‘Saka kusekera kuna Yahova, iye anadzakupasa pinafuna ntima wako.’—MASALMO 37:4.

NYIMBO: 11, 140

1. Kodi aphale na atsikana asanyerezeranji thangwi ya tsogolo yawo? Ninji pinafuna kuaphedza toera akhonde kudzudzumika kakamwe? (Onani cithundzithundzi cakutoma.)

APHALE na atsikana panango musadziwa kuti mbamudzati kucita ulendo, ndi pyandzeru kukhunganyika ulendo wanu. Umaso ndi ninga ulendo, natenepa, m’phale peno ntsikana asafunika kukhunganyika thangwi ya tsogolo yace. Mbwenye, panango pinakhala pyakunentsa kucita masasanyiro anewa. Ntsikana anacemerwa Heather alonga: “Ndi pyakunentsa. Musafunika kunyerezera kuti munadzacitanji na umaso wanu.” Khala musapibva tenepo, kumbukani kuti Yahova alonga: ‘Leka kugopa, ndiri na iwe. Leka dzudzumika, thangwi ndine Mulungu wako. Ndinadzakuwangisa, mbandikuphedza.’—Izaiya 41:10.

2. Musadziwa tani kuti Yahova asafuna mukhale na tsogolo yakutsandzaya?

2 Yahova asakuphembani kukhunganyika mwandzeru tsogolo yanu. (Koelete 12:1; Mateo 6:20) Iye asafuna kuti mutsandzaye. Pyenepi pisaoneka pakweca mungaona, kubva na kulawira pinthu pidacita iye. Yahova asatitsalakanambo munjira zinango. Iye asatipasa uphungu na asatipfundzisa munjira yadidi  kakamwe ya umaso. Natenepa anthu angakhonda uphungu wace wandzeru, iye nee asakomerwa. Kuna ale anakhonda kutowezera citsogolero cace, iye asalonga: ‘Imwe mwasankhula pinthu pyakuti nee ndisakomerwa napyo. . . . Atumiki anga anadzatsandzaya, mbwenye imwe munadzatsukwala. Atumiki anga anadzatsandzaya kakamwe thangwi ya makhaliro adidi a mitima yawo.’ (Izaiya 65:12-14) Tingacita pisankhulo pyandzeru mu umaso, tisapasa mbiri Yahova.—Misangani 27:11.

PYAKUFUNA PYAKUTI PINAKUCITISANI KUKHALA NA UMASO WAKUTSANDZAYA

3. Kodi Yahova asafunanji kwa imwe?

3 Kodi Yahova asafunanji kwa imwe? Toera mukhale akutsandzaya, musafunika kudziwa Yahova na kuntumikira. Yahova acita anthu munjira ineyi. (Masalmo 128:1; Mateo 5:3) Pinyama basi ene pisadya, kumwa, na kubalana. Mbwenye Yahova asafuna kuti mukhunganye umaso wanu toera udzakhale wakuphindulisa na wakutsandzayisa. Nciti wanu ndi ‘Mulungu waufuni,’ ‘Mulungu wakutsanzaya’ acita anthu ‘mwakulandana na iye.’ (2 Akorinto 13:11; 1 Timoti 1:11; Genesi 1:27) Munadzatsandzaya mungatowezera Mulungu wathu waufuni. Bhibhlya isalonga: ‘Kupasa kusakomeresa kupita kutambira.’ (Machitiro 20:35) Nee musapibva munjira ibodzi ene? Ceneci ndi cinthu cakufunika kakamwe mu umaso. Natenepa Yahova asafuna kuti mukhunganye tsogolo yanu mukukulumizwa na ufuni kwa iye na anango.—Lerini Mateo 22:36-39.

Mungapangiza ufuni, munadzakhala akutsandzaya

4, 5. Ninji pidacitisa Yezu kukhala wakutsandzaya?

