Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

Pfundzisani Cikumbuntima Canu Mukuphatisira Mitemo na Midida ya Mulungu

Pfundzisani Cikumbuntima Canu Mukuphatisira Mitemo na Midida ya Mulungu

‘Ndisanyerezera mwacidikhodikho pikumbuso pyanu.’—MASALMO 119:99.

NYIMBO: 127, 88

1. Ndi cinthu cipi cinaticitisa kukhala akusiyana na pinyama?

YAHOVA atipasa cinthu cakupambulika kakamwe. Cikumbuntima cathu. Ndico cinaticitisa kukhala akusiyana na pinyama. Tisadziwa tani kuti Adhamu na Eva akhali na cikumbuntima? Pidamala iwo kudawira Mulungu, iwo abisala. Cikumbuntima cawo cikhaalemera.

2. Cikumbuntima cathu calandana tani na bússola? (Onani cithundzithundzi cakutoma.)

2 Cikumbuntima cathu cinakwanisa kutitsogolera toera kudzindikira pyadidi na pyakuipa mu umaso. Munthu wakuti cikumbuntima cace nee capfundziswa mwadidi ndi ninga bote inatsogolerwa na bússola yakufa. Mphepo na mabimbi a m’bara pinakwanisa kuendesa bote ineyi ku mbuto yakuphonyeka. Mbwenye bússola yakuti isaphata basa mwadidi inakwanisa kuphedza nyakutekenya bote toera akhonde kutaika. Munjira ibodzi ene, tingapfundzisa mwadidi cikumbuntima cathu, cinatitsogolera mwadidi.

3. Ninji pinacitika tingakhonda kupfundzisa mwadidi cikumbuntima cathu?

 3 Cikumbuntima cathu cingakhonda kupfundziswa mwadidi, nee cinaticenjeza ku pinthu pyakuipa. (1 Timoti 4:1, 2) Pontho cinakwanisa kuticitisa kunyerezera kuti pinthu ‘pyakuipa ndi pyadidi.’ (Izaiya 5:20) Yezu apanga atowereri ace: ‘Anthu anadzakuthamangisani m’masinagoga. Mwandimomwene, unadzafika ndzidzi wakuti munthu anakuphani ananyerezera kuti akutumikira Mulungu.’ (Jwau 16:2) Pyenepi ndi pikhanyerezera ale adapha nyakupfundza Estevau. (Machitiro 6:8, 12; 7:54-60) Mu mbiri yonsene, anthu azinji a mauphemberi acita uphanga, ninga kupha munthu mbalonga kuti acita pyenepi thangwi ya Mulungu. Mbwenye pidacita iwo nee pikhabverana na mitemo ya Mulungu. (Eksodo 20:13) Mwandimomwene, cikumbuntima cawo nee caatsogolera mwadidi!

4. Tinakhala tani na cinyindiro cakuti cikumbuntima cathu cikuphata basa mwadidi?

4 Mphapo tinadziwa tani khala cikumbuntima cathu cikuphata basa mwadidi? Mitemo na midida ya m’Bhibhlya ‘isatiphedza toera kupfundzisa, kusandika, kusasanyira pinthu, kulanga mwaulungami.’ (2 Timoti 3:16) Tisafunika kupfundza Bhibhlya mwakukhonda phonya, kunyerezera mwacidikhodikho pinalonga iyo na kupiphatisira mu umaso wathu. Munjira ineyi, tinapfundza kunyerezera mwadidi ninga Yahova. Buluka penepo, tinakhala na cinyindiro cakuti cikumbuntima cathu cinatitsogolera mwadidi. Tendeni tidinge kuti tinaphatisira tani mitemo na midida ya Yahova toera kupfundzisa cikumbuntima cathu.

TAWIRISANI KUTI MITEMO YA MULUNGU IKUPFUNDZISENI

5, 6. Mitemo ya Mulungu isatiphedza tani?

5 Tingafuna kuphedzwa na mitemo ya Mulungu, tisafunika kucita pizinji kupiringana kuileri peno kuidziwa. Tisafunika kuifuna na kuilemedza. Bhibhlya isalonga: ‘Idani pinthu pyakuipa mbamufuna pinthu pyadidi.’ (Amosi 5:15) Mphapo tinacita tani pyenepi? Tisafunika kupfundza kuona pinthu ninga munapiona Yahova. Mwacitsandzo, nyerezerani kuti nee musaphatwa na citulo mungafuna kugona, dotoro wanu akupangani kuti musafunika kudya cakudya cakupasa ungumi, kudzongola manungo (exercicio) na kucita macinjo anango mu umaso wanu. Imwe mwabvera uphungu unoyu, pontho musakwanisa kugona mwadidi. Munaona tani pitsogolero pya dotoro?

