Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

Ndi Ntundu Upi wa Ufuni Usabweresa Kutsandzaya Kwandimomwene?

Ndi Ntundu Upi wa Ufuni Usabweresa Kutsandzaya Kwandimomwene?

‘Anyakutsandzaya ndi anthu akuti Mulungu wawo ndi Yahova!’​MASALMO 144:15

NYIMBO: 111, 109

1. Thangwi yanji ntsiku zino ndi zakusiyana kakamwe na kale?

IFE tikukhala mu ntsiku zakusiyana kakamwe na kale. Ninga pidalonga Bhibhlya, Yahova asagumanya mwinji ukulu ‘wa mitundu yonsene, madzindza onsene, mbumba zonsene na pilongero pyonsene.’ Iwo ndi ‘mbumba yamphambvu’ ya anthu akupiringana mamiliyau masere akuti asatumikira Mulungu mwakutsandzaya ‘masiku na masikati.’ (Apokalipse 7:9, 15; Izaiya 60:22) Lero, pana anthu azinji kakamwe akuti asafuna Mulungu na Akristu andzawo kupiringana kale.

2. Ndi ntundu upi wa ufuni unapangiza anthu akuti nee ndi axamwali a Mulungu? (Onani cithundzithundzi cakutoma.)

2 Mbwenye Bhibhlya yalongambo mwanyapantsi kuti mu ntsiku zino, athu akuti nee ndi axamwali a Mulungu mbadapangiza ntundu unango wa ufuni wakuti ndi kufunika okha. Mpostolo Paulu alemba kuti mu ntsiku zakumalisa, ‘anthu anadzafunika okha, kufuna kobiri’ na ‘anadzafuna ubalangazi kupiringana kufuna Mulungu.’ (2 Timoti 3:1-4) Ntundu unoyu wa ufuni ndi wakusiyana kakamwe na kufuna Mulungu. Kusaka pifuno  pyakuipa nee kusacitisa munthu kukhala wakutsandzaya, maseze azinji asanyerezera tenepo. Mwandimomwene, ufuni unoyu usacitisa umaso kukhala wakunentsa kakamwe ntsiku zino.

3. Tinadinganji mu nsolo uno? Thangwi yanji?

3 Mpostolo Paulu akhadziwa kuti mu ntsiku zakumalisa, anthu azinji mbadakhala akufunika okha, pontho ndzidzi unoyu mbudakhala ngozwi kwa atumiki a Yahova. Natenepa iye aacenjeza toera ‘acalire’ anthu anewa anapangiza ufuni wakuipa. (2 Timoti 3:5) Mbwenye ife nee tinakwanisa kucalira mwakukwana anthu anewa. Mphapo tinacitanji toera kutsidzikizika m’makhaliro a anthu anewa mbitikomeresa Yahova, Mulungu waufuni? Mu nsolo uno, tinaona kusiyana kwa kufuna Mulungu na ufuni unalongwa pa 2 Timoti 3:2-4. Thangwi yanji tisafunika kucita pyenepi? Toera tikwanise kuona khala tisafunika kusasanyira njira inapangiza ife ufuni. Pontho pyenepi pinatiphedza toera kukhala akutsandzaya.

LEKANI KUFUNIKA MWEKHA BASI

4. Thangwi yanji nee ndi pyakuipa kufunika tekha?

4 Paulu alemba: ‘Anthu anadzafunika okha.’ Pyenepi pisabveka kuti ndi pyakuipa kufunika tekha? Nkhabe. Yahova aticita na mabvero anewa. Yezu alonga: ‘Ufune ndzako ninga iwe ene.’ (Marko 12:​31) Mwandimomwene, ife nkhabe kwanisa kufuna anango khala nee tisafunika tekha. Bhibhlya isalonga: ‘Amuna asafunika afune akazawo ninga manungo awo. Mamuna anafuna nkazace anafunika ekha, thangwi munthu nkhabe kuida manungo ace, mbwenye iye asaadyesa, mbaatsalakana mwadidi.’ (Aefesi 5:28, 29) Pyenepi pisapangiza kuti kufunika tekha ndi kwakufunika.

