IFE tikukhala mu dziko yakuipa, natenepa mphyakunentsa kukhala na ntendere. Maseze tikhale nawo, tinakwanisa kuuluza mwakukhonda nentsa. Mphapo ninji pinalonga Bhibhlya pyakuti pinatiphedza toera kukhala na ntendere wandimomwene na wakukhonda mala? Pontho tinaphedza tani anango toera kucita pyenepi?

NINJI PINAFUNIKA IFE KUCITA?

Toera kukhala na ntendere wandimomwene, tisafunika kupibva kuti tiri akutsidzikizika. Tisafunika kukhala na axamwali adidi, pontho cakufunika kakamwe ndi kukhala cifupi na Mulungu. Tinacita tani pyenepi?

Ndzidzi onsene matongero na midida ya Yahova ndi yadidi kakamwe kwa ife. Tingabvera matongero na midida ineyi, tisapangiza kuti tisanyindira Yahova, pontho tisafuna kukhala na uxamwali wadidi na iye. (Yeremiya 17:7, 8; Tyago 2:22, 23) Natenepa, Yahova anadzakhala cifupi na ife mbatipasa ntendere wa m’manyerezero. Lemba ya Izaiya 32:17 isalonga: ‘Ulungami wandimomwene usabweresa ntendere, pontho ulungami wandimomwene usabweresa udidi na citsidzikizo cakukhonda mala.’ Ife tinakhala na ntendere wandimomwene tingabvera Yahova.—Izaiya 48:18, 19.

Kupswipa ntima kusamalisa ntendere wathu

Yahova atipasambo muoni wakufunika kakamwe toera kutiphedza kukulisa ntendere wakukhonda mala. Muoni unoyu ndi nzimu wakucena.—Machitiro 9:31.

NZIMU WA MULUNGU USATIPHEDZA KUKULISA NTENDERE

Mpostolo Paulu alonga kuti ntendere ndi khundu ya ‘misapo ya nzimu.’ (Agalata 5:22, 23) Nakuti nzimu wa Mulungu usapasa ntendere, khala tisafuna ntendere tisafunika kutawirisa nzimu wakucena toera utitsogolere. Tinacita tani pyenepi?

Cakutoma, tisafunika kuleri ntsiku zonsene Mafala a Mulungu. (Masalmo 1:2, 3) Tinganyerezera mwacidikhodikho pinaleri ife, nzimu wakucena unatiphedza toera kubvesesa maonero a Yahova thangwi ya pinthu pyakusiyana-siyana. Mwacitsandzo,  tisapfundza kuti Yahova asapitiriza tani kukhala na ntendere, pontho thangwi yanji ntendere ndi wakufunika kakamwe kwa iye. Tingaphatisira pinapfundza ife m’Bhibhlya, tinadzakhala na ntendere mu umaso wathu.—Misangani 3:1, 2.

Caciwiri, tisafunika kuphemba nzimu wakucena wa Mulungu. (Luka 11:13) Yahova asapikira kuna ale anaphemba ciphedzo cace: ‘Ntendere wa Mulungu wakuti usapiringana kubvesesa konsene, unadzatsidzikiza mitima yanu na manyerezero anu kubulukira mwa Kristu Yezu.’ (Afilipi 4:6, 7) Tingakhala cifupi na Yahova mbatinyindira nzimu wace, iye anadzatipasa ntendere wandimomwene wa m’manyerezero.—Aroma 15:13.

Bhibhlya isaphedza anthu azinji toera kucinja umaso wawo, pontho cincino iwo ali pa ntendere na Yahova, ntendere wa m’manyerezero na ntendere na andzawo. Kodi iwo acita tani macinjo anewa?

ANANGO AGUMANA TANI NTENDERE WANDIMOMWENE

Abale na alongo anango mbadzati kupfundza undimomwene akhali aukali na a makhaliro auphanga. Mbwenye iwo awangisira toera kucinja, cincino ndi akukoma ntima, akupirira na antendere. * (Onani cidzindikiro capantsi.) (Misangani 29:22) Onani kuti m’bale anacemerwa David na mulongo anacemerwa Rachel acinja tani makhaliro awo.

Ife tinakhala na ntendere tingaphatisira midida ya Bhibhlya na kuphemba nzimu wa Mulungu

Mbadzati kupfundza undimomwene, David ndzidzi onsene akhasumula anango, pontho akhalonga na banjace mwaukali. Mbwenye adzadzindikira kuti akhafunika kucinja. Kodi iye agumana tani ntendere? David alonga: “Ndatoma kuphatisira midida ya Bhibhlya mu umaso wanga, pyenepi pyacitisa kuti ine na banja yanga tikhale akulemedzana.”

Rachel akhadadzolowera makhaliro a mbuto idakula iye. Iye alonga: “Ngakhale cincino, ndisathimbana na mabvero akuipirwa thangwi panyumba pathu anthu onsene akhaipirwa mwakucimbiza.” Ninji cidaphedza Rachel toera kukhala na ntendere? Iye alonga: “Kucita phembero na kunyindira Yahova.”