6 Munjira ibodzi ene, Nciti wathu atipasa mitemo toera kutitsidzikiza mu nyatwa zinaoneka thangwi ya madawo mbitikhala na umaso wadidi. Mwacitsandzo, Bhibhlya isatipfundzisa kuti nee tisafunika kulonga uthambi, kuba, kucita ulukwali, kucita uphanga, peno kucita cinthu consene cinaphataniza pyakukhulupira mizimu. (Lerini Misangani 6:16-19; Apokalipse 21:8) Tingaona maphindu anakhala na ife thangwi yakubvera Yahova, ufuni wathu kuna iye na kuna mitemo yace usathimizirika kakamwe.

7. Kodi pitsandzo pinalongwa m’Bhibhlya pinatiphedza tani?

7 Nee tisafunika kudzindikira pinthu pyadidi na pyakuipa pakumala kuthabuka thangwi yakukhonda kubvera mitemo ya Mulungu. Tinakwanisa kupfundza na madodo adacita anthu anango nduli. Pitsandzo pyenepi pyalembwa m’Bhibhlya. Misangani 1:5 isalonga: ‘Munthu wandzeru asabvesera mbapfundza pizinji.’ Cipfundziso ceneci cisabuluka kwa Mulungu, pontho ndi cakufunika kakamwe! Mwacitsandzo, nyerezerani nyatwa zidaona Dhavidhi pidakhonda iye kubvera Yahova  mbacita ulukwali na Bhatesebha. (2 Samwele 12:7-14) Mungaleri mavesi anewa, bvundzikani: ‘Kodi Dhavidhi mbadacalira tani nyatwa zenezi? Mbandidakhala ndine, mbidacitanji? Mbidayeserwa toera kucita ulukwali, mbidakhala ninga Dhavidhi peno ninga Zuze?’ (Genesi 39:11-15) Tinganyerezera mwadidi nyatwa zinafuna kuoneka thangwi ya madawo, tinaida kakamwe ‘pinthu pyakuipa.’

8, 9. (a) Kodi cikumbuntima cathu cisatiphedza toera kucitanji? (b) Midida ya Yahova inakwanisa tani kupfundzisa cikumbuntima cathu?

8 Ife tisakhala kutali na pinthu pinaida Mulungu. Mphapo tisafunika kucitanji tingagumanika m’makhaliro akuti nkhabepo ntemo wa Bhibhlya unalonga thangwi ya pyenepi? Tinadziwa tani pinafuna Mulungu? Tingatawirisa Bhibhlya toera kupfundzisa cikumbuntima cathu, tinacita pisankhulo mwandzeru.

9 Nakuti Yahova asatifuna, iye atipasa midida yakuti inakwanisa kutsogolera cikumbuntima cathu. Iye alonga: ‘Ine ndine Yahova Mulungu wanu, Ule anakupfundzisani toera udidi wanu, mbakuendesani munjira inatongwa imwe kutoweza.’ (Izaiya 48:17, 18) Tinganyerezera mwacidikhodikho midida ya Bhibhlya mbatiitawirisa kukhuya ntima wathu, tinakwanisa kupfundzisa cikumbuntima cathu. Pyenepi pinatiphedza toera kucita pisankhulo mwandzeru.

 TAWIRISANI KUTI MIDIDA YA MULUNGU IKUTSOGOLERENI

10. N’dida ninji, pontho Yezu aphatisira tani midida pakupfundzisa?

10 N’dida ndi undimomwene wakuti usatsogolera manyerezero athu na kutiphedza toera kucita pisankhulo pyadidi. Kudziwa midida ya Yahova kusatiphedza kubvesesa njira inanyerezera iye, pontho thangwi yanji asatipasa mitemo. Yezu akhaphatisira midida toera kupfundzisa anyakupfundzace kuti makhaliro na macitiro anakwanisa kubweresa nyatwa. Mwacitsandzo, iye apfundzisa kuti kuipirwa kunakwanisa kutsogolera ku uphanga na manyerezero aulukwali anatsogolera ku upombo. (Mateo 5:21, 22, 27, 28) Tingatawirisa kutsogolerwa na midida ya Yahova, cikumbuntima cathu cinakhala cakupfundziswa mwadidi, mbaticita pisankhulo pinapasa mbiri Mulungu.—1 Akorinto 10:31.

