Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

‘Tawirani Kulangwa Toera Mukhale Andzeru’

‘Tawirani Kulangwa Toera Mukhale Andzeru’

‘Ananga, tawirani kulangwa toera mukhale andzeru.’—MISANGANI 8:32, 33.

NYIMBO: 56, 89

1. Tinakhala tani na udziwisi, pontho unatiphedza tani?

UDZIWISI usabuluka kuna Yahova, pontho asaupasa anango mwakudzala manja. Lemba ya Tyago 1:5 isalonga: ‘Munthu angasowa udziwisi auphembe Mulungu, thangwi Mulungu asapasa onsene mwakudzala manja.’ Njira ibodzi toera kukhala na udziwisi ndi kutawira kulangwa na Mulungu. Pyenepi pinatitsidzikiza toera kucalira kucita pinthu pyakuipa na kutiphedza kukhala cifupi na Yahova. (Misangani 2:10-12) Pontho tinakhala na cidikhiro cakutsandzayisa ca umaso wakukhonda mala.—Yuda 21.

2. Ninji cinafuna kutiphedza toera kutawira kulangwa na Mulungu?

2 Thangwi yakusowa ungwiro peno thangwi ya njira idakuzwa ife, midzidzi inango pisakhala pyakunentsa kutawira kulangwa peno kukuona ninga cinthu cadidi. Mbwenye tingaona maphindu akulangwa na Mulungu, tisabvesesa kuti iye asatifuna. Lemba ya Misangani 3:11, 12 isalonga: ‘Mwananga, leka kukhonda kulangwa na Yahova, thangwi iye asalanga ale ananfuna.’ Tinakwanisa kunyindira kuti Yahova asafuna pinthu pyadidi kwa ife. (Lerini Ahebere 12:5- 11.) Nakuti Mulungu asatidziwa mwadidi, iye asatilanga na mathangwi adidi, pontho ndi pyenepi pinafuna ife. Mu nsolo uno, tinadzadinga makhundu manai akulangwa: (1) kulangika tekha, (2) njira inafunika anyakubala kulanga anawo, (3) kulangwa kunacitwa ife mu mpingo na (4) cinthu cinapha kakamwe kupiringana kulangwa.

THANGWI YANJI MPHYANDZERU KULANGIKA TEKHA?

3. Mwana anakulisa tani n’khaliro wakulangika ekha? Perekani citsandzo.

3 Tingalangika tekha, tinakwanisa kutsalakana macitiro na manyerezero athu. Ife nee tabalwa na n’khaliro wakulangika tekha, mbwenye tinakwanisa kuupfundza. Mwacitsandzo, mwana angapfundza kutcova njinga, kazinji kene m’bodzi mwa anyakubalace asaphatirira njinga toera akhonde kugwa. Mbwenye nyakubala angaona kuti mwana atoma kudziwa pang’ono, asansiya mbafamba ekha mu mphindi zingasi, buluka penepo mbamphatarira. Nyakubala angaona kuti mwana adziwa mwadidi, nee asamphatirirabve. Munjira ibodzi ene, anyakubala angapfundzisa anawo ‘ninga munafuna Yahova,’ iwo asaphedza anawo toera kukulisa n’khaliro wa kulangika okha na udziwisi.—Aefesi 6:4.

4, 5. (a) Thangwi yanji kulangika tekha ndi khundu yakufunika kakamwe ya ‘umunthu upswa’? (b) Thangwi yanji nee tisafunika kubwerera nduli ngakhale ticite madawo?

4 Pyenepi ndi sawasawa na ale anapfundza pya Yahova mbali akulu. Maseze iwo anakwanisa kulangika okha pang’ono, mbwenye adzati kukhala Akristu akukola. Natenepa angatoma kubvala ‘umunthu upswa’ mbawangisira kukhala ninga Kristu, iwo asakhala akukola. (Aefesi 4:23, 24) Kulangika tekha kusatiphedza toera ‘kukhonda uipi na pifuno pya dziko toera tikhale maso na ndzeru zadidi na ulungami mbatiperekeka kwa Mulungu n’dziko ino.’—Tito 2:12.

5 Mbwenye tonsene ndife anthu akudawa. (Koelete 7:20) Mphapo tingacita madawo, pisabveka kuti nee tiri na n’khaliro wa kulangika tekha? Panango nkhabe. Thangwi lemba ya Misangani 24:16 isalonga: “Munthu wakulungama anakwanisa kugwa kanomwe mbalamuka pontho.” Ninji cinafuna kutiphedza toera ‘kulamuka pontho’? Ndi nzimu wa Mulungu, tayu mphambvu zathu. (Lerini Afilipi 4:13.) N’khaliro ubodzi mwa misapo ya nzimu unoyu usaphataniza kudzitonga, kwakuti ndi sawasawa na kulangika tekha.