4 Yezu Kristu apangiza citsandzo cadidi kakamwe kwa imwe aphale na atsikana. Pikhali iye mwana, akhasendzeka mbatsandzaya. Ninga pinalonga Mafala a Mulungu, pana ndzidzi “wakuseka” na “ndzidzi wakubvina.” (Koelete 3:4) Yezu akhalimbo xamwali wa Yahova mukupfundza Malemba. Pikhali iye na pyaka 12 pyakubalwa, apfundzisi mu templo akhadzumatirwa na ‘ndzeru zace na matawiro ace.’—Luka 2:42, 46, 47.

5 Pidakula Yezu, akhatsandzaya kakamwe na kucita pikhafuna Mulungu. Mwacitsandzo, Mulungu akhafuna kuti iye ‘amwaze mphangwa zadidi kuna anthu akutcerenga’ na ‘kufungula maso a maboliboli.’ (Luka 4:18) Lemba ya Masalmo 40:8 isapangiza mabvero a Yezu: ‘Ndisakomerwa na kucita cifuno canu, Mulungu wanga.’ Yezu akhatsandzaya kakamwe na kupfundzisa anthu pya Babace. (Lerini Luka 10:21.) Pidamala iye kucedza na nkazi unango thangwi ya ulambiri wandimomwene, Yezu alonga kuna anyakupfundzace: ‘Cakudya canga ndi kucita pinafuna uyu adandituma na kumalisa basace.’ (Jwau 4:31-34) Yezu akhali wakutsandzaya thangwi akhafuna Mulungu na anango. Mungacita pyenepi, munadzakhalambo akutsandzaya.

6. Thangwi yanji mphyadidi kupanga anango pinafuna imwe kucita ntsogolo?

6 Akristu azinji adatoma upainiya mbaciri aphale peno atsikana asatsandzaya kakamwe. Kodi munakwanisa kucedza nawo thangwi ya pifuno pyanu? ‘Munthu angacita pinthu pyace nee kubvundzisa, anabwerera nduli, mbwenye angakhala na aphungu  azinji anaenda kutsogolo.’ (Misangani 15:22) Abale na alongo anewa panango anakupangani kuti kutumikira ninga mpainiya ndi njira yakuti inadzakuphedzani mu umaso wanu. Yezu apfundza pinthu pizinji kakamwe kubulukira kuna Babace pikhali iye kudzulu. Mbwenye pikhali iye pa dziko yapantsi, iye apitiriza kupfundza. Iye akhali wakutsandzaya pikhamwaza iye mphangwa zadidi na anango, pontho akoya umumphu wace m’makhaliro akunentsa. (Lerini Izaiya 50:4; Ahebere 5:8; 12:2) Tendeni tione kuti basa ya ndzidzi onsene inakuphedzani tani kukhala akutsandzaya.

THANGWI YANJI KUCITA ANYAKUPFUNDZA NDI BASA YAKUFUNIKA KAKAMWE

7. Thangwi yanji aphale na atsikana azinji asakomerwa na kucita anyakupfundza?

7 Yezu atipanga toera ‘kucita anyakupfundza’ na kuapfundzisa. (Mateo 28:18, 19) Mungakhunganyika toera kucita basa ineyi na ntima onsene, munadzakhala na umaso wakutsandzayisa na kupasa mbiri Yahova. Ninga pinacitika na mabasa onsene, pisaphemba ndzidzi toera mukhale na luso. M’bale unango anacemerwa Timothy adatoma upainiya mbali m’phale alonga: “Ndisakomerwa kakamwe kutumikira Yahova thangwi ndi njira inapangiza ine ufuni kwa iye. Pakutoma, nee ndakwanisa kutomesa pfundziro ya Bhibhlya, mbwenye mukupita kwa ndzidzi ndaenda cisa cinango, mbanditomesa mapfundziro a Bhibhlya mazinji mwezi ubodzi. Nyakupfundza m’bodzi atoma kusonkhana na ife. Pidamala ine kupfundza Xikola ya Bhibhlya Kwa Abale Akukhonda Kumanga Banja miyezi miwiri, ndapaswa basa ipswa mbinditomesa mapfundziro manai. Ndisakomerwa kakamwe kupfundzisa anthu, ndingaona mbakacinja na ciphedzo ca nzimu wakucena. * (Onani cidzindikiro capantsi.)—1 Atesalonika 2:19.