5. Kodi anthu ali na mabvero akufunika okha asacitanji?

5 Ufuni unalongwa pa 2 Timoti 3:2 nee ndi ufuni wadidi. Ufuni unoyu usacitisa munthu nyerezera pya iye basi. Munthu angadzifuna kakamwe, asanyerezera pizinji kupiringana pinafunika iye kunyerezera. (Lerini Aroma 12:3.) Iye nee asanyerezerambo andzace, basi ene asanyerezera pya iye. Pinthu pingadodomeka, iye asapasa mulando anango m’mbuto mwakudzindikira madodo ace. Anthu anewa nee asakhala akutsandzaya. Nyakupfundza pya Bhibhlya m’bodzi alandanisa anthu anafunika okha na cinyama cinacemerwa nungu. Cinyama ceneci ciri na minga kunsana kwace, mbwenye pa mimba pace pana maweya. Cinyama ceneci cingafunyika, cisabisa khundu yace ya maweya, mbicipangiza andzace khundu yace ya minga.

Mulungu asafuna tikhale na ufuni wakuti unacitisa kukhala na makhaliro adidi

6. Thangwi yanji tisafunika kufuna Mulungu?

6 Anyakudziwa pya Bhibhlya anango asakhulupira kuti pidalonga Paulu pya kudzifuna ndi thangwi ya makhaliro anango akuipa adalonga iye patsogolo pace. Mbwenye, Mulungu asafuna tikhale na ufuni wakuti unacitisa kukhala na makhaliro adidi. Makhaliro anewa ndi kutsandzaya, ntendere, kupirira, kukoma ntima, udidi, cikhulupiro, kupfulika na kudzitonga. (Agalata 5:22, 23) Nyamasalmo alemba: ‘Anyakutsandzaya ndi anthu akuti  Mulungu wawo ndi Yahova!’ (Masalmo 144:15) Yahova ndi Mulungu wakutsandzaya na atumiki ace ndi akutsandzayambo. Pontho, mwakusiyana na ale akuti asafunika kakamwe okha na kunyerezera basi ene pinafuna kutambira iwo, atumiki a Yahova ndi akutsandzaya thangwi yakupasa anango.​—Machitiro 20:35.

Tinacalira tani kufunika tekha? (Onani ndima 7)

7. Ndi mibvundzo ipi inafuna kutiphedza toera kuona khala ufuni wathu ndi wakuwanga kwa Mulungu?

7 Tinakwanisa tani kudzindikira kuti tisafunika kakamwe tekha kupiringana kufuna Mulungu? Nyerezerani pya uphungu uyu wandzeru: ‘Lekani kucita nee cinthu cibodzi mwanthonga, peno mwakudzikuza, mbwenye na manyerezero akucepeseka, mbamuona andzanu ninga akulu kupita imwe. Lekani kunyerezera pinafuna imwe basi, mbwenye munyerezerembo pinafuna anango.’ (Afilipi 2:​3, 4) Natenepa tisafunika kubvundzika: ‘Ndisaphatisira uphungu unoyu? Ndisacita pinandiphemba Mulungu toera kucita? Ndisasaka miyai toera kuphedza anango mu mpingo na mu utumiki?’ Ndi pyakunentsa kakamwe kuphatisira ndzidzi na mphambvu zathu toera kuphedza anango. Mbwenye tisafunika kuwangisira toera kuikha pyakufuna pya anango pa mbuto yakutoma. Nkhabepo cinafuna kutitsandzayisa kakamwe kupiringana kudziwa kuti Nciti wathu wakudzulu na pantsi asakomerwa kakamwe na pinacita ife!

