Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

Pitirizani Kutumikira Yahova Mwakutsandzaya

Pitirizani Kutumikira Yahova Mwakutsandzaya

NYEREZERANI pya ntsiku yakutsandzayisa kakamwe ya umaso wanu. Ndi ntsiku idamanga imwe banja peno idabalwa mwananu wakutoma? Peno ndi ntsiku idabatizwa imwe? Panango mwaona ntsiku ineyi kukhala yakufunika kakamwe na yakutsandzayisa mu umaso wanu. Pa ntsiku ineyi abale na alongo atsandzaya pidaona iwo kupangiza kwanu pakweca kuti musafuna Yahova na ntima wanu onsene, ndzeru zanu, umaso wanu na mphambvu zanu zonsene!—Mko. 12:30.

Mwakukhonda penula, imwe musatsandzaya kakamwe m’basa yanu yakutumikira Yahova kutomera pa ntsiku idabatizwa imwe. Mbwenye amwazi mphangwa anango aluza kutsandzaya kukhali na iwo pakutoma. Thangwi yanji? Ndi api mathangwi ali na ife toera kupitiriza kutumikira Yahova mwakutsandzaya?

THANGWI YANJI ANANGO ALUZA KUTSANDZAYA?

Tisatsandzaya kakamwe na mphangwa za Umambo pabodzi na mapikiro a Yahova akuti mwakukhonda dembuka anadzafudza makhaliro ano akuipa mbakhazikisa dziko ipswa. Lemba ya Sofoniya 1:14 isalonga: ‘Ntsiku ikulu ya Yahova iri dhuzi. Iri dhuzi, na ikucimbiza kakamwe!’ Khala tisadikhira ntsiku ineyi mu pyaka pizinji kupiringana pikhanyerezera ife, panango tinaluza kutsandzaya kukhali na ife pakutoma na kupungula phinga yathu m’basa ya Mulungu.—Mis. 13:12.

Kucedza na abale na alongo kusatiwangisa toera kupitiriza kutumikira Yahova mwakutsandzaya. Panango, makhaliro adidi a atumiki a Yahova atitundusa toera kupita mu undimomwene, mbatiphedza toera kutoma kutumikira Mulungu mwakutsandzaya. (1 Ped. 2:12) Mphapo ndiye tani khala m’bale peno mulongo asandikwa thangwi yakukhonda kubvera midida ya Mulungu? Pingacitika, anango adapita mu undimomwene thangwi ya makhaliro adidi a atumiki a Yahova anakwanisa kufewa manungo mbaluza kutsandzaya kwawo.

Nzimu wakufuna pinthu pizinji pyakumanungo unakwanisambo kutiluzisa kutsandzaya kwathu. Munjira ipi? Dziko ya Sathani isayesera kutitundusa toera kugula pinthu pyakuti mwandimomwene nee ndi pyakufunika kakamwe kwa ife. Mbwenye tisafunika kukumbuka mafala adalonga Yezu: ‘Nkhabepo munthu anakwanisa kuphatira mabasa ambuya awiri, thangwi anadzatcinga m’bodzi mbafuna unango, peno anadzabvera m’bodzi mbanyoza unango. Munacimwana kukhala adzakazi a Mulungu na a Mpfuma.’ (Mat. 6:24) Nee tinakwanisa kutumikira Mulungu mwakutsandzaya mu ndzidzi ubodzi ene  mbatiyesera kukhala na pinthu pyonsene pinafuna ife mu dziko ino.

KUTSANDZAYA M’BASA YA YAHOVA

Kutumikira Yahova nee ndi kwakunentsa kwa ale ananfuna. (1 Jwau 5:3) Kumbukani pidalonga Yezu: ‘Bwerani kuna ine, imwe mwonsene akuneta na anyakulemerwa, inembo ndinadzakupumisani. Kwatani ntolo wanga, mbamupfundza kwa ine thangwi ndiri nawo ntima wadidi na wakukhurudzika, mbamudzagumana ntendere m’mitima yanu, thangwi mwambo wanga ndi wakukhonda nentsa, pontho ntolo wanga ndi wakululupa.’ (Mat. 11:28-30) Mwandimomwene, kukhala ntowereri wa Kristu kusabweresa cibalangazo na kutsandzaya. Pontho tiri na mathangwi adidi toera kukhala akutsandzaya m’basa ya Yahova. Tendeni tidinge matatu a iwo.—Hab. 3:18.

Tisatumikira Mulungu wakutsandzaya adatipasa umaso. (Mach. 17:28; 1 Tim. 1:11) Tisadziwa kuti tiri na umaso thangwi ya Nciti wathu. Natenepa, tendeni tipitirize kuntumikira mwakutsandzaya, mwakukhonda tsalakana kunjipa kwa pyaka pidapita kubulukira pa ntsiku idabatizwa ife.

Héctor asapitiriza kukhala wakutsandzaya thangwi yakukumbuka cidikhiro cace ca Umambo na kukhala waphinga

Nyerezerani citsandzo ca Héctor adatumikira Yahova ninga muyang’aniri wa cisa mu pyaka 40. ‘Ngakhale mu unkhalamba,’ iye asapitiriza kutumikira Yahova mwakutsandzaya. (Sal. 92:12-14) Utenda wa nkazace, usacimwanisa Héctor kucita pizinji m’basa ya Mulungu, mbwenye pyenepi nee pisapungula kutsandzaya kwace. Iye alonga: “Maseze mphyakutsukwalisa kuona ungumi wa nkazanga mbukatekera, pontho pisanentsa kuntsalakana, ine nee ndisatawirisa kuti pyenepi pipingize kutsandzaya kwanga mukutumikira Mulungu wandimomwene. Kudziwa kuti ndiri na umaso thangwi ya Yahova, adacita munthu na cifuniro, ndi thangwi yakukwana toera kunfuna na kuntumikira na ntima onsene. Ndisawangisira toera kukhala waphinga m’basa yakumwaza mphangwa, pontho ndisayesera kukoya mwakukwana cidikhiro ca Umambo m’manyerezero mwanga toera ndikhonde kuluza kutsandzaya kwanga.’’