8. Aphale na atsikana anango asacitanji toera kumwaza mphangwa kuna anthu azinji?

8 Aphale na atsikana anango apfundza cilongero cinango. Mwacitsandzo, Jacob wa ku América do Norte alonga: “Pikhali ine na pyaka pinomwe pyakubalwa, andzanga akuxikola azinji akhali a dzindza ya Vietname. Ndikhafuna kakamwe kupanga anango pya Yahova, natenepa mukupita kwa ndzidzi ndacita masasanyiro toera kupfundza cilongero cawo. Kazinji kene ndikhapfundza cilongero ceneci, mukulandanisa Ncenjezi wa Cingerezi na wa Civietname. Ndacitambo uxamwali na abale na alongo a mpingo wa cilongero ca Civietname. Pikhali ine na pyaka 18 pyakubalwa, ndatoma kutumikira ninga mpainiya. Mukupita kwa ndzidzi, ndaenda Kuxikola ya Bhibhlya Kwa Abale Akukhonda Kumanga Banja. Pyenepi pyandiphedza m’basa yanga ya upainiya, mu nsoka wa cilongero ca Civietname unatumikira ine ninga nkulu wa mpingo. Anthu azinji a ku Vietname asadzumatirwa thangwi yakudziwa kwanga cilongero cawo. Iwo asanditambira mwadidi, pontho kazinji kene ndisakwanisa kuapfundzisa Bhibhlya. Anango athambaruka mpaka kubatizwa.”—Landanisani na Machitiro 2:7, 8.

9. Kodi basa yakucita anyakupfundza isatipfundzisanji?

9 Basa yakucita anyakupfundza inakuphedzani toera kucita basa mwadidi, kucedza mwadidi na anthu, pontho kukhala na cinyindiro na luso. (Misangani 21:5; 2 Timoti 2:24) Mbwenye basa ineyi ndi yakutsandzayisa  kakamwe thangwi musapfundza kuti munakhala tani na cinyindiro thangwi ya pinthu pinakhulupira imwe m’Bhibhlya. Imwe musapfundzambo kuti munatumikira tani ninga anyabasa a Yahova.—1 Akorinto 3:9.

10. Munatsandzaya tani m’basa yakucita anyakupfundza maseze anthu nee asatawira kupfundza Bhibhlya?

10 Munakwanisa kutsandzaya m’basa yakucita anyakupfundza maseze ndi anthu akucepa asatawira kupfundza Bhibhlya n’cisa canu. Toera kucita anyakupfundza, abale na alongo onsene asafunika kuphata basa ninga nsoka. Maseze m’bale peno mulongo panango anagumana munthu mbakhala nyakupfundza, tonsene tisatsandzaya thangwi tisaphedzera basa yakusaka anyakupfundza. Mwacitsandzo, Brandon, atumikira ninga mpainiya pyaka pipfemba n’cisa cakuti ndi anthu akucepa akhatawira kupfundza Bhibhlya. Iye alonga: “Ndisakomerwa na kumwaza mphangwa zadidi thangwi ndi basa idatipasa Yahova toera kuicita. Ndatoma kutumikira ninga mpainiya pidamala ine kupfundza xikola. Ndisakomerwa kakamwe kuwangisa aphale na atsikana mu mpingo mwathu na kuona kuthambaruka kwawo mwauzimu. Pidamala ine kupfundza Xikola ya Bhibhlya Kwa Abale Akukhonda Kumanga Banja, ndaphembwa toera kutumikira ninga mpainiya. Maseze nee ndapfundzisa munthu mpaka kubatizwa, mbwenye andzanga akwanisa kucita pyenepi. Ndisatsandzaya thangwi ya masasanyiro anga akuphata basa yakucita anyakupfundza.”—Koelete 11:6.