8. Akristu anango acitanji thangwi yakufuna Mulungu?

8 Kufuna Mulungu kwacitisa Akristu anango kusiya mabasa awo a kudziko toera kucita pizinji m’basa ya Yahova. Onani citsandzo ca Ericka, dotoro anakhala ku Estados Unidos. M’mbuto mwakusaka basa inalipa kobiri izinji, iye asankhula kutumikira ninga mpainiya wa ndzidzi onsene pabodzi na mamunace ­m’madziko mangasi.  Ericka alonga: “Tiri na pyakugumana napyo pizinji mu ndzidzi ukhatumikira ife m’mipingo ya pilongero pinango. Pontho takhala na axamwali azinji. Pyenepi pikhaticitisa kukhala akutsandzaya kakamwe. Ine ndisapitiriza na basa yanga ninga dotoro, mbwenye cinanditsandzayisa kakamwe ndi kuphatisira ndzidzi wanga uzinji toera kutsalakana anthu mwauzimu na kuphedza abale.”

KUKHALA NA MPFUMA KUDZULU PENO PA DZIKO YAPANTSI?

9. Thangwi yanji munthu anafuna kakamwe kobiri nee asakhala wakutsandzaya?

9 Paulu alemba kuti anthu ‘anadzafuna kobiri.’ Pyaka pingasi nduli, mpainiya m’bodzi ku Irlanda acedza na mamuna unango pya Mulungu. Mamuna afungula cikhwama cace, abulusa kobiri mbalonga: “Mulungu wanga ndi uyu!” Anthu azinji nee mbadakhala na cipapo toera kulonga pyenepi pakweca. Mbwenye undimomwene ndi wakuti dziko yadzala na anthu akufuna kobiri na pinthu pinafuna iwo kugula. Mbwenye Bhibhlya isacenjeza: ‘Munthu anafuna parata nkhabe kwana na parata, nee wakufuna mpfuma nkhabe kwana na piri na iye.’ (Koelete 5:​10) Munthu anafuna kakamwe kobiri ndzidzi onsene asadzathabuka na ‘nyatwa zizinji.’​—1 Timoti 6:9, 10.

10. Kodi Bhibhlya isalonganji thangwi ya mpfuma na utcerengi?

10 Mwandimomwene, tonsene tisafuna kobiri. Iyo isatitsidzikiza. (Koelete 7:12) Kodi tinakwanisa kukhala wakutsandzaya tingakhonda kukhala na kobiri izinji? Inde! (Lerini Koelete 5:​12, Tradução do Novo Mundo.) Aguri, mwana wa Yake alemba: ‘Lekani kundipasa upfumi nee utcerengi, ndipaseni basi ene cakudya cinafunika ine kudya.’ Ndi pyakukhonda nentsa kubvesesa kuti thangwi yanji Salomoni nee akhafuna kukhala ntcerengi kakamwe. Iye alonga kuti nee akhafuna kuyeserwa toera kuba, thangwi Mulungu asaida kuba. Mphapo thangwi yanji nee akhafuna kukhala na mpfuma? Iye alemba: ‘Gopa ndingakhuta ndinakukhondani mbandilonga: ‘Yahova mbani?’’ (Misangani 30:8, 9) Mwakutsukwalisa, anthu anango asanyindira mpfuma m’mbuto mwakunyindira Mulungu.

11. Kodi Yezu alonganji thangwi ya kobiri?

11 Munthu anafuna kakamwe kobiri nee anakwanisa kukomeresa Mulungu. Yezu alonga: ‘Nkhabepo munthu anakwanisa kuphatira basa ambuya awiri, thangwi anadzaida m’bodzi mbafuna unango, peno anadzabvera m’bodzi mbapwaza unango. Munacimwana kukhala atumiki a Mulungu na a Mpfuma.’ Mbadzati kulonga pyenepi, Yezu apereka uphungu uyu: ‘Lekani kukoya mpfuma zanu pa dziko yapantsi, thangwi zinadyiwa na maberethe na furuju, pontho zinabiwa na mambava. Koyani mpfuma zanu kudzulu, thangwi nee zinadyiwa na maberethe peno furuju, pontho nee zinabiwa na mambava.’​—Mateo 6:19, 20, 24.