N’dida ndi manyerezero anabuluka mu mwambo. Tingabvesesa kuti n’dida usabverana tani na mwambo, tinabvesesa kuti thangwi yanji Yahova atipasa mwambo. Munjira inango, tinayesera kubvesesa manyerezero a Yahova

11. Kodi cikumbuntima cathu cinakwanisa tani kusiyana na ca anango?

11 Maseze Akristu apfundzise cikumbuntima cawo mukuphatisira Bhibhlya, pisankhulo pyawo pinakwanisa kukhala pyakusiyana. Cibodzi mwa citsandzo ceneci ndi kumwa pyakumwa pyakuledzeresa. Bhibhlya nkhabe kulonga kuti mphyakuipa kumwa pyakumwa pyakuledzeresa, mbwenye isaticenjeza kuti nee tisafunika kumwa mwakupiringana midida peno mpaka kuledzera. (Misangani  20:1; 1 Timoti 3:8) Kodi pyenepi pisabveka kuti Nkristu angakhonda kumwa mwakupiringana midida, nee asafunika kudzudzumika pakucita cisankhulo ceneci? Nkhabe. Maseze cikumbuntima cace cintawirise kumwa, mbwenye iye asafunika kunyerezera cikumbuntima ca anango.

12. Kodi mafala anagumanika pa Aroma 14:21 anatiphedza tani toera kulemedza cikumbuntima ca anango?

12 Paulu apangiza kuti tisafunika kulemedza cikumbuntima ca anango mudalemba iye kuti: ‘Mphyadidi kukhonda kudya nyama peno kumwa vinyu, peno kucita cinthu cinango cakuti cinagwegwedusa m’bale wako.’ (Aroma 14:21) Natenepa, maseze tiri na mathangwi adidi toera kumwa pyakumwa pyakuledzeresa, ife nee tinadzacita pyenepi tingadziwa kuti tingamwa tinaphekesa cikumbuntima ca Nkristu unango. Panango m’bale akhamwa mwakupiringana midida mbadzati kupfundza undimomwene, mbwenye atonga kusiya. Ife nee tisafunika kucita cinthu cakuti cinancitisa kubwerera pontho mu nsambo wace wakale. (1 Akorinto 6:9, 10) Tingacemera m’bale unoyu kunyumba kwathu, tinankakamiza toera amwe pyakumwa pyakuledzeresa, maseze iye akhonde? Nkhabe!

Kodi muli dzololo toera kucita pinakwanisa imwe kuti muphedze anango?

13. Kodi Timoti alemedza tani cikumbuntima ca anango toera iwo akwanise kutawira mphangwa zadidi?

13 Pikhali Timoti m’phale, iye atawira kusidzwa maseze pyenepi pikhali pyakupha kakamwe. Iye akhadziwa kuti kusidzwa kukhali kwakufunika kuna Ayuda akhafuna kamwazira iye mphangwa. Ninga Paulu, Timoti nee akhafuna kutsukwalisa munthu. (Machitiro 16:3; 1 Akorinto 9:19-23) Kodi muli dzololo toera kucita pinakwanisa imwe kuti muphedzembo anango?

 ‘KUWANGISIRA TOERA KUKHALA AKUKOLA MWAUZIMU’

14, 15. (a) Ninji pinafuna kutiphedza toera kukhala akukola mwauzimu? (b) Kodi Akristu akukola mwauzimu asatsalakana tani anango?

14 Ife tonsene tisafunika kusiya ‘nduli cipfundziso cakutoma cinalonga pya Kristu, mbatiwangisira toera kukhala akukola.’ (Ahebere 6:1) Ife nee tinakhala Akristu akukola mwauzimu basi ene thangwi tiri na pyaka pizinji mu undimomwene. Pisaphemba kuwangisira toera kukhala akukola mwauzimu. Tisafunika kuthimizira cidziwiso cathu na kubvesesa kwathu. Natenepa tisafunika kuleri Bhibhlya ntsiku zonsene. (Masalmo 1:1-3) Tingaleri Bhibhlya ntsiku zonsene, tinakwanisa kubvesesa mwadidi mitemo na midida ya Yahova.

