala anyakupfundzace akhafunika kubatizwa na mathangwi anango.

8. (a) Ndi ntemo upi udalonga Yezu pidamala iye kulamuswa muli akufa? (b) Thangwi yanji Akristu asafunika kubatizwa?

8 Mu caka 33 pidamala iye kwene kulamuswa muli akufa, Yezu alonga na amuna na akazi akupiringana 500, ngakhale anapiana. Panango ukhali ndzidzi unoyu udalonga iye: ‘Natenepa, ndokoni kuna anthu a madzindza onsene, apfundziseni toera akhale anyakupfundza anga, mbamuabatiza mu dzina ya Baba, na ya Mwana na ya nzimu wakucena, apfundziseni toera kubvera pinthu pyonsene pidakupangani ine.’ (Mateo 28:18, 19; 1 Akorinto 15:6) Yezu apanga atowereri ace toera kucita anyakupfundza. Munthu onsene anafuna kukhala nyakupfundzace, peno kukwata ‘ntolo’ wace, asafunika kubatizwa. (Mateo 11:29, 30) Toera kutumikira Mulungu munjira inankomeresa, munthu asafunika kutawira kuti Mulungu asaphatisira Yezu toera kukwanirisa cifuno Cace. Buluka penepo, iye anakwanisa kubatizwa, mbakhala wakutawirika kwa Mulungu. Bhibhlya iri na umboni uzinji unapangiza kuti anyakupfundza akutoma a Yezu akhadziwa kufunika kwa ubatizo. Iwo nee akhanyerezera kuti akhafunika kudikhira toera kubatizwa ndzidzi unango.—Machitiro 2:41; 9:18; 16:14, 15, 32, 33.

LEKANI KUDEMBUKA KUBATIZWA

9, 10. Tisapfundzanji thangwi ya ubatizo wa mamuna wa ku Etiopya na Saulu?

9 Lerini Machitiro 8:35, 36, Tradução do Novo Mundo. Mamuna wa ku Etiopya wakuti akhadatawira uphemberi Waciyuda, akhabuluka mu templo ku Yerusalemu  kuenda kunyumba. Anju wa Yahova atuma Filipi toera kam’mwazira mphangwa na kumpfundzisa ‘mphangwa zadidi zinalonga pya Yezu.’ Kodi mamuna wa ku Etiopya acitanji? Iye abvesesa kufunika kwa kutawira Yezu ninga Mbuya, pontho akhafuna kucita pinaphemba Yahova kwa Akristu. Natenepa iye abatizwa mwakukhonda dembuka.

10 Citsandzo cinango ndi ca mamuna Waciyuda akhacemerwa Saulu. Mbumba yonsene ya Ayuda ikhadaperekeka kwa Mulungu, mbwenye Mulungu akhadaakhonda thangwi nee akhabvera. Saulu akhakhulupira kuti Ayuda akhapitiriza kutumikira Mulungu munjira yadidi, ndi thangwi yace akhatcinga Akristu. Mbwenye ntsiku inango, Yezu wakuti akhadalamuswa muli akufa alonga na Saulu kubulukira kudzulu. Kodi Saulu atawira tani? Iye atawira mwakukomerwa ciphedzo ca nyakupfundza Ananiya. Bhibhlya isalonga: ‘Buluka penepo iye alamuka mbabatizwa.’ (Machitiro 9:17, 18; Agalata 1:14) Mukupita kwa ndzidzi, iye adzadziwika ninga mpostolo Paulu. Onani kuti pidamala iye kwene kubvesesa kuti Mulungu akhaphatisira Yezu toera kucita cifuno Cace, Saulu abatizwa mwakukhonda dembuka.—Lerini Machitiro 22:12-16.

Anyakupfundza Bhibhlya asakomerwa kupfundza undimomwene mbafuna kubatizwa

11. (a) Ninji pinacitisa anyakupfundza Bhibhlya lero kubatizwa? (b) Tisapibva tani tingaona munthu akubatizwa?

11 Lero, anyakupfundza Bhibhlya azinji, ana na akulu asabatizwambo. Nakuti iwo asafuna mbanyindira undimomwene unalonga Bhibhlya, asaperekeka kwa Yahova mbabatizwa. Mwandimomwene, nkhani ya ubatizo inacitwa pa misonkhano ya cisa na ya gawo isakhala yakupambulika kakamwe. Mboni za Yahova zisatsandzaya kakamwe zingaona anyakupfundza Bhibhlya mbatawira undimomwene na kubatizwa. Anyakubala asatsandzaya kakamwe angaona anawo mbakacita pibodzi pyene. Caka ca basa ca 2017, anthu akupiringana 284.000 abatizwa toera kupangiza kuti apereka umaso wawo kwa Yahova. (Machitiro 13:48) Mwandimomwene, iwo abvesesa kuti Nkristu onsene asafunika kubatizwa. Mphapo iwo akhafunika kucitanji mbadzati kubatizwa?

12. Anyakupfundza Bhibhlya asafunika kucitanji mbadzati kubatizwa?

12 Anyakupfundza Bhibhlya mbadzati kubatizwa, asafunika kudziwa undimomwene unalonga pya Mulungu, cifuniro cace kwa anthu na dziko yapantsi, pontho pidacita iye toera kupulumusa anthu. (1 Timoti 2:3-6) Buluka penepo, iwo asafunika kukulisa cikhulupiro cakuti cinaaphedza toera kubvera mitemo ya Mulungu na kusiya kucita pinthu pinaida iye. (Machitiro 3:19) Pyenepi ndi pyakufunika kakamwe thangwi Yahova nee anatawira munthu anaperekeka kwa iye mbapitiriza kucita pinthu pyakuipa. (1 Akorinto 6:9, 10) Mbwenye pana pinthu pinango toera kucita. Ale anafuna kupereka umaso wawo kwa Yahova asafunika kugumanika pa misonkhano, kumwaza mphangwa zadidi na kupfundzisa anango mwakukhonda phonya.  Munthu onsene anafuna kutowerera Kristu asaphembwa kucita pyenepi. (Machitiro 1:8) Nyakupfundza Bhibhlya asafunika kucita pinthu pyenepi mbadzati kubatizwa. Buluka penepo, iye anakwanisa kuperekeka kwa Yahova kubulukira m’phembero mbabatizwa.