MIYAI KWA ALE ALI NA PIFUNO PYAKUTUMIKIRA

11. Ndi njira zipi zinango zakutumikira Yahova zakuti aphale na atsikana asazicita?

11 Pana miyai mizinji toera kutumikira Yahova. Mwacitsandzo, aphale na atsikana azinji asaphedzera basa yakumanga Nyumba za Umambo. Lero, pasafunika Nyumba za Umambo zizinji kakamwe. Mbuto zenezi zisasimba Yahova, natenepa kumanga nyumba zenezi kunakutsandzayisani. Munakhalambo akutsandzaya mungaphata basa na abale na alongo anu. Pontho munapfundza pinthu pizinji, ninga kuphata basa mwadidi na kubvera anayang’anira basa.

Ale anapita m’basa ya ndzidzi onsene anadzatambira nkhombo zizinji (Onani ndima 11-13)

12. Kodi basa ya upainiya isapasa tani mwai wakucita mabasa anango?

12 M’bale Kevin alonga: “Kutomera mu uwana wanga, ndikhafuna kutumikira Yahova m’basa ya ndzidzi onsene. Natenepa pikhali ine na pyaka 19, ndatoma kutumikira ninga mpainiya. Ndikhaphedzeka m’basa yanga ya upainiya mukucita basa yakumanga nyumba na m’bale unango. Ndadziwa kuphimbira nyumba, kuikha majanela na misuwo. Mukupita kwa ndzidzi, ndamala pyaka piwiri pabodzi na nsoka unaphedzera pangaoneka cidengwa mbatikasasanyira Nyumba za Umambo na nyumba za abale. Pidabva ine kuti ku Afrika do Sul kukhali na basa yakumanga Nyumba za Umambo, ndacita phembo mbindicemerwa. Muno mu Afrika, ndaphedzera basa yakumanga Nyumba za Umambo masumana akucepa. Nsoka wathu wakumanga  Nyumba za Umambo ndi wakuphatana ninga banja. Tisakhala pabodzi, kupfundza Bhibhlya na kuphata basa pabodzi. Ndisakomerwambo na kumwaza mphangwa masumana onsene pabodzi na abale na alongo apacisa. Masasanyiro adacita ine mbandiri m’phale andicitisa kukhala wakutsandzaya kakamwe.

“Masasanyiro adacita ine mbandiri m’phale andicitisa kukhala wakutsandzaya kakamwe”

13. Thangwi yanji aphale na atsikana azinji asakomerwa na kutumikira ku Bheteli?

13 Anango akuti akhali apainiya cincino asatumikira ku Bheteli. Basa ya Bheteli ndi yakutsandzayisa kakamwe thangwi pyonsene pinacitwa kweneko pisacitirwa Yahova. Banja ya Bheteli isaphedzera mipingo toera kutambira mabukhu pa ndzidzi wakuthema. M’bale Dustin anatumikira ku Bheteli alonga: “Pikhali ine na pyaka 9 pyakubalwa, cifuno canga cikhali basa ya ndzidzi onsene. Natenepa ndatoma upainiya pidamalisa ine xikola. Pidamala caka na hafu, ndacemerwa ku Bheteli, kweneko ndapfundza kuphatisira ntcini wakudhinda na maprogramu a mitcini yandzeru. Bheteli isanditsandzayisa kakamwe, thangwi ndisakhala wakutoma kubva mphangwa za kuthambaruka kwa basa yakucita anyakupfundza pa dziko yonsene. Ndisakomerwa kutumikira ku Bheteli thangwi pisacita ife pisaphedza anthu kukulisa uxamwali wawo na Yahova.”

 MUSANYEREZERA KUCITANJI THANGWI YA TSOGOLO YANU?

