Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

Iye Mbadakwanisa Kukhala Wakutawirika Kuna Mulungu

Iye Mbadakwanisa Kukhala Wakutawirika Kuna Mulungu

IFE tisatumikira Yahova, tisafuna kukhala akutawirika kuna iye, pontho tisafuna nkhombo zace. Mphapo tinakhala tani akutawirika kuna Mulungu? Mu ndzidzi wakale, anthu anango akhadacita madawo makulu adzakhala pontho akutawirika kuna Mulungu. Anango akhali na makhaliro adidi, mbwenye mukupita kwa ndzidzi adzakhala akukhonda tawirika kuna Mulungu. Natenepa tisafunika kubvundzika: “Kodi Yahova asaonanji mwa m’bodzi na m’bodzi wa ife?” Citsandzo ca Robhoamu, mambo wa ku Yuda, cinatiphedza kutawira mbvundzo unoyu.

KUTOMA MWAKUIPA

Babace Robhoamu akhali Salomoni, adatonga Izraeli mu pyaka 40. (1 Amambo 11:42) Pidafa babace, Robhoamu abuluka ku Yerusalemu mbaenda ku Sikemu toera akatonge ninga mambo. (2 Pya dziko ya Israele 10:1) Kodi iye agopa kukhala mambo wakutowera? Salomoni akhadziwika thangwi ya udziwisi wace ukulu. Mwakukhonda dembuka, Robhoamu akhafunika kupangiza khala ali na udziwisi toera kumalisa nkandzo wakunentsa.

Aizraeli akhapibva kuti nee akhatsalakanwa mwadidi, natenepa atuma aimiriri toera kalonga mafala awa kuna Robhoamu: ‘Babako atikakamiza kukwata ntolo wakulemera. Iwe ungatilulupisira ntolo unoyu, ife tinadzakuphatira basa.’—2 Pya dziko ya Israele 10:3, 4.

Robhoamu akhafunika kucita cisankhulo cakunentsa kakamwe. Mbadacita pikhafuna mbumba, iye, banjace na anthu akhakhala panyumba ya mambo nee mbadakhalabve na mpfuma ninga ikhali na iwo. Mbwenye mbadakhonda kucita pidaphemba mbumba, iwo nee mbadambvera. Mphapo iye acitanji? Pakutoma iye alonga na amuna akugwesera akuti akhadaphedza babace. Iwo ampanga toera abvere mbumba. Mbwenye Robhoamu apwaza uphungu unoyu mbabvera uphungu wa aphale andzace, buluka penepo mbatonga kutsalakana mbumba mwakuipa. Robhoamu apanga mbumba: ‘Ine ndinadzathimizira ntolo wanu kupiringana wakale. Khala babanga akukwapulani na mitcamu, ine ndinadzakukwapulani na mitcamu yaminga.’—2 Pya dziko ya Israele 10:6-14.

Tisapfundzanji? Lero, tiri na anthu akugwesera akuti asatumikira Yahova mu pyaka pizinji, pontho anakwanisa kutiphedza toera kucita pisankhulo pyadidi. Tendeni tikhale audziwisi mbatibvera uphungu wawo.—Yobe 12:12.

‘IWO ABVERA MAFALA A YAHOVA’

Robhoamu agumanya nsoka wa anyankhondo ace toera amenyane na madzindza adakhonda kumbvera. Mbwenye Yahova atuma mprofeta Semaya toera kuenda kaapanga: ‘Lekani kumenyana na abale anu, Aizraeli. Munthu onsene abwerere kunyumba kwace, thangwi pyenepi pyacitika na kufuna  kwanga.’—1 Amambo 12:21-24. *—Onani cidzindikiro capantsi.

Kodi pikhali pyakukhonda nentsa kuna Robhoamu kubvera Yahova? Kodi anthu mbadanyerezeranji thangwi ya mambo wawo mupswa? Iye akhadalonga kuti anatcunyusa mbumba na ‘mitcamu yaminga,’ mbwenye cincino iye nee mbadacitabve cinthu ngakhale mbumba nee yambvera! (Onani 2 Pya dziko ya Israele 13:7.) Mwakukhonda tsalakana pikhanyerezera anthu, mambo na anyankhondo ace ‘abvera mafala a Yahova mbabwerera kunyumba kwawo, mwakubverana na pidaapanga Yahova.’

Tisapfundzanji? Ndzidzi onsene mphyandzeru kubvera Mulungu, maseze anthu atilonge mwakuipa thangwi yakucita pyenepi. Tingabvera Mulungu, ndzidzi onsene iye anatipasa nkhombo.—Deuteronomyo 28:2.

Kodi Robhoamu apaswa nkhombo thangwi yakubvera kwace? Robhoamu apitiriza kutonga dzindza ya Yuda na Bhenjamini, mbatonga kumanga mizinda ipswa m’pisa pyenepi. Iye acitisambo mizinda inango kukhala ‘yakuwanga kakamwe.’ (2 Pya dziko ya Israele 11:5-12) Cakufunika kakamwe, mu ndzidzi unoyu iye akhabvera mitemo ya Yahova. Nakuti madzindza khumi atoma kulambira madzimunthu, azinji aenda ku Yerusalemu toera kaphedzera Robhoamu na ulambiri wandimomwene. (2 Pya dziko ya Israele 11:16, 17) Thangwi yakubvera Yahova, umambo wa Robhoamu wadzakhala wakuwanga.