6. Tinakwanisa tani kukhala anyakupfundza adidi a Mafala a Mulungu? (Onani cithundzithundzi cakutoma.)

6 Kucita phembero, kupfundza Bhibhlya na kunyerezera mwacidikhodikho kunatiphedzambo toera kukulisa n’khaliro wa kulangika tekha. Mphapo ndiye tani khala kupfundza Bhibhlya ndi pyakunentsa kwa imwe peno nee musakomerwa na kupfundza? Lekani kubwerera nduli. Mungatawirisa Yahova, iye anakuphedzani toera ‘kufuna kakamwe’ Mafalace. (1 Pedro 2:2) Phembani Yahova toera akuphedzeni kulangika mwekha toera mukwanise kukhala na ndzidzi wakupfundza Bhibhlya. Panango munatoma kupfundza mu mphindi zakucepa. Mwapang’ono-pang’ono, munadzakomerwa kakamwe na kupfundza. Munakomerwambo na ndzidzi unaphatisira imwe toera kunyerezera mwacidikhodikho pinapfundza imwe.—1 Timoti 4:15.

7. Kulangika tekha kunatiphedza tani toera kukwanirisa pifuno pyathu pyauzimu?

 7 Kulangika tekha kunatiphedza toera kukwanirisa pifuno pyathu pyauzimu. Mwacitsandzo, m’bale m’bodzi akhapibva kuti akhaluza phinga yace, natenepa iye akhazikisa cifuno cakutumikira ninga mpainiya wa ndzidzi onsene. Kodi n’khaliro wa kulangika ekha wamphedza tani? Iye akhaleri misolo inalonga pya kutumikira ninga mpainiya m’marevista athu, mbakacita phembero thangwi ya pyenepi. Kucita pyenepi kwawangisa uxamwali wace na Yahova. Midzidzi inango akhatumikira ninga mpainiya wakuphedza. Iye nee atawirisa cinthu consene kumpingiza, mbwenye akhaikha manyerezero ku cifuno cace. Mukupita kwa ndzidzi, iye adzakhala mpainiya wa ndzidzi onsene.

KUZANI ANANU NINGA MUNAFUNA YAHOVA

Ana angabalwa, iwo nkhabe kudziwa cadidi na cakuipa, pontho cikumbuntima cawo nee capfundziswa (Onani ndima 8)

8-10. Ninji pinafuna kuphedza anyakubala toera kupfundzisa anawo kutumikira Yahova? Perekani citsandzo.

8 Yahova apasa anyakubala basa yakupfundzisa anawo ‘ninga munafuna iye.’ (Aefesi 6:4) Pyenepi ndi pyakunentsa kakamwe n’dziko ino. (2 Timoti 3:1-5) Ana angabalwa, iwo nkhabe kudziwa cadidi na cakuipa, pontho cikumbuntima cawo nee capfundziswa. Natenepa asafunika kulangwa toera kupfundzisa cikumbuntima cawo. (Aroma 2: 14, 15) Nyakudziwa pya Bhibhlya m’bodzi afokotoza kuti fala Yacigerego yakuti ‘kulanga’ isabvekambo ‘kukula kwa mwana,’ peno kukuza mwana toera akhale munthu wadidi ntsogolo.

9 Anyakubala angalanga anawo mwaufuni, ana asapibva akutsidzikizika. Iwo asapfundza kuti ufulu wakusankhula uli na madire, pontho pyonsene pinacita iwo pinakwanisa kubweresa nyatwa peno udidi. Natenepa ndi pyakufunika kakamwe kuna anyakubala Acikristu kunyindira udziwisi wa Yahova toera akwanise kukuza anawo. Maonero akukuza ana ndi akusiyana mwakubverana na mbuto inakhala munthu, pontho asacinja mukupita kwa ndzidzi. Mbwenye anyakubala anabvera Mulungu, nee asafunika kulotera pinafunika iwo kucita peno kunyindira maluso awo peno ndzeru za anthu.

10 Tinakwanisa kupfundza kubulukira mu citsandzo ca Nowa. Mudapangwa iye na Yahova toera kumanga bote, Nowa nee akhadziwa kuti mbadaicita tani. Iye akhafunika kunyindira Yahova, pontho Bhibhlya isalonga kuti iye ‘acitadi tenepo’ ninga mudampanga Yahova. (Genesi 6:22) Ndi maphindu api adakhala na iye? Bote yapulumusa Nowa pabodzi na banjace! Nowa akhalimbo baba wadidi. Thangwi yanji? Thangwi akhanyindira udziwisi wa Mulungu. Nowa akhapfundzisa mwadidi anace, pontho akhali citsandzo cadidi kwa iwo mu ndzidzi unoyu wakuipa Cigumula mbicidzati kucitika.—Genesi 6:5.