14. Musafunika kucitanji cincino toera kutumikira Yahova m’basa ya ndzidzi onsene?

14 Munakhunganyika tani toera kutumikira Yahova m’basa ya ndzidzi onsene? Toera kutumikira Yahova munjira yadidi kakamwe, musafunika kukulisa makhaliro Acikristu. Musafunika kupfundza Mafala a Mulungu ndzidzi onsene, kuanyerezera mwacidikhodikho na kupereka matawiro akuphata ntima pa misonkhano ya mpingo. Mu ndzidzi unapfundza imwe xikola, munakwanisa kukulisa luso yanu mukupanga anango mphangwa zadidi. Pfundzani kuti munakwanisa tani kucedza na anthu mukusaka kudziwa maonero awo na kubvesera matawiro awo. Pontho, munakwanisa kuperekeka toera kucita mabasa mu mpingo, ninga kucenesa na kusasanyira Nyumba ya Umambo. Yahova asakomerwa kuphatisira anthu anewa akucepeseka na akuperekeka na ntima onsene toera kuphata basa. (Lerini Masalmo 110:3; Machitiro 6:1-3) Mpostolo Paulu aphemba Timoti toera kutumikira ninga misionaryo thangwi ‘abale akhalonga pyadidi kwa iye.’—Machitiro 16:1-5.

Mu ndzidzi unapfundza imwe xikola, munakwanisa kukulisa luso yanu mukupanga anango mphangwa zadidi

15. Mpainiya asafunika kucitanji toera akwanise kugumana basa yakuti inamphedza?

15 Ale anatumikira m’basa ya ndzidzi onsene asafunikambo kuphata basa. (Machitiro 18:2, 3) Panango munakwanisa kucita kurusu ya ndzidzi wakucepa yakuti inadzakuphedzani toera kugumana basa inapasa ndzidzi wakucita pinthu pyauzimu. Cedzani na muyang’aniri wanu wa cisa na apainiya anango pya masasanyiro anu toera kubva maonero awo. Buluka penepo, ninga pinalonga Bhibhlya: ‘Nyindira Yahova mwa pyonsene pinacita iwe, natenepa pinafuna iwe pinadzakwanirisika.’—Misangani 16:3; 20:18.

16. Kodi basa ya ndzidzi onsene inakuphedzani tani toera kucita mabasa anango ntsogolo?

16 Munakwanisa kunyindira kuti Yahova asafuna ‘muphatisise’ tsogolo yakutsandzayisa. (Lerini 1 Timoti 6:18, 19.) Basa ya ndzidzi onsene inakuphedzani toera kukhala Nkristu wakukola mungaphata basa na atumiki anango a m’basa ya ndzidzi onsene. Azinji aonambo kuti kutumikira m’basa ya ndzidzi onsene pikhali iwo aphale peno atsikana pyadzaaphedza m’banja mwawo. Kazinji kene, ale anatumikira ninga apainiya mbadzati kumanga banja asapitiriza na upainiya angamanga banja.—Aroma 16:3, 4

17, 18. Masasanyiro anacita imwe asafunika kupangizanji?

17 Lemba ya Masalmo 20:4 isalonga: ‘[Yahova] akupaseni pinafuna ntima wanu na akwanirise pyakufuna pyanu pyonsene.’ Mungacita masasanyiro thangwi ya tsogolo yanu, nyerezerani mwadidi pinthu pinafuna imwe kucita. Nyerezerani pinacita Yahova lero na pinafuna imwe kucita m’basa yace. Buluka penepo citani masasanyiro toera kucita pinakomerwa na iye.

18 Mungaphatisira umaso wanu toera kutumikira Yahova mwakukwana na kumpasa mbiri, munadzatsandzaya kakamwe. Sakani kusekera kuna Yahova, iye anadzakupasani pinafuna ntima wanu.—Masalmo 37:4.

^ ndima 7 Xikola ineyi cincino isacemerwa Xikola ya Amwazi Mphangwa a Umambo.