12. Kukhala na umaso wakukhonda funa pinthu pizinji kunatiphedza tani toera kutumikira Mulungu? Perekani citsandzo.

12 Atumiki azinji a Yahova asayesera kukhala na umaso wakukhonda funa pinthu pizinji. Iwo asadziwa kuti kuphatisira ndzidzi wawo uzinji toera kutumikira Yahova kusaatsandzayisa. Jack, anakhala ku Estados Unidos agulisa nyumba yace ikulu na malonda ace toera kutumikira ninga mpainiya pabodzi na nkazace. Jack alonga: “Pikhali pyakunentsa kugulisa nyumba yathu yakubalika kakamwe na kintalo ikulu. Pontho mu pyaka pizinji ine ndikhafika panyumba wakutsukwala thangwi ya nyatwa za kubasa. Mbwenye nkazanga,  wakuti akhatumikira ninga mpainiya, ndzidzi onsene akhali wakutsandzaya. Iye alonga: ‘Ndiri na patrau wadidi kakamwe kupiringana onsene!’ Cincino ndisatumikirambo ninga mpainiya, uwiri wathu tisaphatira basa Munthu m’bodzi ene, Yahova.”

‘Umaso wanga usapangiza kuti ndisakhulupira pinalonga Bhibhlya ­thangwi ya kobiri?’

Tinacalira tani kufuna kobiri? (Onani ndima 13)

13. Ninji cinafuna kutiphedza toera kudziwa khala tisafuna kakamwe kobiri peno nkhabe?

13 Toera kudziwa khala tisafuna kakamwe kobiri kupiringana Mulungu, tisafunika kubvundzika: ‘Umaso wanga usapangiza kuti ndisakhulupira pinalonga Bhibhlya thangwi ya kobiri? Kuwina kobiri izinji ndi kwakufunika kakamwe kwa ine? Ndisatsalakana kakamwe pinthu pyakumanungo kupiringana uxamwali wanga na Yahova, banja yanga pabodzi na axamwali anga? Ndisakhulupiradi kuti Yahova anadzandipasa pinafuna ine?’ Tinakwanisa kukhala na cinyindiro cakuti Yahova cipo anadzasiya ale anan’nyindira.​—Mateo 6:33.

KODI TISAFUNA YAHOVA PENO UBALANGAZI?

14. Ndi api maonero a Yahova thangwi ya ubalangazi?

14 Bhibhlya yalongambo mwanyapantsi kuti ntsiku zakumalisa, anthu ‘anadzafuna ubalangazi.’ Nakuti tisadziwa kuti nee ndi pyakuipa kukhala na maonero akulinganira thangwi ya ife na kobiri, tisadziwambo kuti nee ndi pyakuipa kutsandzaya na ubalangazi munjira yakulinganira. Yahova asakomerwa tingatsandzaya na ubalangazi. Iye nee asafuna kuti ticalire ntundu onsene wa ubalangazi. Bhibhlya isawangisa atumiki akukhulupirika a Mulungu: ‘Ndoko ukadye mwakukomerwa na kumwa vinyu yako na ntima wakutsandzaya.’​—Koelete 9:7.

15. Kodi pisabvekanji kufuna kakamwe ubalangazi?

15 Lemba ya 2 Timoti 3:4 isalonga kuti ale anafuna kakamwe ubalangazi nee asafuna Mulungu mu umaso wawo. Onani kuti vesi ineyi nee isalonga kuti anthu mbadafuna kakamwe ubalangazi kupiringana Mulungu. Pyenepi mbipidabveka kuti iwo asafuna pang’ono Mulungu. Mbwenye vesi isalonga kuti anthu mbadafuna ubalangazi m’mbuto mwa kufuna Mulungu. Nyakudziwisa pya Bhibhlya m’bodzi alemba kuti vesi ineyi nee “isabveka kuti iwo asafuna Mulungu pang’ono. Mbwenye isabveka kuti nee asafuna kwene Mulungu.” Ineyi ndi cenjezo yakufunika kakamwe kuna anthu anafuna kakamwe ubalangazi. Luka alonga kuti anthu ‘mbadapeuswa’ na ubalangazi. Mwandimomwene ndi pyenepi pisacitika kuna anthu anafuna ubalangazi.​—Luka 8:14.

16, 17. Yezu akhali na maonero api thangwi ya ubalangazi?