11. Thangwi yanji anyakubala asafunika kuwangisira toera kupfundzisa anawo?

11 Khala ndimwe nyakubala, munatowezera tani citsandzo ca Nowa? Bverani Yahova. Tawirani kuphedzwa na iye toera kukuza ananu. Phatisirani uphungu wa Bhibhlya na gulu yace. Ntsogolo, panango ananu anadzapereka takhuta thangwi ya ciphedzo canu! M’bale unango alemba: “Ndisapereka takhuta kakamwe thangwi njira idandikuza anyakubalanga. Iwo awangisira kakamwe toera kukhuya ntimanga.” Iye alonga kuti adamphedza ndi anyakubalace toera kukhala na uxamwali wakuwanga na Yahova. Ngakhale anyakubala awangisire kupfundzisa mwanawo, panango iye nee anatawira kutumikira Yahova. Mbwenye nyakubala anawangisira kucita pyenepi anakwanisa kukhala na cikumbuntima cakucena mbadikhira kuti ntsogolo mwanace anatumikira Yahova.

12, 13. (a) Anyakubala anapangiza tani kuti asabvera Mulungu mwanawo angabuluswa mu mpingo? (b) Ndi nkhombo zipi zidakhala na banja ibodzi thangwi yakubvera Yahova?

12 Mayesero makulu anathimbana na anyakubala anango ndi mu ndzidzi unabuluswa mwanawo mu mpingo. Mulongo m’bodzi wakuti mwanace wantsikana abuluswa mu mpingo alonga: “Ndikhapwaza pinalonga mabukhu athu toera ndikwanise kucedza na mwananga wantsikana na ndzukulu wanga.” Mamunace amphedza mwakukhurudzika kuti iwo nee asafunika kucedza na mwanawo thangwi iwo asafunika kukhala akukhulupirika kuna Yahova.

13 Mudapita pyaka pingasi, mwanawo abwezereswa. Mai wace alonga: “Cincino iye asandimenyera ntokodzi peno kunditumizira mphangwa ntsiku zonsene! Pontho iye asalemedza kakamwe ine na mamunanga thangwi asadziwa kuti takhala akukhulupirika kwa Mulungu. Cincino tisabverana kakamwe.” Mwananu angabuluswa mu mpingo, kodi ‘munanyindira Yahova na ntimanu onsene’? Munapangiza Yahova kuti nee ‘musanyindira  udziwisi wanu’? (Misangani 3:5, 6) Kumbukani kuti kulanga kwa Yahova kusapangiza kuti iye ndi waudziwisi, pontho kuti asatifuna kakamwe. Lekani kuduwala kuti iye apereka Mwanace kuna anthu onsene, kuphatanizambo mwananu. Mulungu asafuna kuti anthu onsene agumane umaso wakukhonda mala. (Lerini 2 Pedro 3:9.) Natenepa anyakubala, pitirizani kunyindira kuti kulanga kwa Yahova na citsogolero cace ndi pyadidi, maseze pikhale pyakunentsa kubvera. Bverani kulanga kwa Mulungu mwakukhulupirika.

MU MPINGO

14. Tisaphindula tani na cipfundziso cinatipasa Yahova kubulukira kwa ‘m’bandazi wakukhulupirika’?

14 Yahova apikira kutsalakana, kutsidzikiza na kupfundzisa mpingo Wacikristu. Iye asacita pyenepi munjira zakusiyana-siyana. Mwacitsandzo, iye akhazikisa Yezu toera kutsalakana mpingo, pontho Mwanace akhazikisa ‘m’bandazi wakukhulupirika’ toera kupereka cakudya cauzimu cakuti cisatiphedza kukhala akukhulupirika. (Luka 12:42) M’bandazi unoyu asatipfundzisa peno kutilanga. Panango musakumbuka ntsiku idabva imwe nkhani peno mwaleri nsolo ubodzi m’marevista athu udakuphedzani toera kucinja manyerezero anu peno macitiro anu. Khalani wakutsandzaya na macinjo anewa, thangwi pyenepi pisabveka kuti mwatawira kulangwa na Yahova.—Misangani 2:1-5.

15, 16. (a) Tinaphindula tani na basa ya akulu a mpingo? (b) Tisafunika kucitanji toera akulu a mpingo atsandzaye kakamwe na basa yawo?

15 Kristu akhazikisambo akulu a mpingo toera kutsalakana mpingo mwaufuni. Bhibhlya isacemera abale anewa ninga ‘miyoni ya amuna.’ (Aefesi 4:8, 11-13) Tinaphindula tani na basa ya akulu a mpingo? Tinakwanisa kutowezera cikhulupiro na citsandzo cawo cadidi, pontho tinakwanisa kubvera uphungu unapereka iwo kubulukira m’Bhibhlya. (Lerini Ahebere 13:7, 17.) Akulu a mpingo asatifuna, pontho asafuna kuti tikhale na uxamwali wakuwanga na Mulungu. Iwo angadzindikira kuti tikudjomba misonkhano peno tikuluza phinga yathu, anayesera kutiphedza mwakucimbiza. Iwo anasaka kudziwa cinatinentsa, buluka penepo mbatibalangaza mwaufuni na kutipasa uphungu kubulukira m’Bhibhlya. Kodi musaona ciphedzo cawo ninga cipangizo cakuti Yahova asakufunani?