ROBHOAMU ADAWA, MBWENYE ATCUNYUKA

Umambo wa Robhoamu pidakhala iwo wakuwanga, iye acita cinthu cacilendo. Iye asiya kubvera mwambo wa Yahova mbatoma kulambira alungu authambi! Thangwi yanji? Kodi mai wace wakuti akhali wa dzindza ya Amoni aphedzerambo cisankhulo cidacita iye? (1 Amambo 14:21) Ife nkhabe kupidziwa, mbwenye mbumba yatowezera citsandzo cace cakuipa. Yahova atawirisa kuti Mambo Sisake wa ku Ejitu akunde mizinda mizinji ya umambo wa Yuda. Pyenepi pyacitika maseze Robhoamu akhadawangisa mizinda ineyi!—1 Amambo 14:22-24; 2 Pya dziko ya Israele 12:1-4.

Pinthu pyadzaipa kakamwe mu ndzidzi udabwera Sisake na anyankhondo ace toera kumenyana na Yerusalemu, nzinda ukhatonga Robhoamu. Mprofeta Semaya apanga Robhoamu na atumiki ace mphangwa za Mulungu: ‘Imwe mwandisiya, ine ndakusiyanimbo mbandikuperekani m’manja mwa Sisake.’ Kodi Robhoamu acitanji pidasandikwa iye? Iye atawira uphungu munjira yadidi! Bhibhlya isalonga: ‘Akulu Aizraeli pabodzi na mambo acepeseka mbalonga: Yahova ndi wakulungama.’ Natenepa Yahova apulumusa Robhoamu, pontho Yerusalemu nee afudzwa.—2 Pya dziko ya Israele 12:5-7, 12.

Buluka penepo, Robhoamu apitiriza kutonga umambo wa Yuda. Mbadzati kufa, iye apasa anace miyoni mizinji. Panango iye akhafuna kuti iwo akhonde kupandukira m’bale wawo akhacemerwa Abhiya, wakuti mbadakhala mambo wakutowera. (2 Pya dziko ya Israele 11:21-23) Pyenepi pisapangiza kuti Robhoamu akhacita pinthu mwandzeru kupiringana pikhacita iye mbali m’phale.

ROBHOAMU AKHALI WADIDI PENO WAKUIPA?

Ngakhale midzidzi inango Robhoamu acita pinthu pyadidi, mbwenye Bhibhlya isalonga tenepa thangwi ya utongi wace: ‘Iye acita pinthu pyakuipa.’ Thangwi yanji? Thangwi ‘iye nee akhafuna kusaka Yahova na ntimace onsene.’ Natenepa Yahova nee akhakomerwa naye.—2 Pya dziko ya Israele 12:14.

Robhoamu nee akhali na uxamwali wakuwanga na Yahova ninga Dhavidhi

Tisapfundzanji kubulukira mu umaso wa Robhoamu? M’midzidzi inango, iye akhabvera Mulungu mbacita pinthu pyadidi kuna atumiki a Yahova. Mbwenye iye nee akhali na uxamwali wakuwanga na Yahova, pontho nee akhafuna kunkomeresa na ntima onsene. Natenepa, iye asiya kucita pinthu pyadidi mbatoma kulambira alungu authambi. Panango munabvundzika: ‘Mu ndzidzi udatawira Robhoamu kusandikwa na Yahova, kodi iye akhadatcunyukadi madawo ace toera kucita cifuno ca Mulungu? Peno ndi thangwi yakuti apangwa na anango toera kucita pyenepi?’ (2 Pya dziko ya Israele 11:3, 4; 12:6) Mukupita kwa ndzidzi iye acita pontho pinthu pyakuipa. Robhoamu akhali wakusiyana kakamwe na yavu wace, Mambo Dhavidhi!  Ndimomwene kuti Dhavidhi acita madawo. Mbwenye iye atcunyuka madawo makulu akhadacita iye. Pontho afuna Yahova na ulambiri wandimomwene mu umaso wace onsene.—1 Amambo 14:8; Masalmo 51:1, 17; 63:1.

Tinakwanisa kupfundza pizinji kubulukira mu pitsandzo pya anthu anewa. Mphyakutsandzayisa kakamwe kuona anthu mbakatsalakana mabanja awo na kucitira anango pinthu pyadidi. Mbwenye toera kukhala akutawirika kuna Yahova, tisafunika kumulambira munjira inakomerwa na iye, pontho tisafunika kukhala na uxamwali wakuwanga na iye.

Toera pyenepi pikwanisike, tisafunika kufuna kakamwe Yahova. Mwacitsandzo, toera moto upitirize kugaka tisafunika kuusesera ndzidzi onsene. Munjira ibodzi ene, toera ufuni wathu kuna Mulungu upitirize tisafunika kupfundza Mafalace mwakukhonda phonya, kuanyerezera mwacidikhodikho na kupitiriza kucita phembero. (Masalmo 1:2; Aroma 12:12) Ufuni unoyu unatikulumiza toera kukomeresa Yahova mu pyonsene pinacita ife. Unatiphedzambo kutcunyuka tingacita madawo mbatiphemba Yahova toera atilekerere. Tingacita pyenepi nee tinadzakhala ninga Robhoamu, mbwenye tinakhala akukhulupirika mu ulambiri wandimomwene.—Yuda 20, 21.

^ ndima 9 Nakuti Salomoni nee akhali wakukhulupirika, Mulungu akhadalongeratu kuti umambo wa Izraeli mbudagawika makhundu mawiri.—1 Amambo 11:31.