16 Yezu atipangiza kuti pisabvekanji kukhala na maonero akulinganira thangwi ya ubalangazi. Iye aenda ‘pa phwando yakumanga banja’ na ‘pa phwando inango ikulu.’ (Jwau 2:​1-​10; Luka 5:​29) Pa phwando yakumanga banja, nee pakhali na vinyu yakukwana, natenepa Yezu acita cirengo mukusanduza madzi kudza vinyu. Ulendo unango, mu ndzidzi ukhalongwa Yezu mwakuipa na anthu thangwi ya kudya na kumwa vinyu, iye apangiza pakweca kuti anthu anewa nee akhali akulinganira thangwi ya maonero awo.​—Luka 7:33-36.

 17 Ngakhale tenepa, Yezu nee akhaona ubalangazi ninga cinthu cakufunika kakamwe mu umaso wace. Iye akhaikha Yahova pa mbuto yakutoma mbacita pyonsene toera kuphedza anango. Iye akhali dzololo toera kuthabuswa mpaka kuphiwa pamuti toera kupulumusa anthu. Yezu apanga atowereri ace: ‘Anyakutsandzaya ndimwe, anthu angakutikanani, kukutcingani, mbakupambizirani pyakuipa pyonsene thangwi ya ine. Musekere mbamukomerwa, thangwi muoni wanu ndi ukulu kudzulu, thangwi munjira ibodzi ene iwo atcinga aprofeta imwe mbamudzati kubalwa.’​—Mateo 5:11, 12.

Tinacalira tani kufuna ubalangazi? (Onani ndima 18)

18. Ndi mibvundzo ipi inafuna kutiphedza toera kuona khala tisafuna kakamwe ubalangazi?

18 Tinadziwa tani khala tisafuna kakamwe ubalangazi? Tinakwanisa kubvundzika: ‘Ndisakomerwa kakamwe na ubalangazi kupiringana misonkhano na kumwaza mphangwa? Ndiri dzololo toera kuikha cifuno ca Yahova pa mbuto yakutoma? Ndingasankhula pya ubalangazi, ndisanyerezerambo maonero a Yahova thangwi ya ubalangazi?’ Ife tisafuna Yahova na tisafuna kunkomeresa, m’mbuto mwakucalira pinthu pyakuipa pyakuti tisapidziwa, mbwenye tisacalirambo pinthu pinanyerezera ife pyakuti pisantsukwalisa.​—Lerini Mateo 22:37, 38.

MUNAKHALA TANI AKUTSANDZAYA

19. Mbani akuti nee anakwanisa kukhala na kutsandzaya kwandimomwene?

19 Papita pyaka 6.000 dziko ya Sathani mbikathabusa anthu. Mu ntsiku zino zakumalisa, dziko yadzala na anthu akuti asanyerezera pya iwo basi, kobiri na ubalangazi. Iwo asanyerezera kukomeresa pifuno pyawo m’mbuto mwa pya anango. Mwandimomwene iwo nee asatsandzaya! Mbwenye Bhibhlya isalonga: ‘Nyakutsandzaya ndi ule anasaka Mulungu wa Yakobe ninga m’phedzi wace, ule anadikhira Yahova Mulungu wace.’​— Masalmo 146:5.

20. Thangwi yanji kutumikira Mulungu kusakutsandzayisani?

20 Ufuni wathu kwa Yahova usathimizirika ntsiku na ntsiku. Pontho pyaka pyonsene azinji asabwera toera kulambira Yahova pabodzi na ife. Pyenepi pisapangiza kuti Umambo wa Mulungu ukutonga, pontho mwakukhonda dembuka unadzabweresa nkhombo kwa anthu onsene. Tingacita pinatiphemba Yahova, tisakomeresa ntima wace, mbatikhala na kutsandzaya kwandimomwene. Ale anafuna Yahova anadzakhala akutsandzaya kwenda na kwenda! Mu nsolo unatowera, tinadzadinga makhaliro anango akuipa anaoneka thangwi yakufunika tekha. Buluka penepo tinaona kusiyana kwa makhaliro anewa na makhaliro adidi a atumiki a Yahova.