KUPHEDZA ANYAKUPFUNDZA BHIBHLYA TOERA AFUNE KUBATIZWA

Pakupfundzisa anango, musasaka miyai toera kuaphedza kubvesesa kuti ubatizo ndi cinthu cakufunika kakamwe? (Onani ndima 13)

13. Mu ndzidzi unapfundzisa ife anango, thangwi yanji mphyadidi kukumbuka kuti iwo asafunika kubatizwa toera akhale Akristu andimomwene?

13 Tingaphedza anathu na anyakupfundza Bhibhlya anango toera kucita pinthu pyenepi pyakufunika, tisafunika kukumbuka kuti ale anafuna kukhala atowereri andimomwene a Yezu asafunika kubatizwa. Mbwenye nee tisafunika kugopa kuapanga kufunika kwa kuperekeka na kubatizwa. Tisafuna kuti anathu na anyakupfundza Bhibhlya apitirize kuthambaruka na kubatizwa!

14. Thangwi yanji nee tisafunika kukakamiza munthu toera kubatizwa?

14 Mwandimomwene, nee m’bodzi asafunika kukakamiza mwana peno nyakupfundza Bhibhlya toera kubatizwa. Yahova nee asatikakamiza toera kuntumikira. (1 Jwau 4:8) Tingapfundzisa anango, mphyadidi kuaphedza kubvesesa kufunika kwa kukulisa uxamwali wawo na Yahova. Khala nyakupfundza Bhibhlya asakomerwa na kudziwa undimomwene wa Mulungu mbafuna kucita pyonsene pinacita Akristu andimomwene, iye anadzafuna kubatizwa.—2 Akorinto 5:14, 15.

15, 16. (a) Kodi munthu asafunika kubatizwa na pyaka pingasi? Fokotozani. (b) Thangwi yanji nyakupfundza Bhibhlya asafunika kubatizwa ninga m’bodzi wa Mboni za Yahova maseze akhadabatizwa kale mu uphemberi unango?

15 Kodi munthu asafunika kubatizwa na  pyaka pingasi? Anthu ndi akusiyana, anyakupfundza Bhibhlya anango asathambaruka kupiringana anango. Azinji asabatizwa mbali anapiana, pontho asapitiriza kukhala akukhulupirika kwa Yahova angakula. Anango asapfundza undimomwene wa Bhibhlya mbali akulu na kubatizwa. Anango asabatizwa na pyaka pyakupiringana 100!

16 Nkazi unango wakuti akhapfundza Bhibhlya akhadabatizwa kale m’mauphemberi anango. Ndi thangwi yace iye abvundzisa mpfundzisi wace khala ndi pyakufunika kubatizwa pontho. Mpfundzisi wace ampangiza mavesi mangasi a Bhibhlya adatawira mbvundzo wace. Pidabvesesa iye pinalonga Bhibhlya thangwi ya ubatizo, iye abatizwa, maseze akhali cifupi na pyaka 80 pyakubalwa. Tisapfundzanji kubulukira mu citsandzo ceneci? Yahova anadzatawira ubatizo wathu basi ene khala tisadziwa undimomwene wa cifuno cace. Maseze tabatizwa kale mu uphemberi unango, tinabatizwa pontho ninga m’bodzi wa Mboni za Yahova.—Lerini Machitiro 19:3-5.

17. Kodi munthu asafunika kunyerezeranji ntsiku inabatizwa iye?

17 Ntsiku inabatizwa munthu isakhala yakutsandzayisa kakamwe. Pontho unoyu ndi ndzidzi toera kunyerezera mwacidikhodikho kuti pisabvekanji kuperekeka na kubatizwa. Toera kucita cinthu consene cinaphembwa Nkristu wandimomwene pisafunika kuwangisira. Anyakupfundza a Yezu nee asafunika ‘kukhala maso toera kucita pinafuna iwo, mbwenye toera kucita pinafuna Kristu adaafera mbalamuswa muli akufa.’—2 Akorinto 5:15; Mateo 16:24.

18. Ndi mibvundzo ipi inafuna ife kudinga mu nsolo unatowera?

18 Ninga pidapfundza ife mu nsolo uno, kusankhula toera kukhala Nkristu wandimomwene ndi cinthu cakufunika kakamwe. Ndi thangwi yace, mai wace Mariya akhacitika mibvundzo idadinga ife pa ndima yaciwiri ya nsolo uno. Khala ndimwe nyakubala, panango munabvundzika: ‘Kodi mwananga athema kubatizwa? Kodi iye asadziwa mwadidi Yahova toera kuperekeka kwa Iye? Asafunika kupfundza makalasi makulu na kuphata basa mbadzati kubatizwa? Ndiye tani angacita madawo makulu pakumala kubatizwa?’ Tinadzadinga mibvundzo ineyi mu nsolo unatowera, pontho tinadzapfundza kuti anyakubala Acikristu anakwanisa tani kukhala na maonero adidi thangwi ya ubatizo.