 Citsandzo ca David na Rachel cisapangiza pinthu pidacita anthu akuti cincino ali na ntendere thangwi yakuphatisira midida ya Bhibhlya na kunyindira nzimu wakucena. Ngakhale tikukhala n’dziko yakuipa, tinakwanisa kukhala na ntendere wa m’manyerezero. Pyenepi pinatiphedza toera kubverana mwadidi na anthu a m’banja yathu, pontho na abale na alongo a mu mpingo. Mbwenye Yahova asatipanga toera ‘tikhale mu ntendere na anthu onsene.’ (Aroma 12:18) Pyenepi pinakwanisikadi? Thangwi yanji tisafunika kuwangisira toera kukhala mu ntendere na anango?

WANGISIRANI TOERA KUKHALA MU NTENDERE NA ANANGO

Mu utumiki wathu, tisamwaza mphangwa zantendere thangwi ya Umambo wa Mulungu. (Izaiya 9:6, 7; Mateo 24:14) Azinji asakomerwa na mphangwa zenezi mbazitawira. Natenepa, iwo nee asakhalabve akusowa cidikhiro peno akuipirwa thangwi ya pinthu pinacitika n’dziko. Cincino iwo ali na cidikhiro candimomwene cantsogolo, pontho pyenepi pisaacitisa ‘kusaka ntendere.’—Masalmo 34:14.

Mbwenye nee ndi anthu onsene anakomerwa na mphangwa zathu, makamaka paulendo wakutoma. (Jwau 3:19) Mwakukhonda tsalakana anthu atawire peno akhonde, Mulungu asatipasa nzimu wace. Iwo usatiphedza kupitiriza kukhala antendere na acilemedzo pakumwaza mphangwa. Munjira ineyi tisabvera uphungu wa Yezu: ‘Mungafika panyumba, mwanyikani anaciro nyumba. Iwo angakutambirani mwadidi, ntendere wanu mbukhale na iwo, mbwenye angakhonda kukutambirani mwadidi, ntendere wanu mbubwerere kuna imwe.’ (Mateo 10:11-13) Tingakhala na maonero anewa, tinakwanisa kukhala antendere mwakukhonda tsalakana pinalonga anango peno pinacita iwo. Tisafunikambo kukumbuka kuti panango tinadzakhala pontho na mwai wakuphedza anthu anewa ntsogolo.

Tinapangizambo kuti ndife antendere tingalonga mwacilemedzo na akulu autongi, kuphatanizambo ale anaida basa yathu. Mwacitsandzo, dziko inango ya mu Afrika, utongi nee ukhatawirisa kumangwa kwa Nyumba za Umambo. Abale athu akhapidziwa kuti akhafunika kumalisa nkandzo unoyu mwantendere. Iwo atuma m’bale wakuti akhali misionaryo n’dziko ineyi toera kuenda kaonana na Muimiriri wa Utongi ku nzinda wa London, Inglatera, mbampanga basa yantendere inacita Mboni za Yahova.

M’bale alonga: “Pidafika ine pa mbuto inatambirwa anthu, ndadzindikira kuti nkazi akhatambira anthu akhali wa dzindza ya cilongero cidapfundza ine, thangwi ya mabvaliro ace. Natenepa ndam’mwanyika mu cilongero cace. Iye andibvundza mwakudzumatirwa: ‘Ninji pidakucitisani kubwera pano?’ Ine ndampanga mwacilemedzo kuti ndisafuna kulonga na Muimiriri wa Utongi. Iye am’menyera ntokodzi. Muimiriri wa Utongi abwera kudzaonana na ine, mbandimwanyika na cilongero ca n’dziko ineyi. Buluka penepo, iye andibvesera mwadidi pikhafokotoza ine mabasa antendere anacitwa na Mboni za Yahova.”

Pidamala Muimiriri wa Utongi kubvesera pidalonga m’bale, abvesesa mwadidi basa yathu, pontho iye nee aatcingabve. Mukupita kwa ndzidzi, utongi unoyu wacinja cisankhulo cawo mbutawirisa Mboni za Yahova toera kumanga Nyumba za Umambo. Abale atsandzaya kakamwe! Mwakukhonda penula, tingatsalakana anango mwacilemedzo, tikukulisa ntendere.

TSANDZAYANI NA NTENDERE WAKUKHONDA MALA

Lero, atumiki a Yahova asatsandzaya na paraizu yauzimu mu ndzidzi unamulambira iwo mwantendere. Tonsene tinakwanisa kuthimizira ntendere unoyu tingawangisira toera kukulisa ntendere mu umaso wathu. Natenepa tinakwanisa kukhala na cinyindiro cakuti Yahova anakomerwa na ife. Pontho n’dziko ipswa, iye anadzatipasa ntendere wakukhonda mala.—2 Pedro 3:13, 14.

^ ndima 13 Mu Ncenjezi wantsogolo tinadzadinga n’khaliro wakukoma ntima wakuti usacita khundu ya misapo ya nzimu wakucena wa Mulungu.