16 Kumbukani kuti ndi pyakunentsa kuna akulu a mpingo kutipasa uphungu. Kodi musanyerezera kuti mprofeta Natane apibva tani pikhafuna iye kuenda kalonga na Mambo Dhavidhi pikhayesera iye kubisa madawo ace makulu? (2 Samwele 12:1-14) Mpostolo Paulu apibva tani pikhafuna iye kupereka uphungu kuna Pedhru, m’bodzi mwa apostolo 12 thangwi yakutsalakana mwadidi Akristu Aciyuda kupiringana Akristu akukhonda khala Aciyuda? Paulu akhafunika cipapo toera kucita pyenepi. (Agalata 2:11-14) Musafunika kucitanji toera akulu a mpingo akhale akusudzuka pakukupasani uphungu? Khalani wakucepeseka, wakupereka takhuta na wakusudzuka toera kucedza nawo. Onani ciphedzo cawo ninga cipangizo ca ufuni wa Mulungu. Imwe munaphindula, pontho akulu a mpingo anatsandzaya na kucita basa yawo.

17. Mulongo unango aphedzwa tani na akulu a mpingo?

17 Mulongo unango alonga kuti pinthu pidancitikira nduli pisancitisa kukhala pyakunentsa kufuna Yahova, pontho pisantsukwalisa kakamwe. Iye alonga:  “Ndikhadziwa kuti ndikhafunika kucedza na akulu a mpingo. Iwo nee andipwaza peno kundilongera, mbwenye andibalangaza na kundiwangisa. Pakumala kwa misonkhano, mwakukhonda tsalakana khala akhali akuphatika, m’bodzi wa iwo akhabwera kudzandimwanyika. Nakuti ndikhali wakutsukwala, pikhandinentsa kupibva kuti Mulungu asandifuna. Kazinji kene, Yahova akhaphatisira abale na akulu a mpingo toera kupangiza kuti asandifuna. Ndaphembera kuti cipo ndinansiya.”

NINJI CINAPHA KAKAMWE KUPIRINGANA KULANGWA?

18, 19. Ninji cinapha kakamwe kupiringana kulangwa? Perekani citsandzo.

18 Kulangwa kusapha, mbwenye kukhonda kulangwa na Mulungu kusapha kakamwe. (Ahebere 12:11) Tinakwanisa kupfundza kubulukira mu citsandzo cakuipa ca Kaini na Mambo Zedhekiya. Pidaona Mulungu kuti Kaini akhaida m’bale wace mbafuna kumupha, iye ancenjeza: ‘Thangwi yanji waipirwa kakamwe? Ungacita pyadidi nee unadzabverwambo ntsisi? Ungacita pyakuipa, madawo ali cifupi na iwe, iwo anadzakukunda; kodi iwe unadzakwanisa kuakunda?’ (Genesi 4:6, 7) Kaini akhonda kulangwa na Yahova, apha m’bale wace mbathabuka na nyatwa zizinji mu umaso wace. (Genesi 4:11, 12) Kaini mbadabvera Mulungu, iye nee mbadathabuka na nyatwa zizinji.

19 Zedhekiya akhali mambo wakuipa kakamwe. Mu ndzidzi ukhatonga iye, anthu a ku Yerusalemu akhali m’makhaliro akunentsa kakamwe. Mprofeta Yeremiya acenjeza Zedhekiya mwakubwereza-bwereza toera acinje makhaliro ace. Mbwenye mambo akhonda kulangwa na Yahova mbathabuka kakamwe mpaka kufa. (Yeremiya 52:8-11) Yahova nee asafuna kuti tithabuke ninga pidacitikira Zedhekiya.—Lerini Izaiya 48:17, 18.

20. Ninji pinafuna kucitika kuna ale anatawira kulangwa na Mulungu na ale anakhonda kulangwa na iye?

20 Lero, anthu azinji nee asatawira kulangwa na Mulungu. Mbwenye mwakukhonda dembuka, munthu onsene anakhonda kulangwa na Mulungu anadzathabuka kakamwe. (Misangani 1:24-31) Natenepa tendeni ‘titawire kulangwa toera tikhale andzeru.’ Lemba ya Misangani 4:13 isalonga: ‘Tawira kulangwa; leka kukhonda. Thangwi pyenepi pisabveka umaso wako.’