Yahova apereka ntsembe ya ciomboli toera tikwanise kukhala na umaso wakutsandzayisa. Mwandimomwene, ‘Mulungu afuna pikulu pyene dziko yapantsi, mbapereka Mwanace m’bodzi ekha toera munthu onsene anankhulupira, akhonde kufudzwa, mbwenye aone umaso wakukhonda mala.’ (Jwau 3:16) Inde, tingakhulupira muoni waufuni wa Mulungu wa ntsembe ya ciomboli, madawo athu anakwanisa kulekererwa mbatikhala na umaso wakwenda na kwenda. Mwandimomwene, ciomboli ndi thangwi yadidi kakamwe toera kupereka takhuta! Natenepa, kupereka kwathu takhuta thangwi ya ciomboli kusafunika kutikulumiza toera kutumikira Yahova mwakutsandzaya.

Jesús alulupisa umaso wace mbatumikira Yahova mwakutsandzaya mu pyaka pizinji

 M’bale Jesús wa ku Mexiko alonga: “Ndikhali bitcu wa basa yanga, midzidzi inango ndikhaphata basa m’makhundu maxanu nee kukotoka, maseze nee ndikhakakamizwa kucita pyenepi. Ndikhacita pyenepi basi ene toera ndikhale na kobiri izinji. Buluka penepo, ndapfundza pya Yahova mbandidziwa kuti iye apereka Mwanace wakufunika toera kuphedza anthu. Ndakhala na cifuno cikulu ca kuntumikira. Natenepa, ndabatizwa, pakumala pyaka 28 mbandikaphata basa mu komponi, ndatonga kusiya basa ineyi toera kupita m’basa ya ndzidzi onsene.” Kweneku kukhali kutoma kwa pyaka pizinji pyakutsandzayisa m’basa ya Yahova.

Makhaliro athu adidi asaticitisa kukhala akutsandzaya kakamwe. Musakumbuka kuti umaso wanu ukhali tani mbamudzati kudziwa Yahova? Mpostolo Paulu akumbusa Akristu a ku Roma kuti kale akhali ‘mabitcu a madawo,’ mbwenye acinja mbakhala ‘mabitcu a ulungami.’ Thangwi yakukhala na makhaliro akucena, iwo mbadadikhira kukhala na umaso wakwenda na kwenda. (Arom. 6:17-22) Ifembo tisatowezera midida ya Yahova, natenepa tisacalira kutsukwala kunaoneka thangwi ya makhaliro aulukwali na auphanga. Ineyi ndi thangwi yadidi kakamwe toera kukhala akutsandzaya!

“Pyaka pyakutsandzayisa kakamwe pya umaso wanga ndi pire pidatumikira ine Yahova.”—Jaime

Nyerezerani pya Jaime, iye nee akakhulupira kuti Mulungu alipo, pontho akakhulupira pya kusanduka kwa pinthu mbacitambo masendzekero a maxoko. Jaime atoma kugumanika pa misonkhano yathu, mbakhuyiwa kakamwe na ufuni unapangizwa pa misonkhano. Toera kusiya makhaliro ace akale, Jaime acita phembero toera atome kukhulupira Yahova. Jaime alonga: “Mwapang’ono pang’ono ndatoma kukhulupira kuti alipo Baba waufuni, wakuti ndi Mulungu wantsisi. Kubvera midida yaulungami ya Yahova ndi citsidzikizo kwa ine. Mbidakhonda kucinja, panango mbidaphiwa ninga pidacitwa andzanga anango akhacita na ine masendzekero a maxoko. Pyaka pyakutsandzayisa kakamwe pya umaso wanga ndi pire pidatumikira ine Yahova.”

LEKANI KUBWERERA NDULI!

Tisafunika kukhala na mabvero api mu ndzidzi unadikhira ife kufudzwa kwa makhaliro ano akuipa a pinthu? Tisafunika kukumbuka kuti ‘anabzwala na nzimu anadzabvuna umaso wakukhonda mala.’ Natenepa, ‘tilekeni mphapo kuneta na kucita pinthu pyadidi thangwi tinadzakolola misapo ndzidzi ungafika.’ (Agal. 6:8, 9) Na ciphedzo ca Yahova, tinakwanisa kupirira na kuphata basa mwaphinga toera kukulisa makhaliro akuti anadzatiphedza toera kupulumuka pa “nyatwa ikulu,” mbatipitiriza kutumikira Yahova mwakutsandzaya.—Apok. 7:9, 13, 14; Tgo. 1:2-4.

Tinakwanisa kukhala na cinyindiro cakuti tinadzatambira maphindu akupirira kwathu, thangwi Mulungu asadziwa mwadidi basa yathu na ufuni unapangiza ife kuna iye na dzinace. Tingapitiriza kutumikira Yahova mwakutsandzaya, tinadzakhala ninga nyamasalmo Dhavidhi adalonga kuti: ‘Ndinaikha Yahova patsogolo panga kwenda na kwenda. Thangwi iye ali kunkono wanga wa madyo, sinadzudzumika tayu. Natenepa, ntima wanga usakomerwa, mbandikhala wakutsandzaya. Pontho mbandikhala wakutsidzikizika.’—Sal. 16:8, 9.