15 Ndi upi ntemo wakufunika kakamwe kwa Akristu? Ndi ntemo wa ufuni. Yezu apanga anyakupfundzace: ‘Mungafunana unango na ndzace, anthu onsene anadzindikira kuti ndimwe anyakupfundza anga.’ (Jwau 13:35) Ufuni usacemerwa ‘mwambo ukulu wa mambo’ na ‘kukwanirisika kwa mwambo.’ (Tyago 2:8; Aroma 13:10) Ife nee tisafunika kudzudzumika kuti ufuni ndi wakufunika kakamwe, thangwi Bhibhlya isalonga kuti ‘Mulungu ndi ufuni.’ (1 Jwau 4:8) Kuna Mulungu, ufuni usaphataniza pizinji kupiringana mabvero. Iye asapangiza ufuni wace kubulukira m’macitiro ace. Juwau alemba: ‘Mulungu apangiza ufuni wace kuna ife munjira iyi: Mulungu atuma Mwanace m’bodzi ekha pa dziko yapantsi, toera kubulukira mwa iye, ife tikwanise kuwina umaso.’ (1 Jwau 4:9) Tingafuna Yahova, Yezu, abale athu na anthu anango, tisapangiza kuti ndife Akristu akukola mwauzimu.—Mateo 22:37-39.

Nkristu wakukola mwauzimu asalemedza cikumbuntima ca anango (Onani ndima 11, 12)

16. Thangwi yanji tingakhala Akristu akukola mwauzimu tinalemedza kakamwe midida?

16 Ife tingakhala Akristu akukola mwauzimu,  tinalemedza kakamwe midida. Kazinji kene mitemo isaphatisirwa m’makhaliro akucepa basi, mbwenye midida isaphatisirwa m’makhaliro akusiyana-siyana. Mwacitsandzo, mwana nkhabe kudziwa kuti thangwi yanji ndi pyakuipa kucita uxamwali na anthu a makhaliro akuipa, natenepa anyakubalace asafunika kukhazikisa mitemo toera kuntsidzikiza. (1 Akorinto 15:33) Mbwenye angakula mbakhala wakukola mwauzimu, iye asapfundza kuphatisira midida ya Bhibhlya. Midida ineyi inamphedza toera kusankhula axamwali adidi. (Lerini 1 Akorinto 13:11; 14:20.) Tingaphatisira midida ya Bhibhlya ndzidzi onsene, cikumbuntima cathu cinakhala cakunyindirika kakamwe. Tinabvesesa mwadidi pinafuna Mulungu m’makhaliro onsene.

17. Thangwi yanji tinakwanisa kulonga kuti tiri na pyonsene pinafuna ife toera kucita pisankhulo mwandzeru?

17 Ife tiri na pyonsene pinafuna ife toera kucita pisankhulo pinakomeresa Yahova. M’Bhibhlya, tisagumana mitemo na midida yakuti isatiphedza toera kukhala ‘akuthema kakamwe na akukhunganyika mwadidi toera kucita mabasa adidi onsene.’ (2 Timoti 3:16, 17) Midida ya Bhibhlya isatiphedza toera kubvesesa njira inanyerezera Yahova. Mbwenye tisafunika kuwangisira toera kuidziwa. (Aefesi 5:17) Toera kucita pyenepi, ife tiri na Índice das Publicações da Torre de Vigia, Bukhu Inaphatisira Mboni za Yahova Pakufufudza, Watchtower Library, Bhibhliyoteka mu Interneti ya Torre de Vigia na JW Library. Tingaphatisira maferamentu anewa, anadzatiphedza pa pfundziro ya munthu paekha na pfundziro ya banja.

CIKUMBUNTIMA CAKUPFUNDZISWA NA BHIBHLYA CISABWERESA NKHOMBO

18. Ninji pinafuna kucitika tingaphatisira mitemo na midida ya Yahova mu umaso wathu?

18 Umaso wathu usakhala wadidi kakamwe tingaphatisira mitemo na midida ya Yahova. Lemba ya Masalmo 119:97-100 isalonga: ‘Ndisafuna kakamwe mwambo wanu! Ndisaunyerezera mwacidikhodikho ntsiku yamumphu. Matongero anu asandiperekera konsene kwene, mbandipasa ndzeru kupita anyamalwa anga. Ndiri na udziwisi kupita apfundzisi anga, thangwi ndisanyerezera mwacidikhodikho pinatipfundzisa imwe. Ndisacita pinthu mwandzeru kupita ankhalamba, thangwi ndisabvera matongero anu.’ Tingakhala na ndzidzi wakunyerezera mwacidikhodikho mitemo na midida ya Mulungu, tinadzacita pinthu mwandzeru. Pontho tingaphatisira mitemo na midida yace toera kupfundzisa cikumbuntima cathu, tinakhala ‘akukola ninga Kristu.’—Aefesi 4:13.